Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1029

Bruxelles, den 16. juli 2003

EU-Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 47,6 mio. EUR i støtte til de italienske regioner, der har været ramt af naturkatastrofer

Europa-Kommissionen besluttede i dag at anmode om Rådets og Parlamentets tilslutning til, at EU's Solidaritetsfond (EUSF) yder en katastrofehjælp på 47,6 mio. EUR til Italien. 30,8 mio. EUR forudses anvendt til finansiering af nødforanstaltninger, såsom midlertidige boliger efter katastrofen forårsaget af en række jordskælv i regionerne Molise og Apulien. 16,8 mio. EUR forventes anvendt i forbindelse med katastrofen som følge af Etnas udbrud og de efterfølgende jordskælv.

Kommissæren for regionalpolitik og Solidaritetsfonden, Michel Barnier, sagde i den anledning: “Disse beslutninger er udtryk for EU's solidaritet med de italienske regioner og vil hjælpe dem med at genoprette deres infrastruktur og bidrage til finansiering af nødforanstaltninger”. Budgetkommissær Michaele Schreyer tilføjede: “Solidaritetsfonden har kun begrænsede midler til sådanne regionale katastrofer. De foreslåede 47,6 mio. EUR fra EU-Solidaritetsfonden må ses som en betydelig støtteindsats over for Italien.

I forbindelse med disse to katastrofer kan Solidaritetsfonden kun anvendes på basis af særlige bestemmelser, da skaderne ikke i nogen af tilfældene nåede op på forordningens bundgrænse på 3 mia. EUR. For en tredje EUSF-ansøgning fra Italien vedrørende oversvømmelserne i Norditalien i november 2002 var de specifikke betingelser for anvendelse af fonden under ganske særlige omstændigheder ikke opfyldt.

Molise-jordskælvskatastrofen i oktober 2002 berørte direkte omkring 243 000 indbyggere i 79 kommuner. Skaderne på infrastrukturen og mange offentlige og private bygninger, herunder gårde, medførte store forstyrrelser i regionen og anslås at beløbe sig til over 1,5 mia. EUR. Produktionen og handelen blev sat i stå med alvorlige og vedvarende virkninger for regionens økonomi. Over 20 % af bygningerne blev erklæret for uegnede til beboelse, og der måtte findes midlertidigt husly til over 12 000 mennesker. EUSF-midlerne på 30,8 mio. EUR forudses primært anvendt til finansiering af omkostningerne ved denne midlertidige indkvartering, øjeblikkelig genopretning af den ramte offentlige infrastruktur, konsolidering af forebyggende infrastruktur og beskyttelse af kulturarven i de berørte områder i Molise og Apulien.

Efter Etna-vulkanens udbrud på Sicilien, der begyndte i slutningen af oktober 2002 og varede flere måneder, blev 86 % af de en million indbyggere i Catania-provinsen direkte berørt af katastrofen. Hovedparten af befolkningen blev udsat for toksisk nedfald af vulkansk aske, der udgjorde en betydelig sundhedsrisiko.

160 000 mennesker blev alvorligt berørt af jordrystelser og lava, der gjorde over 3 000 boliger og en række offentlige bygninger usikre og forårsagede direkte skader til et anslået beløb af 849 mio. EUR. EUSF-tilskuddet på 16,8 mio. EUR forventes anvendt til godtgørelse af omkostningerne ved nødforanstaltninger, øjeblikkelig istandsættelse af den ramte infrastruktur, konsolidering af forebyggende infrastruktur, beskyttelse af kulturarven og oprensning af de ramte områder i Catania-provinsen.

Betalingerne fra fonden vil kunne begynde, så snart Rådet og Europa-Parlamentet har godkendt de nødvendige budgetbevillinger, og der mellem Europa-Kommissionen og den italienske regering er indgået en aftale om, hvordan støtten skal anvendes.

For at få en hurtig beslutning fra Rådet og Parlamentet har Kommissionen i dag vedtaget det tilsvarende forslag om anvendelse af Solidaritetsfonden og et foreløbigt forslag til ændringsbudget. Sidstnævnte omfatter ikke betalingsbevillinger, da det nødvendige beløb kan findes ved omrokeringer inden for de allerede budgetterede beløb. Forslaget vil blive fremlagt af budgetkommissær Michaele Schreyer på ECOFIN-budgetmødet den 16. juli 2003.

Baggrund

Efter oversvømmelserne i Centraleuropa i august 2002 blev det besluttet at oprette et nyt EU-instrument, så der kunne ydes hjælp til medlemsstaterne og ansøgerlandene i tilfælde af en større katastrofe. På grundlag af Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev der truffet afgørelse om rets- og budgetinstrumenterne i november 2002. Der kan årligt maksimalt stilles 1 mia. EUR til rådighed via EUSF.

For at få støtte fra Solidaritetsfonden skal et land, der rammes af en større katastrofe, fremlægge et overslag over skaderne og opfylde særlige kriterier, der sikrer, at EU-midlerne anvendes til dækning af de mest påtrængende behov. En "større katastrofe" er en begivenhed, der forvolder skade, der vurderes til over 3 mia. EUR eller over 0,6 % af bruttonationalindkomsten i det berørte land. I undtagelsestilfælde kan en region også få støtte fra fonden, hvis den er blevet ramt af en usædvanlig katastrofe, som berører størstedelen af befolkningen med alvorlige og vedvarende følger for livsvilkårene og den økonomiske stabilitet i regionen. Midlerne ydes fortrinsvis til afsides beliggende og isolerede regioner, såsom regionerne i den yderste periferi.

Det samlede årlige budget, der er til rådighed til regionale katastrofer, beløber sig til 75 mio. EUR, hvoraf maksimalt 75 % eller 56,25 mio. EUR kan ydes inden den 1. oktober. I tråd med sidste års støtteniveau foreslås der en støttesats på 2,5 % af den samlede direkte skade. Dette ville dog føre til et beløb, der overstiger det finansielle loft. Kommissionen foreslår derfor, at støtten for de enkelte ansøgninger nedsættes proportionalt, så det samlede beløb kommer til at udgøre 56,25 mio. EUR. De enkelte beløb er 8,6 mio. EUR for Prestige-katastrofen, 30,8 mio. EUR for Molise og 16,8 mio. EUR for Sicilien.

Yderligere oplysninger på følgende netsted:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24217.htm


Side Bar