Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1030

Βρυξέλλες 16 Ιουλίου 2003

Ταμείο αλληλεγγύης ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 8,6 εκατ. ευρώ για τις ισπανικές περιφέρειες που επλήγησαν από την καταστροφή που προκάλεσε το ναυάγιο του "Prestige"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε σήμερα να αναζητήσει την επίτευξη συμφωνίας από μέρους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση κατεπείγουσας ενίσχυσης ύψους 8,6 εκατ. ευρώ στην Ισπανία. Η χορήγηση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την επιστροφή του κόστους των μέτρων κατεπείγοντος καθαρισμού συνεπεία της καταστροφής που προκλήθηκε από το ναυάγιο του "Prestige", που πλήττει τις παράκτιες περιοχές των τεσσάρων βορείων αυτόνομων περιφερειών της Ισπανίας (Γαλικία, Αστoύριας, Καντάμπρια και Χώρα των Βάσκων), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων νήσων στα παράλια του Ατλαντικού και στις εκβολές των ισπανικών ποταμών που χύνονται στον Ατλαντικό.

Ο αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική και το ταμείο αλληλεγγύης Επίτροπος κ. Michel Barnier δήλωσε: "Η απόφαση αυτή αποτελεί έκφραση της αλληλεγγύης της ΄Ενωσης με την Ισπανία, ενισχύοντας τις πληγείσες περιφέρειες να αποκαταστήσουν τα παράλιά τους και να συμβάλουν στη χρηματοδότηση κατεπειγόντων μέτρων. Στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, δύνανται να διατεθούν συμπληρωματικά ποσά. Η συμμετοχή τους θα υπερβεί ενδεχομένως τα 400 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INTERREG, που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της καταστροφής". Η αρμόδια Επίτροπος για τον προϋπολογισμό κυρία Michaele Schreyer, προσέθεσε: "Το Ταμείο Αλληλεγγύης διαθέτει περιορισμένους μόνο πόρους για περιπτώσεις του είδους αυτού. Το προτεινόμενο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσπάθεια στήριξης υπέρ της Ισπανίας."

Η παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την καταστροφή του "Prestige" είναι εφικτή μόνο δυνάμει εξαιρετικών διατάξεων, δεδομένου ότι οι ζημίες δεν έφθασαν το κανονιστικό όριο των 3 δισεκατ. ευρώ.

Στις 13 Νοεμβρίου 2002, το "Prestige⋭, ένα πετρελαιοφόρο ηλικίας 26 ετών που μετέφερε 77.000 τόνους βαρέος μαζούτ, υπέστη ζημίες λόγω καταιγίδας και βυθίσθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2002. ΄Εκτοτε, έχουν υποστεί σημαντική μόλυνση πολλές παραλίες και παράκτια ύδατα στην περιφέρεια, με καταστροφικά αποτελέσματα για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον τουρισμό. ΄Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καταστροφής του "Prestige" είναι η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα σταματήσει πράγματι η ρύπανση, δεδομένου ότι εξακολουθεί να μην έχει δοθεί μόνιμη λύση για την αδρανοποίηση του ναυαγίου.

Η πετρελαιοκηλίδα δημιουργεί σημαντική ζημία για το φυσικό περιβάλλον και οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι περί τις 330.000 κατοίκους που εξαρτώνται από την αλιεία και συναφείς τομείς - συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους - θα πληγούν άμεσα από την καταστροφή, με απώλειες θέσεων απασχόλησης ή εισοδημάτων. Στον τουριστικό τομέα, ο αριθμός υπερβαίνει τους 550.000 κατοίκους. Συνολικά, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι θα πληγούν από την καταστροφή περισσότεροι από 885.000 κάτοικοι, ενώ οι οικονομικές απώλειες και στους δύο τομείς θα υπερβούν το 1,2 δισεκατ. ευρώ κατά τα επόμενα δύο έτη.

Οι πληρωμές του ταμείου θα καταβληθούν άμεσα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των απαραίτητων δημοσιονομικών πιστώσεων και μετά από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ισπανικής κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Για να διευκολυνθεί η λήψη ταχείας απόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την σχετική πρόταση για την παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης και την κατάρτιση ενός προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι το εν λόγω προσχέδιο δεν καλύπτει τις πιστώσεις πληρωμών, το απαιτούμενο ποσό δύναται να εξευρεθεί με επαναδιάθεση εντός του ορίου των κονδυλίων που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Η πρόταση θα υποβληθεί από την Επίτροπο κυρία Schreyer στη συνεδρίαση Υπουργών ECOFIN/Προϋπολογισμού, της 16ης Ιουλίου 2003.

Ιστορικό

Συνεπεία των πλημμυρών που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη τον Αύγουστο του 2002, αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο για την χορήγηση κατεπείγουσας ενίσχυσης στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, σε περίπτωση σημαντικών καταστροφών. Με βάση προτάσεις της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου περί συστάσεως ενός Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΤΑΕΕ) και μια διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αποφασίσθηκαν, τον Νοέμβριο του 2002, τα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα. Μέσω του ΤΑΕΕ δύναται να διατεθεί κατ' ανώτατο όριο 1 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

Για να καταστούν δικαιούχες της ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης, οι χώρες που επλήγησαν από σημαντικές καταστροφές πρέπει να παράσχουν προβλέψεις σχετικά με τις ζημίες και να πληρούν ειδικά κριτήρια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των πλέον επειγόντων αναγκών. Ως "σημαντική καταστροφή" ορίζεται ένα συμβάν που προκαλεί ζημίες οι οποίες εκτιμώνται σε ποσό άνω των 3 δισεκατ. ευρώ ή περισσότερο από το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του συγκεκριμένου κράτους. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, μια περιφέρεια δύναται επίσης να τύχει συνδρομής από το ταμείο εφόσον έχει πληγεί από εξαιρετικά σημαντικές καταστροφές που επηρεάζουν το κυριότερο τμήμα του πληθυσμού της, με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική σταθερότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιφέρειες, όπως είναι οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός που διατίθεται για περιφερειακές καταστροφές ανέρχεται σε 75 εκατ., εκ των οποίων το 75%, κατ' ανώτατο όριο, δηλαδή 56.250 εκατ. ευρώ, δύναται να χορηγηθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου. Με βάση το επίπεδο στήριξης που παρασχέθηκε κατά το παρελθόν έτος, το προτεινόμενο ποσοστό βοήθειας ανέρχεται σε 2,5% της συνολικής άμεσης ζημίας. Εντούτοις, η εφαρμογή του ποσοστού αυτού θα οδηγήσει σε ποσό που θα υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να καλυφθεί αναλογικά η ενίσχυση για κάθε αίτηση, για να φθάσει συνολικά η ενίσχυση σε 56.250 εκατ. ευρώ. Τα μεμονωμένα κονδύλια ανέρχονται σε 8,6 εκατ. για το Prestige, 30,8 εκατ. για το Molise και 16,8 εκατ. για την Σικελία.

Εξάλλου, έχουν ορισθεί και άλλες πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων, για την αντιστάθμιση της συνολικής ζημίας, ιδίως στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής· η συμμετοχή τους αναμένεται να ανέλθει περίπου σε ποσό μέχρι 400 εκατ. ευρώ (170 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, εκ των οποίων ένα ποσό στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INTERREG, που προορίζεται για την οριστική επίλυση του προβλήματος της αδρανοποίησης του ναυαγίου, 10,1 εκατ. ευρώ από ΕΚΤ, 91,1 εκατ. ευρώ από το ταμείο συνοχής, και έως 140 εκατ. ευρώ από το ΧΜΠΑ). Τέλος, οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από το Διεθνές Ταμείο Αντιστάθμισης Ζημιών που οφείλονται στην ρύπανση από υδατάνθρακες (FIPOL) αναμένεται να ανέλθουν σε 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο της ζημίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η κάλυψη των ζημιών που είναι επιλέξιμες για την καταβολή των εν λόγω ποσών στο πλαίσιο της αποζημίωσης, αναμένεται να ανέλθει μεταξύ 50 και 64 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επέτυχε εξάλλου μια διεθνή συμφωνία η οποία, στο μέλλον, θα παράσχει τη δυνατότητα να πενταπλασιασθεί η χορηγούμενη αποζημίωση, φθάνοντας σε ποσό της τάξης των 910 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/g24217.htm


Side Bar