Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1056

Bryssel, 22. heinäkuuta 2003

Eurooppalainen muuntogeenisiä organismeja koskeva lainsäädäntökehys nyt valmis

Ministerineuvosto hyväksyi tänään virallisesti kaksi Euroopan komission ehdottamaa muuntogeenisiä organismeja (GMO) koskevaa asetusta, joilla perustetaan selkeä EU-järjestelmä muuntogeenisten organismien jäljittämistä ja merkitsemistä varten sekä säännellään muuntogeenisistä organismeista johdettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamista ja merkitsemistä. Tällä uudella lainsäädännöllä vahvistetaan luotettava ja turvallinen lähestymistapa GMO:ihin sekä muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin. Se takaa muuntogeenisten organismien täyden jäljitettävyyden koko elintarvikeketjussa maatilalta pöytään ja tarjoaa kuluttajille kattavat tiedot, sillä kaikki muuntogeenisistä organismeista koostuvat, niitä sisältävät tai niistä valmistetut elintarvikkeet ja rehut on merkittävä.

Ympäristöasiain komissaari Margot Wallström totesi olevansa tyytyväinen siihen, että neuvosto on tänään lopullisesti hyväksynyt uuden lainsäädännön muuntogeenisten organismien merkinnöistä ja jäljitettävyydestä, joka täydentää EU:n GMO-lainsäädäntöä. Se lujittaa EU:n kansainvälistä uskottavuutta ja lisää varmasti yleistä luottamusta uusiin teknologioihin. Takaamalla, että GMO:t voidaan jäljittää kaikissa tuotanto- ja markkinointiketjun vaiheissa, tarjoamme vankan suojajärjestelmän ja perustan kattavalle merkintäjärjestelmälle. Tällä tavoin puutumme yleisön esittämiin kriittisimpiin huomautuksiin muuntogeenisten organismien ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja annamme kuluttajille mahdollisuuden valita.

Terveys- ja kuluttaja-asiain komissaari David Byrne puolestaan totesi olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että muuntogeenisiä organismeja koskeva Euroopan lainsäädäntökehys on nyt valmis. Euroopan kuluttajat voivat nyt luottaa siihen, että kaikki Euroopassa myytävät muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut ovat läpikäyneet maailman tiukimman markkinoille saattamista edeltävän seulan. Kuluttajat voivat myös paremmin valita ostamansa tuotteet, sillä muuntogeeniset elintarvikkeet on merkittävä selkeästi. Ensimmäistä kertaa myös maanviljelijät näkevät merkinnät, jotka on tehtävä muuntogeenisiin rehuihin. Euroopalla on nyt kattava ja avoin luvananto- ja merkintäjärjestelmä, joka voi ainoastaan vahvistaa kaupankäyntiä ja kuluttajien luottamusta.

Jäljitettävyys

Jäljitettävyyden avulla voidaan jäljittää muuntogeenisten tuotteiden kulku tuotanto- ja jakeluketjuissa. Tiettyjä tuotteita on voitu jäljittää jo monen vuoden ajan. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole ollut erityisiä jäljitettävyyttä koskevia vaatimuksia tuotteille, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai jotka on johdettu niistä.

Jäljitettävyys helpottaa myös mahdollisten ympäristövaikutusten seurantaa, tarkkojen merkintöjen tekemistä sekä merkintää koskevien väittämien valvontaa. Lisäksi sen avulla voitaisiin vetää tuotteita pois markkinoilta, jos odottamattomia haittavaikutuksia ilmenisi.

Uudessa jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevassa asetuksessa vaaditaan, että toimijoiden on muuntogeenisiä tuotteita käyttäessään tai käsitellessään toimitettava ja säilytettävä tietoja kussakin markkinoille saattamisen vaiheessa. Muuntogeenisten organismien esiintymistä tuotteessa koskevat tiedot on toimitettava koko tuotanto- ja jakeluketjuun ja ne on säilytettävä viiden vuoden ajan. Siksi teollisuuden on taattava, että sillä on käytössä järjestelmät sen selvittämiseksi, kenen käyttöön muuntogeenisiä tuotteita on annettu ja keneltä ne ovat peräisin.

Tietojen toimittaminen ja säilyttäminen vähentää tarvetta ottaa näytteitä ja testata tuotteita. Helpottaakseen koordinoitua lähestymistapaa jäsenvaltioiden tarkastus- ja valvontatoiminnalle komissio laatii näytteenottoa ja testausta koskevia teknisiä ohjeita ennen kuin asetusta aletaan soveltaa.

Merkinnät

Ehdotettu säädös täydentää nykyisiä sääntöjä tekemällä pakolliseksi seuraavien tuotteiden merkitsemisen:

    - kaikki muuntogeenisistä organismeista valmistetut elintarvikkeet riippumatta siitä, onko valmiissa tuotteessa geneettisestä muuntamisesta peräisin olevaa DNA:ta tai proteiinia

    - kaikki muuntogeeniset rehut.

    Muuntogeeniset elintarvikkeet

Vähittäiskauppiaiden on jo nykyisin merkittävä elintarvikkeet, jotka koostuvat muuntogeenisistä organismeista tai sisältävät niitä. Tämä koskee myös GMO:ista valmistettuja elintarvikkeita, jos jälkiä geneettisestä muuntamisesta peräisin olevasta DNA:sta tai proteiinista voidaan havaita valmiissa tuotteessa (kuten muuntogeenisestä maissista valmistetussa jauhossa).

Nämä merkintäsäännökset eivät kuitenkaan kata eräitä elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, kuten muuntogeenisestä soijasta tai maissista valmistettua puhdistettua soija- tai maissiöljyä. Uusi säädös ulottaa nykyiset merkintävaatimukset kattamaan myös tällaiset elintarvikkeet (esim. muuntogeenisestä soijasta tai maissista valmistettu soija- tai maissiöljy) sekä muuntogeenisistä organismeista valmistetut elintarvikkeiden ainesosat (esim. keksit, joissa on muuntogeenisestä maissista valmistettua maissiöljyä) ja tarjoaa täten kuluttajille mahdollisuuden soveltaa valinnanvapauttaan. Merkinnässä on mainittava, että tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja tai että se on valmistettu muuntogeenisistä organismeista.

    Muuntogeeniset rehut

Asetuksessa otetaan myös ensimmäistä kertaa käyttöön kattavat merkintävaatimukset muuntogeenisille rehuille samoin periaattein kuin muuntogeenisille elintarvikkeille. Tällä hetkellä GMO:ista tuotetuille rehuille ei ole mitään merkintävaatimuksia. Asetuksessa vaaditaan muun muassa merkittäviksi muuntogeeninen soijajauho ja kaikki rehuseokset, jotka sisältävät muuntogeenistä soijajauhoa. Siinä myös vaaditaan merkintää maissigluteenirehulle, joka on valmistettu muuntogeenisestä maissista.

    Merkintöihin velvoittavat kynnysarvot

On mahdollista, että tavanomaisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin kertyy minimaalisen pieniä määriä muuntogeenisten organismien jäämiä viljelyn, sadonkorjuun, kuljetuksen ja käsittelyn aikana. Näin on asia, pidämme siitä sitten tai emme. Tämä seikka ei koske pelkästään muuntogeenisiä organismeja. Elintarvikkeiden, rehujen ja siementen tuotannossa on käytännössä mahdotonta saada tuotteita, jotka ovat 100-prosenttisesti puhtaita.

Tätä taustaa vasten EU:n tavoitteena on taata oikeusvarmuus ja asettaa tiettyjä kynnysarvoja, joiden ylittyessä tavanomaisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin on merkittävä, että ne koostuvat muuntogeenisistä organismeista, sisältävät niitä tai on valmistettu niistä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan muuntogeenisen materiaalin esiintymistä tavanomaisissa elintarvikkeissa ei tarvitse merkitä, jos se on alle 1 % ja jos voidaan osoittaa sen olevan satunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää. Parlamentti vahvisti tänään raja-arvon, joka on enintään 0,9 %.

EU:ssa on tieteellisesti arvioitu GMO:iden olevan turvallisia

Nykyisessä lainsäädännössä ei ole kynnysarvoa muuntogeenisen materiaalin satunnaiselle esiintymiselle sellaisissa elintarvikkeissa tai rehuissa, jotka eivät vielä ole saaneet lupaa mutta joista on tehty myönteinen tieteellinen EU-riskinarviointi. Parlamentti on tänään vahvistanut tällaisen muuntogeenisen materiaalin esiintymiselle, joka on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää, 0,5 prosentin kynnysarvon sillä edellytyksellä, että toimija voi osoittaa, että esiintymistä ei voitu teknisesti välttää. Jos tämä kynnysarvo ylittyy, tuotetta ei päästetä markkinoille. Tämä säännös on voimassa kolme vuotta.

Lupamenettely

EU:ssa on asetettu selkeät säännöt muuntogeenisten organismien ja muuntogeenisten elintarvikkeiden arvioimiselle ja luvanannolle, mutta vastuu on jaettu jäsenvaltioiden ja yhteisön kesken. Asetuksessa vahvistetaan GMO:iden ja muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen arvioimiselle ja luvanannolle “yhden luukun” periaate. Sen tuloksena on keskitetty, selkeä ja avoin EU-menettely, jossa toimijalle riittää yhden hakemuksen tekeminen. Asetuksessa säädetään, että muuntogeenisille organismeille, joita voi käyttää elintarvikkeina tai rehuina, on annettava lupa joko molempiin käyttötarkoituksiin tai ei ollenkaan.

Tieteellisen riskinarvioinnin tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Sen lausunto julkistetaan ja yleisöllä on mahdollisuus kommentoida sitä. Komissio laatii lausunnon perusteella ehdotuksen luvan myöntämiseksi tai kieltämiseksi. Kuten nykyisinkin, jäsenvaltiot hyväksyvät ehdotuksen määräenemmistöllä sääntelykomiteassa.

Luvan saaneet tuotteet merkitään muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen julkiseen rekisteriin. Lupa myönnetään normaalisti kymmeneksi vuodeksi, ja siihen on tarvittaessa liityttävä suunnitelma markkinoille saattamisen jälkeen suoritettavasta seurannasta. Luvat voidaan uusia 10 vuodeksi kerrallaan.

Yksinkertaistettu menettely sellaisten muuntogeenisten elintarvikkeiden markkinoille saattamiseksi, joiden katsotaan olennaisesti vastaavan olemassa olevia elintarvikkeita, poistetaan käytöstä.

Nykyisiä muuntogeenisiä tuotteita saa edelleen pitää markkinoilla. Toimijoiden on kuitenkin toimitettava komissiolle jäljittämismenetelmät kuuden kuukauden kuluessa uuden lain voimaantulosta. Asetuksessa myös vahvistetaan, että komission Yhteinen tutkimuskeskus on uusi yhteisön vertailulaboratorio, jonka päätehtävänä on havaitsemismenetelmien validointi. Yhteinen tutkimuskeskus tekee edelleen yhteistyötä eurooppalaisen GMO-laboratorioiden verkoston kanssa.

Nykyiset muuntogeeniset tuotteet merkitään myös julkiseen rekisteriin, ja 10 vuoden määräaikaa kyseisen tuotteen ensimmäisestä markkinoille saattamisesta sovelletaan myös niihin.

Rinnakkaiselo

Parlamentin toisessa käsittelyssä muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevaan asetusluonnokseen lisättiin toimenpiteitä, joilla taataan, että luonnonmukaisia ja perinteisiä viljelykasveja voidaan viljellä rinnakkain muuntogeenisten viljelykasvien kanssa. Tässä yhteydessä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen estämiseksi muissa tuotteissa. Komissio esittää jäsenvaltioille suosituksen, joka sisältää puitteet tämän toteuttamiseksi käytännössä.

Seuraava vaihe

Lainsäädäntö tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Toimijoiden on noudatettava uusia merkintöjä koskevia säännöksiä 6 kuukauden kuluessa julkaisupäivämäärästä.


Side Bar