Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1029

Brussel, 16 juli 2003

Het Solidariteitsfonds van de EU: de Commissie stelt voor 47,6 miljoen euro toe te kennen voor de Italiaanse regio's die door natuurrampen zijn getroffen

De Europese Commissie heeft vandaag besloten de instemming van de Raad en van het Parlement te vragen om uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie noodhulp aan Italië te mogen toekennen ten bedrage van 47,6 miljoen euro. 30,8 miljoen euro daarvan is bedoeld voor de financiering van noodmaatregelen zoals tijdelijke huisvesting na een reeks aardbevingen in de regio's Molise en Apulië. De overige 16,8 miljoen euro moet worden gebruikt voor de door de uitbarsting van de Etna veroorzaakte ramp en de daaropvolgende aardbevingen.

Michel Barnier, de voor regionaal beleid en het Solidariteitsfonds bevoegde Commissaris, zei hierover het volgende: “Met deze beslissingen wordt uitdrukking gegeven aan de solidariteit van de Unie met de Italiaanse regio's, die worden geholpen bij het herstellen van hun infrastructuur en bij de financiering van de noodmaatregelen”. Commissaris Michaele Schreyer, bevoegd voor begroting, voegde hieraan toe: “Het Solidariteitsfonds beschikt slechts over beperkte middelen voor dergelijke regionale rampen. De voorgestelde 47,6 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds van de EU vormt dan ook een belangrijke steun voor Italië.

De inschakeling van het Solidariteitsfonds voor deze twee rampen is slechts mogelijk op grond van de uitzonderingsbepalingen, aangezien de schade in beide gevallen onder het voorgeschreven minimumbedrag van 3 miljard euro is gebleven. In het derde geval waarin Italië een beroep op het Solidariteitsfonds wilde doen, nl. voor de overstromingen in Noord-Italië in november 2002, waren de specifieke voorwaarden waaronder het Fonds bij wijze van uitzondering kan worden ingeschakeld, niet vervuld.

De aardbeving in Molise in oktober 2002 heeft ongeveer 243 000 inwoners van 79 gemeenten rechtstreeks getroffen. De schade aan de infrastructuur en aan talrijke overheidsgebouwen en particuliere gebouwen, waaronder boerderijen, heeft de regio ernstig ontwricht en wordt op meer dan 1,5 miljard euro geraamd. De economische productie en de handel zijn stilgevallen, wat de economie van de regio ernstige en langdurige schade heeft toegebracht. Meer dan 20% van de gebouwen is onbewoonbaar verklaard en bijna 12 000 personen moesten tijdelijk ergens anders worden gehuisvest. De middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU, ten bedrage van 30,8 miljoen euro, zijn vooral bedoeld voor de financiering van de kosten van de tijdelijke huisvesting, het onmiddellijke herstel van beschadigde overheidsinfrastructuur, de consolidering van preventie-infrastructuur en de bescherming van het cultureel erfgoed in de getroffen zones van Molise en Apulië.

De uitbarsting van de Etna op Sicilië, die eind oktober 2002 begon en verschillende maanden aanhield, heeft 86% van de één miljoen inwoners van de provincie Catanië rechtstreeks getroffen. Het grootste deel van de bevolking werd blootgesteld aan toxische neerslag van vulkaanas, die een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid. De aardbevingen en de lava hebben 160 000 personen ernstige schade berokkend. Meer dan 3 000 woningen en tal van overheidsgebouwen waren niet langer veilig en de rechtstreekse schade werd geraamd op 849 miljoen euro. De subsidie van 16,8 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds is bedoeld voor de vergoeding van de kosten van noodmaatregelen, het onmiddellijke herstel van beschadigde infrastructuur, de consolidering van preventie-infrastructuur, de bescherming van het cultureel erfgoed en de schoonmaak van de getroffen gebieden in de provincie Catanië.

Zodra de Raad en het Europees Parlement de vereiste begrotingskredieten hebben goedgekeurd, en de Europese Commissie en de Italiaanse regering een overeenkomst hebben gesloten over de manier waarop de steun moet worden gebruikt, kunnen de bedragen uit het Fonds onmiddellijk worden vrijgemaakt.

Om de Raad en het Parlement in staat te stellen snel een besluit te nemen, heeft de Commissie vandaag het overeenkomstige voorstel voor de inschakeling van het Solidariteitsfonds goedgekeurd, alsmede een voorontwerp van gewijzigde begroting. Dit voorontwerp heeft geen betrekking op betalingskredieten, aangezien het vereiste bedrag kan worden gevonden door herschikking van reeds op de begroting ingeschreven bedragen. Commissaris Schreyer zal het voorstel op 16 juli 2003 aan de Raad ECOFIN/begroting voorleggen.

Achtergrond

Na de overstromingen die in augustus 2002 Midden-Europa hebben getroffen, werd besloten een nieuw Europees instrument te creëren om aan lidstaten of kandidaat-lidstaten waar zich een grote ramp voordoet, noodhulp te kunnen toekennen. Op grond van de voorstellen van de Commissie voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, en van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn in november 2002 de betrokken juridische en budgettaire instrumenten ingesteld. Via dit Solidariteitsfonds kan ten hoogste 1 miljard euro per jaar ter beschikking worden gesteld.

Om in aanmerking te komen voor steun in het kader van het Solidariteitsfonds moeten de landen die door een grote ramp zijn getroffen, een raming van de schade voorleggen en aan specifieke criteria beantwoorden. Ze moeten o.m. garanderen dat de EU-middelen worden gebruikt om de dringendste nood te lenigen. Een ramp wordt "groot" geacht als de daardoor veroorzaakte schade wordt geraamd op hetzij meer dan 3 miljard euro, hetzij meer dan 0,6% van het bruto nationaal inkomen van de betrokken staat. In uitzonderlijke omstandigheden kan een regio ook voor steun uit het Fonds in aanmerking komen als daar een buitengewone ramp plaatsvindt die het grootste deel van de bevolking treft en ernstige en langdurige gevolgen voor de levensomstandigheden en de economische stabiliteit van de regio heeft. Bijzondere aandacht zal gaan naar afgelegen of geïsoleerde regio's, zoals de ultraperifere gebieden.

Het totale jaarbudget voor regionale rampen bedraagt 75 miljoen euro, waarvan ten hoogste 75% of 56 250 miljoen euro vóór 1 oktober mag worden toegekend. In overeenstemming met de steun die vorig jaar is toegekend, bedraagt het voorgestelde steunpercentage 2,5% van de totale rechtstreekse schade. De toepassing van dit percentage zou evenwel, gezien de financiële beperkingen, tot een te hoog bedrag leiden. Daarom stelt de Commissie voor de steun per aanvraag proportioneel te beperken zodat het totale bedrag van 56 250 miljoen euro niet wordt overschreden. Voor de afzonderlijke aanvragen zijn de volgende bedragen toegekend: 8,6 miljoen euro voor de Prestige, 30,8 miljoen euro voor Molise en 16,8 miljoen euro voor Sicilië.

Voor nadere inlichtingen, zie de website:

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/g24217.htm


Side Bar