Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1023

Bryssel den 16 juli 2003

Kommissionen föreslår en genomgripande revidering av reglerna för djurtransport

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett förslag till förordning om djurtransport som innebär en genomgripande revidering av reglerna för djurtransport i Europa. För att förbättra tillämpningen klarläggs i förordningen vilka som ingår i djurtransportkedjan och vem som är ansvarig för vad. Dessutom införs effektiva medel för kontrollen av att reglerna efterlevs, bl.a. kontroller med hjälp av färdskrivaren. Mycket striktare regler införs för transporter på mer än nio timmar, även för transporter inom landet, vilket speglar annan gemenskapslagstiftning om hur lång tid föraren får tillbringa på vägen. I förslaget till förordning beaktas att den största delen av den stress som djuren utsätts för uppstår i samband med i- och urlastning, och därför införs regler för förhållandena före och efter transporten, t.ex. vid slakterier eller i hamnområden. Medlemsstaterna uppmanas att utarbeta riktlinjer för god praxis. För närvarande är bara omkring 10 % (17,5 miljoner) av djurtransporterna i Europa långväga transporter.

David Byrne, kommissionsledamot för frågor som rör hälsa och konsumentskydd, säger att han är optimistisk och tror att denna genomgripande revidering av reglerna för djurtransport i Europa kan träda i kraft inom en snar framtid.

– Jag tror att det här är det bästa sättet att genomföra reella förbättringar när det gäller djurens välbefinnande på kort till medellång sikt. Mina främsta mål är att se till att den stress som djuren utsätts för begränsas till ett minimum och att de kommer fram till bestämmelseorten så snabbt som möjligt. Ett annat viktigt inslag i förordningen är att det fastställs vem som är ansvarig för vad och när, vilket kommer att vara till stor hjälp för att man ska kunna se till att reglerna tillämpas korrekt.

Förordningen ska antas av ministerrådet, men först ska Europaparlamentet höras. Den väntas träda i kraft i slutet av 2005.

Vad kommer att ändras med den nya förordningen?

Transporttider – mindre stress för djuren under transporten

I dag – långväga transporter:

- Mycket unga djur (som fortfarande diar): 9 timmar + 1 timmes vila (vattning) + 9 timmar.

- Svin: 24 timmar (ständig tillgång till vatten).

- Hästar: 24 timmar med vattning var 8 timme.

- Nötkreatur, får och getter: 14 timmar +1 timmes vila (vattning) + 14 timmar.

De ovanstående tiderna får upprepas om djuren lastas av, utfordras, vattnas och får tillfälle att vila under minst 24 timmar på en godkänd mellanstation.

I framtiden – långväga transporter:

Alla djurarter: högst 9 timmars transport + minst 12 timmars vila. Dessa tider får upprepas. Ingen mellanstation krävs. Djuren vilar i fordonet.

De yngsta djuren och dräktiga djur får inte transporteras

I dag:

Transportförbud för nyfödda djur vars navel inte är fullständigt läkt. Inga specifika bestämmelser för olika djurarter.

I framtiden:

- Förbud mot transport över 100 km av unga djur (svin under 4 veckor/lamm under 1 vecka/kalvar under 2 veckor/hästar under 4 månader [endast för långväga transporter]).

- Förbud mot transport av hondjur som har fött eller ska föda inom en vecka (10 % av den förväntade dräktighetstiden).

Bättre utrustning för bättre förhållanden

I dag – långväga transporter:

Uppdelade bås, tillträde till djuren, men inget extra utrymme vid långväga transporter.

I framtiden – långväga transporter:

- Anpassning av temperaturen efter djurart (med system för temperaturkontroll, registrering av uppgifter, förarhytt med larmsystem).

- Ständig tillgång till dricksvatten.

- Mer utrymme med hänsyn till djurart och transporttid, t.ex. 40 % mer för svin, 16 % mer för nötkreatur, 32 % mer för får.

- Förbud mot att binda djur (djuren kan röra sig eller ligga ner, exakt fastställda krav på utrymme innebär bättre kontroll av efterlevnaden).

- Bättre förhållanden ombord på fartyg (t.ex. rampernas lutning, vattningsutrustning, system för godkännande).

Bättre förhållanden för hästar

I dag:

Krav på minimiutrymme.

I framtiden:

- Krav på större plats vid kortare transporter.

- Individuella spiltor eller boxar vid långväga transporter.

- Ständig tillgång till hö.

Förordning i stället för direktiv – bättre verktyg för genomförandet

I dag:

Direktiv (tolkning på nationell nivå möjlig i viss utsträckning).

I framtiden:

Förordning (garanterar en harmonisering i alla medlemsstater).

Vad är en långväga transport?

I dag:

Längre än 8 timmar med särskilt utrustade lastbilar.

I framtiden:

9 timmar (på grundval av den social- och arbetsrättslagstiftning som gäller för föraren – därför enkelt att genomföra). Föraren måste göra ett uppehåll på 12 timmar efter 9 timmars körning. Som transporttid räknas hela transporten från start till bestämmelseort, inklusive mellanstationer.

Vem är ansvarig?

I dag:

Transportörer och transportföretag.

I framtiden:

Som ovan, men även handlare (organisatörer) och förare samt personer som hanterar djuren (personal på uppsamlingsställen, marknader och slakterier samt lantbrukare).

Bättre kontroll av att reglerna efterlevs

I dag:

Kontroll av efterlevnaden via färdplan (men färdplaner krävs bara om transporten sker mellan länder och är längre än 8 timmar).

I framtiden:

- Kontroll av efterlevnaden via loggbok vid transporter över 9 timmar, inte bara när transporten sker mellan länder. Underskrifter av alla aktörer samt rapportering när transporten är avslutad.

- Med hjälp av färdskrivare – effektivt verktyg, det går inte att ändra uppgifter.

- En person måste stå för ansvaret för hela transporten.

Större personligt ansvar vid överträdelser

I dag:

Transportörens tillstånd osv. återkallas tillfälligt eller slutgiltigt.

I framtiden:

- Ytterligare kontroller vid överträdelser.

- Förarens utbildningsbevis och godkännandet av transportmedel återkallas också tillfälligt eller slutgiltigt.

- Förbud mot genomfart på en medlemsstats territorium.

- Utbildningskraven gäller för de personer som ansvarar för djurens välbefinnande.

Tillstånd: bättre regler för att förenkla kontrollen av efterlevnaden

I dag:

Tillstånd genom att transportören registreras.

I framtiden:

- Skärpta regler för registrering, harmoniserat format (EU-databas).

- Krav på spårbarhet och beredskapsplaner för transporter.

- Krav att transportörer ska medföra en kopia av tillståndet.

- Godkännandet av fordon för långväga transporter (9 tim) tidsbegränsas till 5 år, även för fartyg (för fartyg krävs dessutom särskild utrustning).

- Krav på godkänd utbildning för förare och personer som hanterar djur på boskapsmarknader.

Nya ansvarsområden på mellanstationer (uppsamlingsställen, marknader osv.)

I dag:

Inget ansvar för marknader/uppsamlingsställen/hamnar.

I framtiden:

Klart ansvar för den som hanterar djuren att tillämpa reglerna för djurens välbefinnande och kontrollera att de efterlevs. De som svarar för driften av uppsamlingsställen måste se till att personalen är utbildad.

Uppföljning efter transporten: en viktig del av kontrollen av efterlevnaden

I dag:

- Färdplanen kontrolleras (endast om transporten är längre än 8 timmar och sker mellan länder).

- Begränsad information.

I framtiden:

Omfattande loggbok för långväga transporter/9 tim (t.ex. måste man på bestämmelseorten genomföra kontroller och rapportera om djurens tillstånd, inklusive hur många djur som har kommit fram döda eller i dålig kondition.


Side Bar