Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1023

Bryssel 16. heinäkuuta 2003

Komission ehdotus eläinkuljetuksia koskevien sääntöjen muuttamiseksi perinpohjaisesti

Euroopan komissio hyväksyi tänään eläinkuljetuksia koskevan asetusehdotuksen, joka muuttaa perinpohjaisesti Euroopassa sovellettavia eläinkuljetuksia koskevia sääntöjä. Sääntöjen noudattamisen parantamiseksi asetuksessa yksilöidään kaikki eläinkuljetuksiin osallistuvat ja niistä vastuussa olevat tahot sekä otetaan käyttöön tehokkaita valvontavälineitä, kuten ajopiirturit. Lisäksi asetuksessa tiukennetaan yli yhdeksän tuntia kestäviä kuljetuksia – myös kotimaassa tehtäviä kuljetuksia – koskevia sääntöjä. Näin asetus on samansuuntainen kuljettajien enimmäisajoaikoja koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa. Asetusehdotuksessa tunnustetaan, että eläinten stressi on suurimmillaan lastattaessa niitä ajoneuvoon ja siitä ulos, mistä syystä siinä säädetään kuljetusta edeltävistä ja sen jälkeisistä olosuhteista, esimerkiksi teurastamot ja satamat huomioon ottaen. Asetusehdotuksessa kannustetaan jäsenvaltioita laatimaan hyviä kuljetuskäytäntöjä koskevia ohjeita. Nykyään vain noin 10 prosenttia (17,5:tä miljoonaa) kaikista Euroopassa tehtävistä eläinkuljetuksista on pitkiä kuljetusmatkoja.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komission jäsen David Byrne luottaa siihen, että eläinkuljetuksia koskevien sääntöjen perinpohjaiset muutokset tulevat pian voimaan Euroopassa. Hän katsoo, että ne tarjoavat parhaat välineet todellisten parannusten aikaan saamiseksi eläinten hyvinvoinnin alalla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Byrnen päätavoitteena on vähentää eläinten kokema stressi minimiin ja varmistaa, että ne saapuvat mahdollisimman nopeasti määräpaikkaansa. Tärkeää on, että asetuksessa määritellään myös vastuussa olevat tahot ja vastuualueet, mikä auttaa huomattavasti takaamaan sääntöjen asianmukaisen noudattamisen.

Asetus toimitetaan neuvoston hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun Euroopan parlamenttia on kuultu. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2005 loppuun mennessä.

Uuden asetuksen mukanaan tuomat muutokset

Kuljetusten kesto – eläinten stressin vähentäminen kuljetuksen aikana

Nykyään – pitkät kuljetusmatkat:

 • Hyvin nuoret eläimet (maitoruokinta): 9 tuntia + 1 tunti lepoa (juotto) + 9 tuntia
 • Siat: 24 tuntia (juomavettä oltava jatkuvasti saatavilla)
 • Hevoset: 24 tuntia ja juotto 8 tunnin välein
 • Naudat, lampaat ja vuohet: 14 tuntia + 1 tunti lepoa (juotto) + 14 tuntia.

Nämä jaksot voidaan toistaa, jos eläimet lastataan ulos ajoneuvosta, ruokitaan ja juotetaan ja jos ne voivat levätä vähintään 24 tuntia hyväksytyllä pysähdyspaikalla.

Tulevaisuudessa – pitkät kuljetusmatkat:

Kaikki eläinlajit: enintään 9 tuntia kuljetusta + vähintään 12 tuntia lepoa. Jakso voidaan toistaa ilman pysähdyspaikkavaatimusta (eläimet lepäävät ajoneuvossa).

Hyvin nuorten ja tiineiden eläinten kuljetuskielto

Nykyään:

Vastasyntyneitä eläimiä, joiden napa ei ole vielä täysin parantunut, ei saa kuljettaa. Samat säännöt koskevat kaikkia eläinlajeja.

Tulevaisuudessa:

 • Yli 100 km pituiset kuljetukset on kielletty nuorten eläinten osalta (alle neljän viikon ikäisten porsaiden, alle viikon ikäisten karitsojen, alle kahden viikon ikäisten vasikoiden ja alle neljän kuukauden ikäisten varsojen osalta ainoastaan pitkät kuljetusmatkat).
 • Tiineiden eläinten kuljetus on kielletty viikon ajan ennen synnytystä ja sen jälkeen (10 % tiineyden arvioidusta kestosta).

Parempi laitteisto parempien olosuhteiden luomiseksi

Nykyään – pitkät kuljetusmatkat:

Osastoidut kuljetustilat, pääsy eläinten luokse, mutta ei lisätilaa pitkillä kuljetusmatkoilla.

Tulevaisuudessa – pitkät kuljetusmatkat:

 • Eläinlajikohtainen lämpötilansäätö (lisäksi lämpötilan seurantajärjestelmä, lämpötilatietojen tallennus ja varoitusjärjestelmä ohjaamossa).
 • Juomavettä oltava jatkuvasti saatavilla.
 • Kuljetustilojen suurentaminen eläinlajin tarpeiden ja matkan keston mukaan, (esim. sikojen osalta 40 %, nautojen osalta 16 % ja lampaiden osalta 32 %).
 • Eläinten sitomiskielto (eläinten on voitava liikkua tai asettua makuulle vapaasti; tilan tarkempi määrittely mahdollistaa lainsäädännön paremman noudattamisen).
 • Paremmat kuljetusolosuhteet merialuksilla (esim. ramppien kaltevuus, juottolaitteet ja lupajärjestelmä).

Hevosten olosuhteiden parantaminen

Nykyään:

Vähimmäistilavaatimukset.

Tulevaisuudessa:

- Suuremmat tilavaatimukset lyhyillä kuljetusmatkoilla.

- Yksittäiset pilttuut tai karsinat pitkillä kuljetusmatkoilla.

- Heinää oltava jatkuvasti saatavilla.

Asetus direktiiviä tehokkaampi täytäntöönpanoväline

Nykyään:

Direktiivi (jossain määrin tulkittavissa jäsenvaltioittain).

Tulevaisuudessa:

Asetus (yhdenmukaisuuden takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa).

Pitkien kuljetusmatkojen määritelmä

Nykyään:

Yli 8 tuntia kestävä standardien mukaisessa eläinkuljetusautossa tehty matka.

Tulevaisuudessa:

Enintään 9 tuntia kestävä matka (kesto perustuu kuljettajaan sovellettavaan sosiaalilainsäädäntöön, mistä syystä se on helposti noudatettavissa). Kuljettajan on pidettävä 9 tunnin ajon jälkeen 12 tunnin mittainen lepotauko. Ajomatkan kesto on kuljetuksen kokonaiskesto lähtöpaikasta määräpaikkaan mukaan luettuna pysähdysten kesto.

Vastuulliset tahot

Nykyään:

Liikennöitsijät ja kuljetusyritykset.

Tulevaisuudessa:

Edellä mainittujen lisäksi myös kuljetusten järjestäjät ja kuljettajat sekä ”pitäjät” (keräyskeskusten, markkinoiden ja teurastamoiden henkilökunta sekä maanviljelijät).

Lainsäädännön noudattamisen parantaminen

Nykyään:

Noudattamisen varmistaminen reittisuunnitelmien avulla (reittisuunnitelmat ovat pakollisia vain yli 8 tuntia kestävien rajatylittävien kuljetusten osalta).

Tulevaisuudessa:

 • Noudattamisen varmistaminen matkapäiväkirjan avulla yli 9 tuntia kestävien myös muiden kuin rajat ylittävien kuljetusten osalta. Kaikilta asianosaisilta on kerättävä allekirjoitukset ja kuljetusraportti on laadittava kuljetuksen päätyttyä.
 • Noudattamisen varmistaminen ajopiirturin avulla – tehokas väline; tietojen muuttaminen ei ole mahdollista.
 • Velvollisuus nimetä henkilö, joka vastaa koko kuljetuksesta.

Henkilökohtaisen vastuun lisääminen rikkomustapauksissa

Nykyään:

Kuljetusyrityksen lupien keskeyttäminen tai peruuttaminen, jne.

Tulevaisuudessa:

 • Lisätarkastuksia rikkomustapauksissa.
 • Myös kuljettajan ja kuljetusvälineen lupien keskeyttäminen tai peruuttaminen.
 • Kauttakulkukielto tietyn jäsenvaltion alueella.
 • Koulutusvaatimusten asettaminen henkilöstölle, joka on vastuussa eläinten hyvinvoinnista.

Luvat: standardien parantaminen noudattamisen helpottamiseksi

Nykyään:

Luvat kuljetusyrityksen rekisteröinnin myötä.

Tulevaisuudessa:

 • Tiukemmat rekisteröintimääräykset, yhdenmukaistettu rekisteröintimuoto (eurooppalainen tietokanta).
 • Jäljitettävyysvaatimusten asettaminen kuljetusyritykselle ja pelastussuunnitelmien käyttöönotto.
 • Kuljetusyritysten velvollisuus säilyttää kopio luvista.
 • Pitkillä (9 tuntia kestävillä) kuljetusmatkoilla käytettävien ajoneuvojen ja merialusten (joille on lisäksi asetettu erityiset laitteistovaatimukset) lupien voimassaolon rajoittaminen viiteen vuoteen.
 • Pakollisen koulutuksen tarjoaminen kuljettajille ja henkilöstölle, joka huolehtii eläimistä karjamarkkinoilla.

Uudet velvollisuudet pysähdyspaikoilla (esim. keräyskeskuksissa ja markkinoilla)

Nykyään:

Ei velvollisuuksia markkinapaikoilla, keräyskeskuksissa tai satamissa.

Tulevaisuudessa:

”Pitäjän” (uusi käsite) selkeästi määritelty velvollisuus noudattaa eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä ja valvoa niiden noudattamista. Keräyskeskusten hoitajien on varmistettava, että henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu.

Kuljetusten seuranta: tärkeä osa säännösten noudattamista

Nykyään:

- Reittisuunnitelman tarkastus (vain yli 8 tuntia kestävien ja rajatylittävien kuljetusten osalta).

- Tietojen antaminen suppeaa.

Tulevaisuudessa:

Kattava matkapäiväkirja pitkillä eli yli 9 tuntia kestävillä kuljetusmatkoilla (esim. määräpaikassa on tehtävä tarkastuksia ja laadittava raportti eläinten kunnosta sekä ilmoitettava kuolleina tai huonossa kunnossa perille tulleiden eläinten lukumäärä).


Side Bar