Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1029

Bryssel, 16. heinäkuuta 2003

EU:n solidaarisuusrahasto: Komissio ehdottaa 47,6 miljoonan euron avustusta luonnonmullistuksista kärsineille alueille Italiassa

Euroopan komissio päätti tänään pyytää neuvoston ja parlamentin suostumusta 47,6 miljoonan euron suuruisen hätäavun myöntämiseksi Italialle Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR). Avustuksesta 30,8 miljoonaa euroa ehdotetaan käytettäväksi hätätoimenpiteiden rahoittamiseen kuten tilapäismajoitukseen, johon turvauduttiin Molisen ja Puglian alueilla tapahtuneiden maanjäristysten jälkeen. 16,8 miljoonaa euroa on käytettävä tulivuori Etnan purkautumisen ja sitä seuranneiden maanjäristysten aiheuttamiin vahinkoihin.

Aluepolitiikasta ja solidaarisuusrahastosta vastaava komission jäsen Michel Barnier ilmoitti: "Näillä päätöksillä unioni ilmaisee solidaarisuutensa Italian alueita kohtaan auttaessaan niitä palauttamaan infrastruktuurinsa ennalleen ja korvaamalla hätätoimenpiteiden kustannuksia." Budjetista vastaava komission jäsen Michaele Schreyer lisäsi: "Solidaarisuusrahastolla on käytössään vain rajoitettu määrä varoja tällaisiin alueellisiin katastrofeihin. EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettäväksi ehdotettu 47,6 miljoonan euron summa on huomattava tuki Italialle."

Varojen myöntäminen solidaarisuusrahastosta näiden kahden katastrofin vahinkoihin on mahdollista ainoastaan poikkeussäännösten perusteella, sillä tuhojen laajuus ei ollut kummassakaan tapauksessa lakisääteistä 3 miljardia euroa. Italian tekemä kolmas EUSR-hakemus, joka koski pohjois-Italiassa marraskuussa 2002 tapahtuneita tulvia, ei täyttänyt erityisolosuheissa sovellettavia kirteerejä, joiden perusteella varoja voidaan poikkeuksellisesti ottaa käyttöön.

Molisen maanjäristys lokakuussa 2002 vaikutti välittömästi noin 243 000 asukkaan elämään 79 kunnassa. Infrastruktuurille, monille julkisille ja yksityisille rakennuksille kuten maatiloille aiheutuneet vahingot johtivat alueella huomattaviin, kustannuksiltaan noin 1,5 miljardin suuruisiin haittoihin. Taloudellinen tuotanto ja kaupankäynti pysähtyivät, mikä aiheutti vakavan ja pitkäaikaisen haitan alueen taloudelle. Rakennuksista yli 20 % julistettiin asuinkelvottomiksi, joten lähes 12 000 henkilöä jouduttiin sijoittamaan tilapäismajoitukseen. Solidaarisuusrahastosta myönnettävä 30,8 miljoonan suuruinen avustus on tarkoitettu ensisijaisesti tilapäismajoituksesta ja julkisen infrastruktuurin välittömästä kunnostamisesta syntyneiden kustannusten rahoittamiseen, ennaltaehkäisevien perusrakenteiden vahvistamiseen ja kulttuuriperinnön suojelemiseen Molisen ja Puglian katastrofista kärsineillä alueilla.

Tulivuori Etnan purkautuminen Sisiliassa alkoi lokakuun lopussa 2002, se kesti useita kuukausia ja vaikutti suoranaisesti 86 prosenttiin Catanian alueen miljoonan asukkaan suuruisesta väestöstä. Suurin osa väestöstä altistui myrkylliselle vulkaaniselle tuhkasateelle, mikä on huomattava uhka ihmisten terveydelle.

Maanjäristysten ja laavan synnyttämät vahingot vaikuttivat 160 000 henkilön elämään, tekivät yli 3 000 asunnosta ja useista julkisista rakennuksista kelvottomia ja aiheuttivat arviolta noin 849 miljoonan euron välittömän menetyksen. 16,8 miljoonan suuruinen avustus on tarkoitettu korvaamaan hätätoimenpiteistä ja vahingoittuneen infrastruktuurin välittömästä kunnostamisesta syntyneet kustannukset, ennaltaehkäisevien perusrakenteiden vahvistamiseen, kulttuuriperinnön suojelemiseen ja katastrofialueiden siivoamiseen Catanian alueella.

Maksujen suorittaminen rahastosta voisi alkaa välittömästi sen jälkeen, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet tarvittavat talousarviomäärärahat ja Euroopan komissio ja Italian hallitus ovat sopineet avun käyttötavoista.

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ja alustavan luonnoksen talousarvion muuttamisesta helpottaakseen neuvoston ja parlamentin päätöksentekoa. Jälkimmäinen ei kata maksumäärärahoja, sillä tarvittava summa voidaan saada käyttöön budjetoitujen määrien uudelleenjärjestelyillä. Komission jäsen Schreyer esittelee ehdotuksen ECOFIN-neuvoston talousarviokokouksessa 16. heinäkuuta 2003.

Taustaa

Keski-Eurooppaa elokuussa 2002 koetelleiden tulvien jälkeen päätettiin luoda uusi eurooppalainen väline hätäavun myöntämiseksi jäsenvaltioille ja ehdokasmaille suuronnettomuuksien jälkeen. Marraskuussa 2002 tehtiin oikeudellisesta välineestä ja rahoitusvälineestä päätös, joka perustui Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen toimielinten sopimukseen ja komission tekemiin ehdotuksiin neuvoston asetuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) perustamiseksi. Rahastosta voidaan myöntää vuosittain avustuksia enintään 1 miljardi euroa.

Huomattavasta katastrofista kärsineen maan on solidaarisuusrahaston varoja saadakseen esitettävä vahinkoarvio ja täytettävä tietyt kriteerit sen varmistamiseksi, että EU:n varoja käytetään välittömien tarpeiden täyttämiseen. Katastrofi on huomattava silloin, kun se aiheuttaa tuhoja, joiden arvioitu laajuus on joko yli 3 miljardia euroa tai yli 0,6 % kyseisen valtion bruttokansantulosta. Poikkeuksellisissa tilanteissa rahastosta voidaan kuitenkin myöntää tukea alueelle, jota on koetellut poikkeuksellinen katastrofi, jolla on vakavia pysyviä vaikutuksia huomattavan väestönosan elinoloihin ja talouden vakauteen alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäisiin ja eristyneisiin alueisiin, kuten syrjäisimpiin alueisiin.

Alueellisiin katastrofeihin on vuosittain käytettävissä 75 miljoonaa euroa, josta enintään 75 % tai 56 250 miljoonaa euroa voidaan myöntää ennen lokakuun 1. päivää. Viime vuonna myönnettyjen tukien avustusasteen tavoin avustusasteeksi ehdotetaan 2,5 % kaikista välittömistä vahingoista. Tämän asteen mekaaninen soveltaminen johtaisi kuitenkin rahoitusvelvoitteet huomioonottaen kohtuuttomaan määrään. Näin ollen komissio ehdottaa, että hakemuskohtaisia tukia rajoitetaan suhteellisesti siten, että loppusummaksi tulee 56 250 miljoonaa euroa. Tapauskohtaiset määrät ovat: Prestige 8,6 miljoonaa euroa, Molise 30,8 miljoonaa euroa ja Sisilia 16,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja osoitteessa

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24217.htm


Side Bar