Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1030

Bryssel den 16 juli 2003

EU:s solidaritetsfond: kommissionen föreslår stöd på 8,6 miljoner euro till spanska regioner som drabbats av "Prestige"-katastrofen

Europeiska kommissionen beslutade idag att lägga fram ett förslag till rådet och Europaparlamentet om att bevilja Spanien katastrofhjälp på 8,6 miljoner euro ur Europeiska unionens solidaritetsfond. Anslaget skall enligt förslaget främst användas till att ersätta kostnaden för saneringsåtgärderna efter den katastrof som orsakats av förlisningen av fartyget "Prestige", vilken drabbat kustområdena i Spaniens fyra nordliga autonoma regioner (Galicien, Asturias, Kantabrien och Baskien), däribland några öar utanför Atlantkusten och mynningarna av de spanska floder som leder ut i Atlanten.

Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik och solidaritetsfonden, sade: "Detta beslut att hjälpa de drabbade regionerna att återställa sina kustområden och att bidra till finansieringen av katastrofhjälp är ett uttryck för unionens solidaritet med Spanien. Ytterligare belopp kan ställas till förfogande inom ramen för befintliga struktur- och sammanhållningsfonder. Stödet därifrån kan komma att överstiga 400 miljoner euro, inbegripet ett belopp från Interreg, och kan således bidra till att åtgärda de långsiktiga följderna av katastrofen." Kommissionsledamot Michaele Schreyer, som är ansvarig för budgeten, tillade: "Solidaritetsfonden har endast begränsade medel för sådana fall. Det föreslagna stödet på 8,6 miljoner euro från EU:s budget är därför en betydande insats till förmån för Spanien."

Medel ur solidaritetsfonden kan tilldelas Prestige-katastrofen endast på grundval av särskilda bestämmelser, eftersom värdet på skadorna inte uppnår den föreskrivna tröskeln på 3 miljarder euro.

Den 13 november 2002 skadades "Prestige", en 26 år gammal oljetanker lastad med 77 000 ton tung eldningsolja, i en storm och sjönk den 19 november 2002. Sedan dess har ett stort antal stränder och kustvatten i regionen drabbats av allvarliga föroreningar, med katastrofala följder för fisket, vattenbruket och turismen. En särskild omständighet i samband med Prestige-katastrofen är ovissheten om när föroreningarna kommer att upphöra, då det ännu inte finns någon permanent lösning för att oskadliggöra vraket. Oljeutsläppet skadar miljön allvarligt och enligt de spanska myndigheterna berörs uppskattningsvis mer än 330 000 människor som är beroende av fisket och därmed sammanhörande branscher (inklusive deras familjemedlemmar) direkt av katastrofen genom förlust av arbete eller inkomst. Inom turismen överstiger den siffran 550 000 personer. De spanska myndigheterna uppskattar att katastrofen sammanlagt berör 885 000 människor och att de ekonomiska förlusterna för de båda branscherna tillsammans kommer att uppgå till mer än 1,2 miljarder euro under de två kommande åren.

Utbetalningarna från fonden skulle kunna inledas omedelbart efter det att rådet och Europaparlamentet godkänt de nödvändiga budgetanslagen och Europeiska kommissionen och den spanska regeringen har kommit överens om hur biståndet skall användas.

För att rådet och Europaparlamentet skall kunna fatta ett snabbt beslut antog EU-kommissionen idag ett förslag om att anslå medel från solidaritetsfonden och ett preliminärt förslag till ändringsbudget. Det senare omfattar inte betalningsåtaganden, eftersom det nödvändiga beloppet kan ställas till förfogande genom omplacering inom de redan budgeterade beloppen. Förslaget kommer att läggas fram av kommissionsledamot Michaele Schreyer vid Ecofin/budget-mötet den 16 juli 2003.

Bakgrund

Till följd av de översvämningar som drabbade centrala Europa i augusti 2002 fattades det ett beslut om att inrätta ett nytt europeiskt instrument som vid större katastrofer kan bevilja medlemsstaterna och de ansökande länderna katastrofhjälp. På grundval av kommissionens förslag om en rådsförordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond och om ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen fastställdes i november 2002 de rättsliga instrumenten och budgetinstrumenten. Högst 1 miljard euro per år kan ställas till förfogande genom solidaritetsfonden.

För att kunna komma ifråga för bistånd från solidaritetsfonden måste länder som drabbats av en större katastrof göra en uppskattning av skadan och uppfylla särskilda kriterier. Detta är nödvändigt för att det skall kunna garanteras att EU:s medel används för att tillgodose de mest brådskande behoven. En större katastrof är en händelse som orsakar skada vars värde uppskattas överstiga 3 miljarder euro eller mer än 0,6 procent av den berörda statens bruttonationalinkomst. Under särskilda omständigheter kan en region också få bistånd från fonden om den har drabbats av en katastrof som berör större delen av dess befolkning och som har allvarliga och varaktiga följder för levnadsförhållandena och den ekonomiska stabiliteten i regionen. Fonden är särskilt inriktad på avlägsna eller isolerade regioner, såsom regionerna i den yttersta periferin.

Den sammanlagda årliga budgeten för regionala katastrofer är 75 miljoner euro, varav högst 75 % eller 56,25 miljoner euro kan beviljas före den 1 oktober. I linje med den stödnivå som beviljades förra året föreslås biståndsnivån ligga på 2,5 % av den sammanlagda direkta skadan. En sådan nivå skulle emellertid medföra ett belopp som överskrider de finansiella ramarna. Kommissionen föreslår därför att det för varje ansökan sätts en proportionell övre gräns, så att det sammanlagda beloppet blir 56,25 miljoner euro. De enskilda beloppen uppgår till 8,6 miljoner för Prestige, 30,8 miljoner för Molise och 16,8 miljoner för Sicilien.

Dessutom har inom ramen för de befintliga instrumenten andra källor för gemenskapsfinansiering utsetts för att tillhandahålla kompensation för den sammanlagda skadan, särskilt strukturfonderna och sammanhållningsfonden. Deras bidrag torde uppgå till uppemot 400 miljoner euro (170 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden, bland annat medel inom ramen för Interreg-initiativet, avsedda för en slutgiltig lösning för oskadliggörande av vraket, 10,1 miljoner euro från Europeiska socialfonden, 91,1 miljoner euro från sammanhållningsfonden och upp till 140 miljoner euro från Fonden för fiskets utveckling). Ersättningen från Internationella fonden för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja kommer troligtvis att uppgå till 150 miljoner euro för den sammanlagda skadan på europeisk nivå. Europeiska unionen har dessutom på kommissionens förslag slutit ett internationellt avtal som i framtiden kommer att göra det möjligt att höja den nuvarande ersättningen med fem gånger beloppet, vilket skulle innebära en ersättning på omkring 910 miljoner euro.

För ytterligare upplysningar se följande webbsida:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24217.htm


Side Bar