Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1029

Bryssel den 16 juli 2003

EU:s solidaritetsfond: Kommissionen föreslår 47,6 miljoner euro i stöd till de områden i Italien som drabbats av naturkatastrofer

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att begära rådets och Europaparlamentets godkännande att få avsätta 47,6 miljoner euro från Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till katastrofhjälp till Italien. 30,8 miljoner euro föreslås till finansiering av krisinsatser, såsom tillfälliga bostäder till följd av den katastrof som vållats av en rad jordbävningar i regionerna Molise och Apulien. 16,8 miljoner euro är avsedda att användas i förbindelse med den katastrof som Etnas utbrott och efterföljande jordskalv vållat.

Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik och solidaritetsfonden, uttalade i samband med detta följande: ”Dessa beslut är ett uttryck för Europeiska unionens solidaritet med de italienska regionerna genom att de därigenom får hjälp att återställa sin infrastruktur och att återbetala pengar som lagts ut för nödåtgärder”. Kommissionsledamoten Michaele Schreyer, med ansvar för budgeten, tillfogade följande: ”Solidaritetsfonden har endast begränsade resurser när det gäller denna typ av regionala katastrofer. De föreslagna 47,6 miljoner eurona från EU:s solidaritetsfond utgör ett betydande stöd till Italien”.

Att avsätta medel från solidaritetsfonden till dessa båda katastrofer är endast möjligt med stöd av särskilda undantagsbestämmelser, eftersom skadorna inte i något av fallen nådde upp till den föreskrivna tröskeln på 3 miljarder euro. När det gäller Italiens tredje ansökan om EUSF-medel - för översvämningarna i norra Italien i november 2002 - uppfylldes inte de särskilda villkoren för utnyttjande av medel från fonden.

Cirka 243 000 invånare i 79 kommuner var direkt berörda av jordbävningskatastrofen i Molise i oktober 2002. Skadorna på infrastruktur och många offentliga och privata byggnader, inbegripet bondgårdar, var omfattande i regionen och uppskattas till mer än 1,5 miljarder euro. Den ekonomiska produktionen och handeln avstannade vilket ledde till allvarlig och bestående skada för regionens ekonomi. Mer än 20 % av byggnaderna förklarades olämpliga som bostäder och närmare 12 000 personer måste placeras i tillfälliga bostäder. EUSF-medlen på 30,8 miljoner euro är huvudsakligen avsedda för finansiering av kostnaden för tillhandahållande av tillfälliga bostäder, omedelbart återställande av drabbad offentlig infrastruktur, befästande av förebyggande infrastruktur och skydd av kulturarvet i de drabbade områdena i Molise och Apulien.

Efter Etnas utbrott på Sicilien, som började i slutet av oktober 2002 och pågick under flera månader, var 86 % av provinsen Catanias en miljon invånare direkt berörda av katastrofen. Större delen av befolkningen utsattes för det giftiga nedfallet av vulkanisk aska, som utgjorde en betydande folkhälsorisk.

Svåra skador till följd av jordskalv och lava drabbade 160 000 människor och ledde till att mer än 3 000 bostäder och flera offentliga byggnader blev osäkra och gav upphov till direkta skador som uppskattas till 849 miljoner euro. EUSF-stödet på 16,8 miljoner euro är avsett att ersätta kostnaderna för nödåtgärder, omedelbart återställande av drabbad infrastruktur, befästande av förebyggande infrastruktur, skydd av kulturarvet och sanering av drabbade områden i provinsen Catania.

Utbetalningar från fonden kan inledas så snart rådet och Europaparlamentet har godkänt de nödvändiga budgetanslagen och ett avtal ingåtts mellan Europeiska kommissionen och den italienska regeringen om hur stödet skall användas.

För att rådet och Europaparlamentet skall kunna fatta ett snabbt beslut har kommissionen i dag antagit ett förslag om avsättning av medel från solidaritetsfonden och om ett preliminärt utkast till en ändring av budgeten. Sistnämnda begäran omfattar inte betalningsåtaganden, eftersom nödvändiga medel kan göras disponibla genom omfördelning av redan budgeterade medel. Förslaget kommer att läggas fram av kommissionsledamoten Michaele Schreyer vid Ecofinrådets budgetmöte den 16 juli 2003.

Bakgrund

Efter översvämningarna i Centraleuropa i augusti 2002 beslutades att ett nytt europeiskt instrument skulle inrättas för katastrofhjälp till medlemsstaterna och kandidatländerna i händelse av en betydande katastrof. Beslut om rättsliga och budgetmässiga instrument fattades i november 2002 på grundval av kommissionens förslag till en rådsförordning beträffande inrättandet av en solidaritetsfond för Europeiska unionen (EUSF) och ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Högst 1 miljard euro om året kan göras disponibla genom EUSF.

För att vara berättigade till stöd från solidaritetsfonden måste de länder som drabbats av en betydande katastrof göra en uppskattning av skadan och uppfylla specifika kriterier så att EU-medlen används för att tillgodose de mest angelägna behoven. En katastrof är ”betydande” när skadan uppskattas till mer än 3 miljarder euro eller mer än 0,6 % av bruttonationalprodukten i den berörda staten. I undantagsfall kan en region också få stöd från fonden när den har drabbats av en ovanligt stor katastrof som fått konsekvenser för större delen av dess befolkning och haft allvarlig bestående inverkan på levnadsvillkoren och den ekonomiska stabiliteten i regionen. Medlen ges företrädesvis till avlägsna eller isolerade regioner, såsom de yttersta randområdena.

Den sammanlagda årliga budget som står till förfogande för regionala katastrofer uppgår till 75 miljoner euro, av vilka högst 75 % eller 56,250 miljoner euro kan beviljas före den 1 oktober. Mot bakgrund av omfattningen av det stöd som beviljades förra året föreslås en stödsats på 2,5 % av den totala direkta skadan. Om denna stödsats tillämpades skulle resultatet emellertid bli ett belopp som var högre än den finansiella tröskeln. Kommissionen föreslår därför ett proportionellt tak för varje ansökan om stöd, så att det samlade beloppet uppgår till 56,250 miljoner euro. De enskilda beloppen är 8,6 miljoner euro för Prestige, 30,8 miljoner euro för Molise och 16,8 miljoner euro för Sicilien.

För ytterligare upplysningar se följande webbsida:

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/g24217.htm


Side Bar