Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1177

Bruxelles, den 27. august 2003

Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår at der ydes 31,6 millioner EUR til dækning af nødforanstaltninger i forbindelse med skovbrandene i Portugal

Kommissionen har reageret hurtigt på de portugisiske myndigheders anmodning om hjælp idet den i dag har fremsat forslag om at yde 31,655 millioner EUR i gavebistand gennem EU's solidaritetsfond til afhjælpning af brandkatastrofens virkninger. Hensigten er at anvende disse midler til betaling af omkostningerne i forbindelse med bl.a. redningstjenestens aktioner, tilvejebringelse af midlertidig indkvartering, vand og energi, samt reparation af de mest basale infrastrukturer. De mange skovbrande, som begyndte den 20. juli, har anrettet store skader og har indtil nu kostet 18 mennesker livet. Det skønnes at 270 000 ha skov og 25 000 ha landbrugsjord er blevet ødelagt. Det rapporteres at brandene er skyld i at omkring 45 000 personer har mistet ejendom eller deres arbejde.

Michel Barnier, som er ansvarlig for regionalpolitikken og solidaritetsfonden, har udtrykt sin medfølelse med de personer som er blevet ramt af denne ulykke, og i særdeleshed dem som har mistet familiemedlemmer eller venner. Han udtalte følgende: "Den beslutning der er truffet her i dag, er et udtryk for EU's finansielle solidaritet med den portugisiske befolkning. Formålet med den er at retablere landets infrastrukturer og at dække omkostningerne i forbindelse med nødforanstaltningerne. Jeg rejser i morgen til Portugal for at besøge de ramte områder". Michaele Schreyer, som er ansvarlig for budgettet, tilføjede følgende: "Solidaritetsfonden tager sigte på afhjælpning af katastrofer. Kommissionens tjenestegrene har været i stand til at give Portugals anmodning en meget hurtig behandling. Jeg opfordrer derfor Rådet og Europa-Parlamentet til at træffe beslutning med samme hurtighed således at Portugal kan få disse midler i hænde snarest muligt".

Dette er den første 'alvorlige katastrofe' i år hvor det har været nødvendigt at yde støtte fra solidaritetsfonden. Midlerne udbetales fra fonden så snart Rådet og Europa-Parlamentet har godkendt forslaget - hvilket forventes at ske inden midten af oktober - og efter at Portugals regering og Kommissionen har undertegnet foranstaltningen. Med henblik på en hurtig beslutning i Rådet og Europa-Parlamentet har Kommissionen også vedtaget et forslag om mobilisering af solidaritetsfonden og et foreløbigt udkast til budgetændring (nr. 6/2003). Sidstnævnte omfatter ikke betalingsbevillinger, da det nødvendige beløb kan rejses ved omfordeling af allerede budgetlagte beløb.

EU's solidaritetsfond er ikke udformet med henblik på at betale for samtlige skader, men dækker kun omkostningerne i forbindelse med nødforanstaltninger. Der kan tages højde for reparationer og forebyggende foranstaltninger ved at de regionale og nationale myndigheder omfordeler midlerne fra strukturfondene og samhørighedsfondene, på grundlag af bestemmelserne i forordningerne herom. Portugal har allerede planer om at omfordele 182 millioner EUR fra EU's strukturfonde for at sætte gang i erhvervslivet og reparere offentlige infrastrukturer. Samhørighedsfonden kan bringes i anvendelse ved genopbygningen af transportinfrastrukturerne og iværksættelsen af miljøprojekter.

Beregning

Det skønnes at brandene har voldt skade for i alt 1 milliard EUR. De direkte skader andrager 946,5 millioner EUR (0,864% af Portugals BNP), medens de foranstaltninger der kan komme i betragtning under solidaritetsfonden, udgør 79,6 millioner EUR.

Direkte skader

0,6% of Portugals bruttonationalind-komstStøtteberettigede nødforanstaltningerForeslået bidrag fra solidaritetsfonden
946,5 millioner EUR718 millioner EUREUR 79,6 millioner EUR31,6 millioner EUR

Det foreslåede bidrag fra solidaritetsfonden udgør 40% af de støtteberettigede nødforanstaltninger. Beløbet beregnes således: 2,5% af de direkte skader op til 0,6% af bruttonationalindkomsten (dvs. 17,953 millioner EUR) og 6% af skaderne over dette niveau (dvs. 13,702 millioner EUR).

Baggrund

Efter at Mellemeuropa i august 2002 var blevet ramt af store oversvømmelser, blev det besluttet at oprette en EU-ordning som medlemslande og ansøgerstater kan anmode om nødhjælp i tilfælde af alvorlige katastrofer. Der blev i november 2002 truffet beslutning om de retlige og budgetmæssige foranstaltninger på grundlag af et kommissionsforslag til en rådsforordning om oprettelse af en europæisk solidaritetsfond og en tværinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Der kan maksimalt stilles 1 milliard EUR til rådighed over solidaritetsfonden pr. år.

Lande som er ramt af en større katastrofe, må for at gøre sig berettiget til støtte fra solidaritetsfonden opstille et præcist skøn over skaden og derudover opfylde bestemte kriterier, således at det sikres at EU's midler går til dækning af presserende behov. Ved 'større katastrofe' forstås ulykker som volder skade for mere end 3 milliarder EUR, eller hvor skaden udgør mere end 0,6% af landets bruttonationalindkomst. Regioner kan også under exceptionelle omstændigheder og på særlig vilkår opnå støtte fra fonden. Kommissionen fremsatte allerede den 16. juli forslag om at yde Italien og Spanien 56,25 millioner EUR i gavebistand i forbindelse med regionale katastrofer, nærmere betegnet jordskælvet i Molise, Etna's udbrud og 'Prestige'-ulykken.

Nærmere oplysninger kan fås på følgende internetadresse:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24217.htm


Side Bar