Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1030

Bryssel, 16. heinäkuuta 2003

EU:n solidaarisuusrahasto: Komissio ehdottaa 8,6 miljoonan euron avustusta Prestige-katastrofista kärsineille alueille Espanjassa

Euroopan komissio päätti tänään pyytää neuvoston ja parlamentin suostumusta 8,6 miljoonan euron suuruisen hätäavun myöntämiseksi Espanjalle Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR). Myönnettävät varat ehdotetaan käytettäviksi pääasiassa niistä kiireellisistä puhdistustoimista syntyneiden kulujen korvaamiseksi, joihin ryhdyttiin Prestige-öljysäiliöaluksen uppoamisen jälkeen. Suuronnettomuus koettelee Espanjan pohjoisosassa sijaitsevien neljän autonomisen alueen rannikkoa (Galicia, Asturia, Kantabria ja Baskimaa) sekä eräitä saaria Atlantin valtameren rannikolla ja Atlanttiin laskevien Espanjan jokien suualueita.

Aluepolitiikasta ja solidaarisuusrahastosta vastaava komission jäsen Michel Barnier ilmoitti: "Tällä päätöksellä unioni ilmaisee solidaarisuutensa Espanjaa kohtaan auttaessaan onnettomuudesta kärsineitä alueita palauttamaan rannikon ennalleen ja osallistuessaan hätätoimenpiteiden rahoitukseen. Lisärahoitusta voidaan myöntää nykyisistä rakennerahastoista ja koheesiorahastosta, joiden osuus voisi olla yli 400 miljoonaa euroa, mihin sisältyisi INTERREG:in tuki, jolloin katastrofin pitkäaikaisvaikutukset tulisivat huomioiduiksi." Budjetista vastaava komission jäsen Michaele Schreyer lisäsi: "Solidaarisuusrahastossa on vain rajoitettu määrä varoja tällaisiin tilanteisiin. EU:n budjetista myönnettäväksi ehdotettu 8,6 miljoonan euron summa on huomattava tuki Espanjalle."

Varojen myöntäminen solidaarisuusrahastosta Prestigen katastrofin vahinkoihin on mahdollista ainoastaan poikkeussäännösten perusteella, sillä tuhojen laajuus ei yltänyt lakisääteiseen 3 miljardiin euroon.

26-vuotias öljysäiliöalus Prestige, jolla oli lastina 77 000 tonnia raskasöljyä, vahingoittui myrskyssä 13. marraskuuta 2002 ja upposi 19. marraskuuta 2002. Tapahtuneen jälkeen monet alueen rannat ja rannikkovedet ovat saastuneet pahoin, mikä on vaikuttanut tuhoisasti kalastukseen, vesiviljelyyn ja turismiin. Prestigen onnettomuudelle on erityistä epätietoisuus siitä, milloin saastepäästöt loppuvat, sillä lopullista ratkaisua hylyn tekemisestä vaarattomaksi ei vielä ole. Öljyvuoto aiheuttaa yhä huomattavia ympäristövahinkoja ja Espanjan viranomaiset ovat arvioineet, että yli 330 000 kalastuksesta ja siihen liittyvistä toimialueista riippuvaisen henkilön (perheenjäsenet mukaan lukien) on arvioitu kärsivän suoranaisesti onnettomuudesta työpaikan tai toimeentulon menetyksenä. Turismin alalla määrä on yli 550 000 henkilöä. Espanjan viranomaiset arvelevat, että kaiken kaikkiaan yli 885 000 henkilöä kärsii onnettomuudesta molempien alojen yhteenlaskettujen taloudellisten menetysten noustessa yli 1,2 miljardin euron tulevan kahden vuoden aikana.

Maksujen suorittaminen rahastosta voisi alkaa välittömästi sen jälkeen, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet tarvittavat talousarviomäärärahat ja Euroopan komissio ja Espanjan hallitus ovat sopineet avun käyttötavoista.

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ja alustavan luonnoksen talousarvion muuttamisesta helpottaakseen neuvoston ja parlamentin päätöksentekoa. Jälkimmäinen ei kata maksumäärärahoja, sillä tarvittava summa voidaan saada käyttöön budjetoitujen määrien uudelleenjärjestelyillä. Komission jäsen Schreyer esittelee ehdotuksen ECOFIN-neuvoston talousarviokokouksessa 16. heinäkuuta 2003.

Taustaa

Keski-Eurooppaa elokuussa 2002 koetelleiden tulvien jälkeen päätettiin luoda uusi eurooppalainen väline hätäavun myöntämiseksi jäsenvaltioille ja ehdokasmaille suuronnettomuuksien jälkeen. Marraskuussa 2002 tehtiin oikeudellisesta väilneestä ja rahoitusvälineestä päätös, joka perustui Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen toimielinten sopimukseen ja komission tekemiin ehdotuksiin neuvoston asetuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) perustamiseksi. Rahastosta voidaan myöntää vuosittain avustuksia enintään 1 miljardi euroa.

Huomattavasta katastrofista kärsineen maan on solidaarisuusrahaston varoja saadakseen esitettävä vahinkoarvio ja täytettävä tietyt kriteerit sen varmistamiseksi, että EU:n varoja käytetään välittömien tarpeiden täyttämiseen. Katastrofi on huomattava silloin, kun se aiheuttaa tuhoja, joiden arvioitu laajuus on joko yli 3 miljardia euroa tai yli 0,6 % kyseisen valtion bruttokansantulosta. Poikkeuksellisissa tilanteissa rahastosta voidaan kuitenkin myöntää tukea alueelle, jota on koetellut poikkeuksellinen katastrofi, jolla on vakavia pysyviä vaikutuksia huomattavan väestönosan elinoloihin ja talouden vakauteen alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäisiin ja eristyneisiin alueisiin, kuten syrjäisimpiin alueisiin.

Alueellisiin katastrofeihin on vuosittain käytettävissä 75 miljoonaa euroa, josta enintään 75 % tai 56 250 miljoonaa euroa voidaan myöntää ennen lokakuun 1. päivää. Viime vuonna myönnettyjen tukien avustusasteen tavoin avustusasteeksi ehdotetaan 2,5 % kaikista välittömistä vahingoista. Tämän asteen mekaaninen soveltaminen johtaisi kuitenkin rahoitusvelvoitteet huomioonottaen kohtuuttomaan määrään. Näin ollen komissio ehdottaa, että hakemuskohtaisia tukia rajoitetaan suhteellisesti siten, että loppusummaksi tulee 56 250 miljoonaa euroa. Tapauskohtaiset määrät ovat: Prestige 8,6 miljoonaa euroa, Molise 30,8 miljoonaa euroa ja Sisilia 16,8 miljoonaa euroa.

Muista lähteistä (erityisesti rakennerahastoista ja koheesiorahastosta) tulevaa yhteisön rahoitusapua on myös saatavilla arviolta yhteensä noin 400 miljoonaa euroa vahinkojen kattamiseksi kokonaisuudessaan (170 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta, johon sisältyy INTERREG-aloitteesta tuleva tuki hylyn vaarattomaksi tekevän ratkaisun löytämiseen, 10,1 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta, 91,1 miljoonaa euroa koheesiorahastosta ja 140 miljoonaa euroa kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä). Lisäksi öljyn Euroopassa aiheuttamiin pilaantumisvahinkoihin arvioidaan saatavan korvauksia noin 150 miljoonaa euroa IPOC-rahastosta (kansainvälinen öljyvahinkojen korvausrahasto). Näistä määristä maksettujen korvauksien tulisi kattaa 5064 miljoonan euron verran korvauskelpoisia vahinkoja. Euroopan unioni on Euroopan komission ehdotuksesta myös tehnyt kansainvälisen sopimuksen, joka vastaisuudessa sallii nykyisen korvauksen kertomisen viidellä, jolloin lopullinen määrä on noin 910 miljoonaa euroa.

Lisätietoja osoitteessa: http://europa.eu/scadplus/leg/fi/lvb/g24217.htm


Side Bar