Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1056

Bryssel den 22 Juli 2003

Den europeiska rättsliga ramen för genetiskt modifierade organismer har nu införts

Rådet antog formellt idag två förslag från Europeiska kommissionen om genetiskt modifierade organismer där man fastställer ett tydligt EU-system för att spåra och märka genetiskt modifierade organismer och reglera utsläppandet på marknaden och märkningen av livsmedel och foderprodukter som härstammar från genetiskt modifierade organismer. Denna nya lagstiftning kommer att konsolidera en pålitlig och säker hantering av genetiskt modifierade organismer, livsmedel och foder. Den säkerställer fullständig spårbarhet av genetiskt modifierade organismer i hela kedjan "från jord till bord" och ger konsumenterna fullständig information genom märkning av alla livsmedel och foderprodukter som består av, innehåller eller framställs av en genetiskt modifierad organism.

Margot Wallström, kommissionsledamot med ansvar för miljöfrågor, sade: "Jag glädjer mig mycket åt att rådet idag slutligen antagit den nya lagstiftningen om märkning och spårning av genetiskt modifierade organismer, vilket kompletterar EU-lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer. Detta kommer att stärka vår internationella trovärdighet och utan tvivel bidra till att öka allmänhetens förtroende för ny teknik. Genom att säkerställa att genetiskt modifierade organismer kan spåras på alla stadier i produktions- och saluföringskedjan, tillhandahåller vi ett starkt säkerhetssystem och grunden till ett omfattande märkningssystem. På detta sätt bemöter vi allmänhetens mest kritiska invändningar angående de genetiskt modifierade organismernas inverkan på miljö och hälsa, och därmed ger vi konsumenterna möjlighet att välja."

David Byrne, kommissionsledamot för hälsa och konsumentfrågor, sade: " Jag är mycket glad över att den europeiska rättsliga ramen för genetiskt modifierade organismer nu är fullständig. Europas konsumenter kan nu lita på att alla genetiskt modifierade livsmedel eller foder i Europa undergår den mest rigorösa bedömning innan de släpps ut på marknaden. Konsumenterna får nu också ett tydligt val av produkter, eftersom genetiskt modifierade livsmedel kommer att vara klart märkta. För första gången kommer jordbrukare att se märkningen på genetiskt modifierade foder. Europa kommer att få ett övergripande och öppet system av tillstånd och märkning som bara kan främja företagens och konsumenternas förtroende.”

Spårbarhet

Spårbarhet innebär att det är möjligt att spåra hur genetiskt modifierade produkter går genom produktions- och distributionskedjan. Spårbarhet för vissa produkter har funnits i många år. För närvarande finns dock inga särskilda krav på spårbarhet för produkter som innehåller eller härstammar från GMO.

Spårbarhet kommer också att underlätta övervakningen av inverkan på miljön, noggrann märkning och kontroll av informationen på etiketterna. Dessutom blir det möjligt att dra tillbaka produkter från marknaden om några oväntade negativa effekter skulle uppstå.

Enligt den nya förordningen om spårbarhet och märkning måste företagare lämna och spara information vid varje etapp av utsläppandet på marknaden när de använder eller hanterar genetiskt modifierade produkter. Information om förekomst av GMO i produkter måste vidarebefordras under hela handelskedjan och sparas under fem år. Näringslivet måste därför se till att det finns system för att fastställa vem som erbjuder genetiskt modifierade produkter och till vem.

Vidarebefordran och förvaring av information kommer att minska behovet av provtagning och testning av produkter. För att underlätta ett samordnat tillvägagångssätt för inspektion och kontroller utförda av medlemsstaterna kommer kommissionen att utarbeta teknisk handledning för provtagning- och testningsmetoder innan denna förordning tillämpas.

Märkning

Utkastet till lagstiftning kommer att till gällande lagstiftning tillföra märkning av

  • alla livsmedel som framställs av GMO oavsett om det förekommer DNA eller protein som framställs med genetisk modifiering, samt

  • alla genetiskt modifierade foder.

    Genetiskt modifierade livsmedel

Redan nu måste återförsäljare märka livsmedel som består av eller innehåller GMO. Detta omfattar också livsmedel som framställs av GMO om man kan spåra DNA eller protein från den genetiska modifieringen i slutprodukten (exempelvis mjöl som framställs från genetiskt modifierat majs).

Dessa bestämmelser om märkning täcker dock inte vissa livsmedel eller livsmedelsingredienser, exempelvis raffinerad sojaolja eller majsolja som framställs av genetiskt modifierad soja eller genetiskt modifierat majs. Enligt den nya lagen kommer de nuvarande märkningskraven att utvidgas till att även omfatta sådana livsmedel (soja- eller majsolja som framställs av genetiskt modifierad soja eller genetiskt modifierat majs), och konsumenterna kan då välja fritt. På etiketten måste det stå "denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer" eller "framställt av genetiskt modifierad (namn på organismen)".

    Genetiskt modifierade foder

I förordningen införs också för första gången övergripande krav på märkning av genetiskt modifierade foder, vilka bygger på samma princip som den för genetiskt modifierade livsmedel. För närvarande finns det inga krav på märkning av foder som framställs av GMO. Enligt förordningen kommer det att finnas krav på exempelvis sojamjöl och allt sammansatt foder i vilket genetiskt modifierat sojamjöl ingår. Det kommer också att finnas krav på majsglutenfoder som framställs av genetiskt modifierat majs.

    Gränsvärde för märkning

Ytterst ringa spår av GMO i traditionellt livsmedel och foder kan uppstå under odling, skörd, transport och bearbetning. Det är ett faktum vare sig vi tycker om det eller inte. Detta är inte något som särskilt gäller GMO. I produktionen av livsmedel, foder eller utsäde är det praktiskt taget omöjligt att få till stånd produkter som är rena till 100 %.

Mot denna bakgrund är EU:s mål att se till att det finns rättssäkerhet och att fastställa vissa gränsvärden. Om de överskrids måste traditionella livsmedel och foder märkas med text där det står att de består av, innehåller eller har framställts av en GMO.

Enligt gällande lagstiftning behöver man inte märka förekomsten av genetiskt modifierat material i traditionella livsmedel om det utgör mindre än 1 % och om man kan bevisa att det är tillfälligt och tekniskt oundvikligt. Europaparlamentet har idag bekräftat ett gränsvärde på högst 0,9 %.

EU:s vetenskapliga bedömning är att GMO är säkra

Enligt gällande lagstiftning finns det inget gränsvärde för tillfällig förekomst av genetiskt modifierat material i livsmedel eller foder som ännu inte godkänts men som har fått en positiv bedömning vid EU:s vetenskapliga riskbedömning. Europaparlamentet har idag godkänt ett gränsvärde på 0,5 % för tillfällig eller tekniskt oundviklig förekomst av sådant genetiskt modifierat material, under förutsättning att operatören kan bevisa att denna förekomst var tekniskt oundviklig. Om detta gränsvärde överskrids kommer produkten inte att tillåtas på marknaden. Denna bestämmelse kommer att gälla i tre år.

Förfarande för godkännande

EU har fastställt tydliga regler för bedömning och godkännande av GMO och genetiskt modifierade livsmedel, men ansvaret delas mellan medlemsstaterna och gemenskapen. I förordningen fastställs ett förfarande enligt principen "en dörr - en nyckel" för GMO samt genetiskt modifierade livsmedel och foder, vilket leder till ett centraliserat, tydligt och öppet EU-förfarande där en operatör kan lämna in en enda ansökan. I förordningen föreskrivs att de GMO som kan användas både som livsmedel och foder måste godkännas för båda användningarna eller inte alls.

Den vetenskapliga riskbedömningen kommer att utföras av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Dess yttrande kommer att vara tillgängligt för allmänheten, och allmänheten får möjligheter att kommentera det. Med ledning av detta yttrande kommer kommissionen att utarbeta ett förslag om beviljande eller avslag av godkännande. Förslagen ska, precis som för närvarande, godkännas genom kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i en styrkommitté. De godkända produkterna ska föras in i ett offentligt register över genetiskt modifierade livsmedel och foder. Godkännandet ska beviljas för tio år, och där så är lämpligt omfattas av en övervakningsplan efter utsläppandet på marknaden. Godkännandet kan förnyas vart tionde år.

Det förenklade förfarandet för utsläppande på marknaden av genetisk modifierade livsmedel vilka anses väsentligt motsvara befintliga livsmedel kommer att överges.

De aktuella genetiskt modifierade produkterna kommer fortfarande att kunna släppas ut på marknaden. Operatörerna måste dock tillhandahålla kommissionen spårningsmetoder inom sex månader efter det att den nya lagen trätt i kraft. I förordningen fastställs också kommissionens gemensamma forskningscentrum som gemenskapens nya referenslaboratorium, vilket får huvuduppgiften att validera spårningsmetoder. Det gemensamma forskningscentrumet kommer att samarbeta med "Europeiska nätverket för GMO-laboratorier" även i fortsättningen.

Befintliga genetiskt modifierade produkter ska också föras in i ett offentligt register och tidsgränsen på tio år från och med den dag då produkten i fråga först släpptes ut på marknaden ska gälla även dem.

Samexistens

Åtgärder för att säkerställa att produktion av ekologiska och traditionella grödor kan samexistera med genetiskt modifierade grödor infördes i utkastet till förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder under andra behandlingen vid Europaparlamentet. I detta sammanhang tillåts medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att undvika den oavsiktliga förekomsten av GMO i andra produkter. Kommissionen kommer att lägga fram en rekommendation till medlemsstaterna med ett ramverk för införandet av detta i praktiken.

Nästa steg

Lagstiftningen kommer att träda i kraft tjugo dagar efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Operatörerna måste följa de nya bestämmelserna om märkning inom sex månader efter offentliggörandet.


Side Bar