Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1056

Brussel, 22 juli 2003

Europees wetgevingskader voor GGO's thans gereed

De Raad van Ministers heeft vandaag zijn formele goedkeuring gehecht aan twee voorstellen van de Europese Commissie inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), waarbij een duidelijk Europees systeem wordt ingesteld voor de tracering en etikettering van GGO's en waarbij het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die van GGO's zijn afgeleid, wordt gereglementeerd. Deze nieuwe wetgeving consolideert een betrouwbare en veilige aanpak van GGO's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoerders. Zij garandeert de volledige traceerbaarheid van GGO's langs de hele voedselketen van boer tot bord en biedt de consumenten volledige informatie door de etikettering van alle levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan of daarmee zijn geproduceerd.

Milieucommissaris Margot Wallström verklaarde: "Ik ben blij dat de Raad vandaag definitief de nieuwe wetgeving heeft goedgekeurd inzake de etikettering en de traceerbaarheid van GGO's, die een aanvulling vormt op de bestaande EU-wetgeving ter zake. Zij versterkt onze internationale geloofwaardigheid en zal stellig bijdragen tot een groter vertrouwen van het publiek in de nieuwe technologieën. Door ervoor te zorgen dat de GGO's in alle stadia van de productie- en handelsketen traceerbaar zijn, bieden we een degelijk beschermingssysteem en leggen we de basis voor een uitgebreid etiketteringssysteem. Op deze manier kunnen we de bezorgdheid van het publiek over de milieu- en gezondheidseffecten van GGO's grotendeels wegnemen en de consumenten in staat stellen zelf te kiezen."

De commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, David Byrne, merkte op: “Ik ben erg blij dat het Europese wetgevingskader voor GGO's nu compleet is. De Europese consumenten kunnen er nu op vertrouwen dat alle genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders die in Europa in de handel worden gebracht, voordien onderworpen zijn aan de strengste beoordeling ter wereld. De consumenten kunnen in de toekomst ook een duidelijke keuze maken aangezien genetisch gemodificeerde levensmiddelen duidelijk als zodanig geëtiketteerd zullen zijn. Voor het eerst zullen boeren etiketten op genetisch gemodificeerde diervoeders zien. Europa krijgt een volledig en transparant systeem van vergunningen en etikettering dat de handel en het consumentenvertrouwen alleen maar ten goede kan komen.”

Traceerbaarheid

Dankzij de traceerbaarheid wordt het mogelijk genetisch gemodificeerde producten langs de hele productie- en distributieketen te traceren. Voor sommige producten bestaat deze traceerbaarheid al jaren. Maar specifieke traceerbaarheidsvoorschriften voor producten die GGO's bevatten of daarvan zijn afgeleid, zijn er op het ogenblik niet.

De traceerbaarheid zal ook de controle op eventuele milieueffecten, accurate etikettering en beweringen op etiketten vergemakkelijken. Bovendien kunnen producten uit de handel worden genomen als er onverwachte nadelige effecten aan het licht mochten treden.

De nieuwe verordening inzake de traceerbaarheid en etikettering verlangt van de exploitanten die genetisch gemodificeerde producten gebruiken of bewerken, dat zij in elk stadium van het in de handel brengen informatie verstrekken en die bewaren. De informatie over de aanwezigheid van GGO's in producten moet worden verstrekt in alle stadia van het in de handel brengen en moet vijf jaar worden bewaard. De industrie moet daarom systemen toepassen die het mogelijk maken na te gaan van wie de producten zijn verkregen en aan wie ze ter beschikking zijn gesteld.

Doordat deze informatie wordt verstrekt en bewaard, zullen producten minder hoeven te worden bemonsterd en getest. Om een gecoördineerde aanpak van de inspectie en controle door een lidstaat te vergemakkelijken, zal de Commissie vóór het van kracht worden van deze verordening technische richtsnoeren opstellen inzake bemonsterings- en beproevingsmethoden.

Etikettering

Aan de bestaande etiketteringsvoorschriften worden voorschriften toegevoegd voor de etikettering van:

    - Alle met GGO's geproduceerde levensmiddelen ongeacht of het eindproduct is genetisch gemodificeerd DNA of eiwit bevat;

    - Alle genetisch gemodificeerde diervoeders.

    Genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Ook nu al moeten detailhandelaars levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, etiketteren. Dit geldt ook voor met GGO's geproduceerde levensmiddelen indien in het eindproduct sporen van genetisch gemodificeerd DNA of eiwit aantoonbaar zijn (zoals bij meel van genetisch gemodificeerde maïs).

Deze etiketteringsvoorschriften hebben echter geen betrekking op sommige levensmiddelen of voedselingrediënten, zoals met genetisch gemodificeerde soja of maïs geproduceerde sterk geraffineerde soja- en maïsolie. De nieuwe wetgeving breidt de huidige etiketteringsvoorschriften ook uit tot dergelijke levensmiddelen (met genetisch gemodificeerde soja of maïs geproduceerde sterk geraffineerde soja- of maïsolie) en met GGO's geproduceerde voedselingrediënten (koekjes die met genetisch gemodificeerde maïs geproduceerde maïsolie bevatten) en laat de consument de vrije keuze. Het etiket moet vermelden: “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” of “... bevat genetisch gemodificeerd (naam van het organisme)”.

    Genetisch gemodificeerde diervoeders

De verordening introduceert voor het eerst ook uitvoerige etiketteringsvoorschriften voor genetisch gemodificeerde diervoeders, die op hetzelfde beginsel gebaseerd zijn als die voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen. Op het ogenblik bestaan er geen etiketteringsvoorschriften voor met GGO's geproduceerde diervoeders. De verordening stelt bijvoorbeeld de etikettering verplicht van genetisch gemodificeerd sojameel en van mengvoeders die dit bevatten. Ook moeten van genetisch gemodificeerde maïs vervaardigde maïsglutenvoeders worden geëtiketteerd.

    Drempelwaarde voor de etikettering

Tijdens de teelt, de oogst, het vervoer en de verwerking kunnen er in conventionele levensmiddelen en diervoeders minieme sporen van GGO's aanwezig zijn. Of we dit nu leuk vinden of niet, dit is inmiddels een feit. Dit is niet typisch voor GGO's. Bij de productie van levensmiddelen, diervoeders en zaaigoed is het nagenoeg onmogelijk 100% zuivere producten te krijgen.

Daarom wil de EU rechtszekerheid garanderen en bepaalde drempelwaarden vaststellen waarboven bij conventionele levensmiddelen en diervoeders op het etiket moet worden vermeld dat zij geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan of daarmee zijn geproduceerd.

Volgens de huidige wetgeving hoeft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in conventionele levensmiddelen niet op het etiket te worden vermeld als dit minder dan 1% bedraagt en als kan worden aangetoond dat het toevallig aanwezig of technisch niet te voorkomen is. Het Parlement heeft vandaag een drempelwaarde van maximaal 0,9% vastgesteld.

GGO's waarvan in de EU wetenschappelijk is vastgesteld dat zij veilig zijn

Volgens de huidige wetgeving bestaat er geen tolerantiedrempel voor de toevallige aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in levensmiddelen en diervoeders waarvoor nog geen vergunning is verleend maar waarvan de wetenschappelijke risicobeoordeling in de EU positief is uitgevallen. Het Parlement heeft vandaag een drempel vastgesteld van 0,5% voor de toevallige en technisch niet te voorkomen aanwezigheid van dergelijk genetisch gemodificeerd materiaal, op voorwaarde dat de exploitant kan aantonen dat de aanwezigheid van dit materiaal technisch niet te voorkomen was. Boven deze drempelwaarde wordt het product niet toegelaten. Deze bepaling loopt na 3 jaar af.

Toelatingsprocedure

Er worden in de EU duidelijke regels vastgesteld voor de beoordeling en toelating van GGO's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen, maar de verantwoordelijkheden worden gedeeld door de lidstaten en de Gemeenschap. De verordening stelt een procedure vast die gebaseerd is op het beginsel van één enkel loket voor de wetenschappelijke beoordeling en toelating van GGO's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, die moet leiden tot een gecentraliseerde, duidelijke en transparante EU-procedure waarbij een exploitant één enkele aanvraag kan indienen. De verordening bepaalt dat GGO's die als levensmiddel of diervoeder kunnen worden gebruikt, voor beide toepassingen moeten worden toegelaten of helemaal niet.

De wetenschappelijke risicobeoordeling zal worden uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Haar advies zal openbaar worden gemaakt en het publiek krijgt de mogelijkheid daarop te reageren. Aan de hand van dit advies zal de Commissie met een voorstel komen tot verlening of afwijzing van de vergunning. Zoals ook nu het geval is, zal het voorstel met gekwalificeerde meerderheid door de lidstaten worden goedgekeurd in een regelgevend comité. Toegelaten producten worden opgenomen in een openbaar register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. De vergunning wordt verleend voor de duur van 10 jaar en wordt waar nodig onderworpen aan monitoring na het in de handel brengen. De vergunningen kunnen telkens met 10 jaar worden verlengd.

De vereenvoudigde procedure voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde levensmiddelen die als in wezen gelijkwaardig aan bestaande levensmiddelen worden beschouwd, wordt ingetrokken.

De huidige genetisch gemodificeerde producten mogen nog steeds in de handel worden gebracht. De exploitanten moeten de Commissie echter binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving detectiemethoden verstrekken. Bij de verordening wordt ook het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie aangewezen als het nieuwe communautaire referentielaboratorium, dat voornamelijk tot taak krijgt detectiemethoden te valideren. Het GCO zal ook in de toekomst samenwerken met het Europees netwerk van GGO-laboratoria.

Bestaande genetisch gemodificeerde producten zullen ook in het openbaar register worden opgenomen en de geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de dag waarop het product in kwestie voor het eerst in de handel werd gebracht, is ook op deze producten van toepassing.

Coëxistentie

In tweede lezing werden door het Parlement in de ontwerp-verordening inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders maatregelen geïntroduceerd om de coëxistentie van biologische, conventionele en genetisch gemodificeerde gewassen te garanderen. In dit verband wordt de lidstaten toegestaan passende maatregelen te nemen om de onbedoelde aanwezigheid van GGO's in andere producten te voorkomen. De Commissie zal met een aanbeveling aan de lidstaten komen die een kader biedt om dit in praktijk te brengen.

Volgende stappen

De wetgeving treedt in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De exploitanten moeten binnen 6 maanden na de datum van bekendmaking aan de nieuwe etiketteringsvoorschriften voldoen.


Side Bar