Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1023

Brussel, 16 juli 2003

De Commissie stelt een grondige herziening van de regels voor dierentransporten voor

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel voor een verordening inzake dierentransporten goedgekeurd, dat een grondige herziening van de regels voor dierentransporten inhoudt. Om de handhaving te verbeteren wordt in de verordening aangegeven wie in de keten van betrokkenen waarvoor verantwoordelijk is en worden doeltreffende handhavingsinstrumenten ingevoerd, zoals controles van de tachograaf. Naar analogie van andere EU-wetgeving inzake rijtijden voor chauffeurs worden ook strengere regels vastgesteld voor transporten van meer dan 9 uur, met inbegrip van binnenlandse transporten. Omdat dieren vooral bij het laden en lossen stress te verduren krijgen, schrijft de verordening voor wat er voor en na het vervoer, bijvoorbeeld in slachthuizen en havens, met de dieren moet gebeuren. De lidstaten worden aangemoedigd om gidsen met goede praktijken op te stellen. Momenteel maken langeafstandstransporten slechts 10% (17,5 miljoen) van de dierentransporten uit.

David Byrne, lid van de Commissie voor Gezondheid en consumentenbescherming, licht toe: "Ik heb er goede hoop op dat deze grondige herziening van de regels voor dierentransporten in Europa snel van kracht kan worden. Ik geloof dat dit de beste manier is om het dierenwelzijn op korte en middellange termijn effectief te verbeteren. Het is vooral de bedoeling dat dieren minder stress te verduren krijgen en zo snel mogelijk op hun bestemming raken. Belangrijk is ook dat in de verordening wordt aangegeven wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is, wat er aanzienlijk toe zal bijdragen dat de regels daadwerkelijk worden nageleefd".

De verordening moet na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad worden goedgekeurd en zal naar verwachting vóór eind 2005 van kracht worden.

Wat verandert er met de nieuwe verordening?

Reistijden – minder stress voor dieren onderweg

Nu – lange afstand:

- Zeer jonge (nog niet gespeende) dieren: 9 uur + 1 uur rust (drenken) + 9 uur

- Varkens: 24 uur, mits ze permanent toegang hebben tot water

- Paarden: 24 uur, met om de 8 uur een drenkpauze

- Runderen, schapen en geiten: 14 uur + 1 uur rust (drenken) + 14 uur

Dit schema mag herhaald worden indien de dieren op een erkende halteplaats uitgeladen, gevoederd en gedrenkt worden en gedurende ten minste 24 uur kunnen rusten.

In de toekomst – lange afstand:

Alle soorten: maximaal 9 uur reizen + minimaal 12 uur rust. Dit schema mag herhaald worden. Een halteplaats is niet verplicht. De dieren mogen in het voertuig rusten.

Vervoersverbod voor zeer jonge en drachtige dieren

Nu:

Vervoersverbod voor pasgeboren dieren waarvan de navel nog niet volledig genezen is. Geen specificatie naar gelang van de soort.

In de toekomst:

- Verbod op transporten van meer dan 100 km voor zeer jonge dieren (biggen tot 4 weken, lammeren tot 1 week, kalveren tot 2 weken, veulens tot 4 maanden, alleen voor langeafstandsvervoer)

- Vervoersverbod voor wijfjesdieren gedurende de laatste 10% van de drachttijd en de eerste week na de geboorte

Betere uitrusting voor betere omstandigheden

Nu – lange afstand:

Tussenschotten in de laadruimte, toegang tot de dieren, maar geen extra ruimte voor langeafstandstransporten

In de toekomst – lange afstand:

- Specifieke temperatuur naar gelang van de diersoort (met controlesysteem, registratie van de gegevens en alarmsysteem in de bestuurdersruimte)

- Permanente toegang tot drinkwater

- Meer ruimte naar gelang van de diersoort en de reisduur, bv. 40% meer voor varkens, 16% meer voor runderen en 32% meer voor schapen

- De dieren mogen niet vastgebonden worden (ze moeten kunnen bewegen of liggen, duidelijk voorgeschreven ruimte voor een beter handhaving)

- Betere omstandigheden op zeeschepen (bv. hellingshoek van de loopplanken, drinkwatervoorziening, goedkeuringssysteem)

Betere omstandigheden voor paarden

Nu:

Voorgeschreven minimale ruimte

In de toekomst:

- Grotere voorgeschreven ruimte voor korteafstandsvervoer

- Individuele boxen voor langeafstandsvervoer

- Permanente toegang tot hooi

Een verordening in plaats van een richtlijn: een beter handhavingsinstrument

Nu:

Richtlijn (laat de lidstaten enige ruimte voor interpretatie)

In de toekomst:

Verordening (zorgt voor harmonisatie in alle lidstaten)

Wat is langeafstandsvervoer?

Nu:

Langer dan 8 uur met aangepaste vrachtwagens

In de toekomst:

9 uur (gebaseerd op de sociale wetgeving voor chauffeurs, dus gemakkelijker te handhaven). De chauffeur moet na 9 uur rijden 12 uur halt houden. De reistijd wordt gedefinieerd als de volledige vervoersactiviteit van begin- tot eindpunt, met inbegrip van tussenstops.

Wie is verantwoordelijk?

Nu:

De transportbeheerder en de transporteurs (transportbedrijven)

In de toekomst:

Zoals hierboven, maar ook handelaars (organisatoren), chauffeurs en "hoeders" (personeel van verzamelplaatsen, markten en slachthuizen en veehouders)

Betere handhaving

Nu:

Handhaving door middel van het reisschema (reisschema's zijn echter alleen verplicht voor grensoverschrijdende transporten van meer dan 8 uur)

In de toekomst:

- Handhaving door middel van een reisjournaal voor (al dan niet grensoverschrijdende) transporten van meer dan 9 uur, ondertekend door alle betrokkenen en met verslaglegging aan het einde van het transport

- Door middel van de tachograaf – een doeltreffend instrument omdat de gegevens niet gewijzigd kunnen worden

- Iemand moet voor het hele transport verantwoordelijk worden gesteld

Meer persoonlijke aansprakelijkheid bij overtredingen

Nu:

(Tijdelijke of definitieve) intrekking van de vergunning van de transporteur, enz.

In de toekomst:

- Extra controles in geval van overtreding

- Ook (tijdelijke of definitieve) intrekking van het scholingsbewijs van de chauffeur en de vergunning voor het vervoermiddel

- Transitverbod op het grondgebied van een lidstaat

- Degenen die voor het welzijn van de dieren verantwoordelijk zijn, moeten daartoe geschoold zijn

Vergunning: betere normen om de handhaving te vergemakkelijken

Nu:

Vergunning via de registratie van de transporteur

In de toekomst:

- Strengere registratievoorschriften, geharmoniseerd registratieformaat (Europese databank)

- Vereisten inzake traceerbaarheid en noodplannen voor de transporteur

- Transporteurs moeten een kopie van de vergunning bij zich hebben

- Vergunning van maximaal 5 jaar voor voertuigen voor langeafstandsvervoer (9 uur), ook voor zeeschepen (de schepen moeten ook speciaal zijn uitgerust)

- Verplichte erkende scholing voor chauffeurs en veehandelaren op markten

Nieuwe verantwoordelijkheden bij tussenstops (verzamelplaatsen, markten enz.)

Nu:

Geen verantwoordelijkheden voor markten, verzamelplaatsen en havens

In de toekomst:

De "hoeder" (een nieuwe term) is verantwoordelijk voor het controleren en toepassen van de regels inzake dierenwelzijn. Beheerders van verzamelplaatsen moeten ervoor zorgen dat hun personeel de nodige scholing krijgt.

Follow-up na het transport: een belangrijk onderdeel van de handhaving

Nu:

- Controle van het reisschema (alleen bij grensoverschrijdende transporten van meer dan 8 uur)

- Beperkte informatie

In de toekomst:

Uitvoerig reisjournaal voor langeafstandstransporten van meer dan 9 uur (op de plaats van bestemming moet bijvoorbeeld de staat van de dieren, o.a. het aantal dode of zieke dieren, gecontroleerd en gerapporteerd worden)


Side Bar