Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1030

Bruxelles, den 16. juli 2003

EU-Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 8,6 mio. EUR i støtte til de spanske regioner, der blev ramt af "Prestige"-katastrofen

Europa-Kommissionen besluttede i dag at anmode om Rådets og Parlamentets tilslutning til, at EU's Solidaritetsfond (EUSF) yder en katastrofehjælp på 8,6 mio. EUR til Spanien. Tilskuddet forudses anvendt primært til godtgørelse af omkostningerne i forbindelse med oprensningsforanstaltningerne efter den katastrofe, der med forliset af "Prestige" har ramt kystområderne i de fire nordlige selvstyrende regioner i Spanien (Galicien, Asturien, Cantabrien og Baskerlandet), inklusive nogle øer ud for Atlanterhavskysten og de spanske flodmundinger ved Atlanterhavet.

Kommissæren for regionalpolitik og Solidaritetsfonden, Michel Barnier, sagde i den anledning: "Denne beslutning er udtryk for EU's solidaritet med Spanien og vil hjælpe de berørte regioner med at genoprette deres kystlinje og bidrage til finansiering af katastrofeforanstaltninger. Der kan stilles yderligere beløb til rådighed under de eksisterende struktur- og samhørighedsfonde. Bidraget herfra kunne komme op på over 400 mio. EUR inklusive et beløb fra INTERREG og være med til at afhjælpe de langsigtede følger af katastrofen". Budgetkommissær Michaele Schreyer tilføjede: "Solidaritetsfonden har kun begrænsede midler til sådanne situationer. De foreslåede 8,6 mio. EUR fra EU-budgettet må ses som en betydelig støtteindsats over for Spanien."

I forbindelse med Prestige-katastrofen kan Solidaritetsfonden kun anvendes på basis af særlige bestemmelser, da skaderne ikke nåede op på forordningens bundgrænse på 3 mia. EUR.

Den 13. november 2002 blev den 26 år gamle tanker "Prestige", der medførte en last på 77 000 tons tung olie, beskadiget under et uvejr, hvorefter den sank den 19. november 2002. Siden da har en større forurening ramt mange strande og kystfarvande i regionen med katastrofale virkninger for fiskeriet, akvakulturen og turismen. En særlig omstændighed ved "Prestige"-katastrofen er, at det er vanskeligt at vide, hvornår forureningen faktisk ophører, da der endnu ikke er fundet en permanent løsning til neutralisering af vraget. Olieudslippet forårsager store skader på miljøet, og de spanske myndigheder anslår, at over 330 000 mennesker (familiemedlemmer medregnet), der er afhængige af fiskerisektoren, er direkte ramt af katastrofen, fordi de har mistet deres beskæftigelse eller indkomst. Inden for turismen drejer det sig om over 550 000 mennesker. Som helhed forudser de spanske myndigheder, at over 885 000 mennesker bliver berørt af katastrofen, og at de økonomiske tab i de to sektorer tilsammen vil blive på over 1,2 mia. EUR i de næste to år.

Betalingerne fra fonden vil kunne begynde, så snart Rådet og Europa-Parlamentet har godkendt de nødvendige budgetbevillinger, og der mellem Europa-Kommissionen og den spanske regering er indgået en aftale om, hvordan støtten skal anvendes.

For at få en hurtig beslutning fra Rådet og Parlamentet har Kommissionen i dag vedtaget det tilsvarende forslag om anvendelse af Solidaritetsfonden og et foreløbigt forslag til ændringsbudget. Sidstnævnte omfatter ikke betalingsbevillinger, da det nødvendige beløb kan findes ved omrokeringer inden for de allerede budgetterede beløb. Forslaget vil blive fremlagt af budgetkommissær Michaele Schreyer på ECOFIN/ budgetmødet den 16. juli 2003.

Baggrund

Efter oversvømmelserne i Centraleuropa i august 2002 blev det besluttet at oprette et nyt EU-instrument, så der kunne ydes hjælp til medlemsstaterne og ansøgerlandene i tilfælde af en større katastrofe. På grundlag af Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev der truffet afgørelse om rets- og budgetinstrumenterne i november 2002. Der kan årligt maksimalt stilles 1 mia. EUR til rådighed via EUSF.

For at få støtte fra Solidaritetsfonden skal et land, der rammes af en større katastrofe, fremlægge et overslag over skaderne og opfylde særlige kriterier, der sikrer, at EU-midlerne anvendes til dækning af de mest påtrængende behov. En "større katastrofe" er en begivenhed, der forvolder skade, der vurderes til over 3 mia. EUR eller over 0,6 % af bruttonationalindkomsten i det berørte land. I undtagelsestilfælde kan en region også få støtte fra fonden, hvis den er blevet ramt af en usædvanlig katastrofe, som berører størstedelen af befolkningen med alvorlige og vedvarende følger for livsvilkårene og den økonomiske stabilitet i regionen. Midlerne ydes fortrinsvis til afsides beliggende og isolerede regioner, såsom regionerne i den yderste periferi.

Det samlede årlige budget, der er til rådighed til regionale katastrofer, beløber sig til 75 mio. EUR, hvoraf maksimalt 75 % eller 56,25 mio. EUR kan ydes inden den 1. oktober. I tråd med sidste års støtteniveau foreslås der en støttesats på 2,5 % af den samlede direkte skade. Dette ville dog føre til et beløb, der overstiger det finansielle loft. Kommissionen foreslår derfor, at støtten for de enkelte ansøgninger nedsættes proportionalt, så det samlede beløb kommer til at udgøre 56,25 mio. EUR. De enkelte beløb er 8,6 mio. EUR for Prestige-katastrofen, 30,8 mio. EUR for Molise og 16,8 mio. EUR for Sicilien.

Desuden er andre finansieringskilder inden for de eksisterende EU-instrumenter udset til at være med til at godtgøre den samlede skade. Det gælder særlig strukturfondene og Samhørighedsfonden, hvis bidrag kunne komme til at udgøre indtil 400 mio. EUR (170 mio. EUR fra EFRU, herunder et beløb inden for INTERREG-initiativet, til endelig løsning af problemet med neutralisering af skibsvraget, 10,1 mio. EUR fra ESF, 91,1 mio. EUR fra Samhørighedsfonden og indtil 140 mio. EUR fra FIUF). Erstatningen fra Den Internationale Olieforureningserstatningsfond (IOPC) forventes at beløbe sig til 150 mio. EUR for den samlede skade på europæisk plan. EUR. I øvrigt har EU efter forslag fra Europa-Kommissionen opnået en international aftale, der i fremtiden vil gøre det muligt at femdoble den nuværende erstatning, så den kommer op på ca. 910 mio. EUR.

Yderligere oplysninger på følgende netsted:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24217.htm


Side Bar