Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1022

Bryssel den 16 juli 2003

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Europeiska kommissionen antog i dag ett förslag till förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, inklusive kosttillskott. Konsumenterna har blivit allt mer intresserade av vad de äter och hur maten påverkar deras hälsa och livsmedelsindustrin har svarat på detta med mer detaljerade näringsvärdesdeklarationer och, i många fall, påståenden om de gynnsamma effekterna av vissa livsmedel. I de gällande EU-bestämmelserna om märkning(1) och näringsvärdesdeklaration(2) fastställs det inte på vilka villkor näringspåståenden får användas, och hälsopåståenden är inte tillåtna alls. Kontrollen av att dessa bestämmelser efterlevs är dock ofta bristfällig. Konsumenterna kan därför vilseledas av påståenden som inte har bevisats ordentligt. Den föreslagna förordningen kommer att ge rättslig säkerhet och ta itu med dessa frågor genom att den fastställer villkoren för användning av näringspåståenden och hälsopåståenden, förbjuder vissa påståenden och gör en vetenskaplig bedömning av användningen av livsmedlens näringsprofil. Inget livsmedel kommer att förbjudas till följd av detta men påståenden om livsmedel kommer att få en konkret betydelse för konsumenten.

David Byrne, kommissionens ledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd, betonade vikten av förslaget till förordning. ”Då detta förslag genomförs kommer både industrin och konsumenterna att kunna dra nytta av en regelrätt användning av påståenden. Konsumenterna kommer att få korrekt och meningsfull information medan livsmedelstillverkarna kommer att kunna använda seriösa och vetenskapligt bevisade påståenden i säljfrämjande syfte, utan att förlora sig i de många ogrundade och inkorrekta påståendena som för närvarande förekommer på marknaden. Dessutom kommer en förordning på EU-nivå att ge företagarna möjlighet till rättvis och likvärdig konkurrens i alla medlemsstater i EU.”

Näringspåståenden Vad är det jag äter?

Näringspåståenden, som till exempel ”låg fetthalt” eller ”hög kostfiberhalt”, anger vad en produkt innehåller eller inte innehåller. I dag finns det inga rättsligt bindande bestämmelser om användningen av dessa påståenden. Syftet med förslaget till förordning är att harmonisera användningen av sådana påståenden så att produkter som påstås ha till exempel ”hög kostfiberhalt” innehåller ett fastställt minimum av kostfibrer per angiven enhet (t.ex. 6 g per 100 g).

Dessutom kan en del påståenden vara vilseledande. Till exempel när det gäller en produkt som enligt påståendet är ”90 % fettfri” kan påståendet visserligen vara korrekt, men det är ändå vilseledande eftersom det antyder att produkten har en låg fetthalt då den i själva verket innehåller 10 % fett, vilket är en ganska hög fetthalt. Den bifogade förteckningen av näringspåståenden ger en översikt av definitionerna.

Hälsopåståenden Hur påverkar detta livsmedel mig?

Hälsopåståenden anger hur ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens påverkar konsumenten. Det är i dag förbjudet att lämna påståenden som är vilseledande för konsumenterna. Många hälsopåståenden om ett näringsämnes fysiologiska betydelse är okontroversiella och allmänt vedertagna. Som exempel kan nämnas att kalcium är viktigt för att stärka tänderna och benen. Inom tre år från det att förordningen träder i kraft kommer kommissionen att upprätta en förteckning över sådana allmänt vedertagna påståenden som kommer att tillåtas. Man skiljer mellan dessa allmänt vedertagna påståenden och nyare påståenden, som till exempel ”fullkorn kan hålla hjärtat friskt/kan minska risken för hjärtsjukdomar”. När det gäller den senare typen krävs det enskilda vetenskapliga bedömningar och godkännande innan produkten släpps ut på marknaden. Endast påståenden som kan bevisas kommer att tillåtas på EU-nivå, efter att de har utvärderats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Livsmedelsföretagare kommer därmed att gynnas av möjligheten att göra ett meningsfullt påstående och främja en produkts eventuella förmåga att minska risken för sjukdomar. Konsumenterna kommer att kunna lita på tydliga påståenden som kan bevisas.

En del påståenden kommer inte att tillåtas

En naturlig följd av det nya sättet att förhålla sig till hälsopåståenden är att man inte kommer att tillåta sådan information om livsmedel och deras näringsvärde som används i märkning, marknadsföring och reklam men som inte är tydlig, korrekt och meningsfull eller som inte kan bevisas. Detta gäller vaga påståenden om det allmänna välbefinnandet (t.ex. ”hjälper kroppen att tåla stress”, ”håller dig ung”) eller påståenden om de psykologiska funktionerna och beteendet (t.ex. ”förbättrar minnet” eller ”minskar stress och ökar optimismen”). Påståenden om bantning eller viktkontroll kommer inte heller att tillåtas (t.ex. ”halverar/minskar ditt kaloriintag”)(3) Hänvisningar till eller godkännande av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kommer inte att tillåtas eftersom de eventuellt kan låta förstå att man kan få problem med hälsan om man inte äter livsmedlet i fråga.

Hälsopåståenden om drycker vars alkoholhalt är över 1,2 % kommer heller inte att tillåtas eftersom det är känt att alkohol medför andra hälsomässiga och sociala problem. Endast påståenden som gäller en reducerad alkohol- eller energihalt kommer att tillåtas.

Näringsprofiler: ”bra” och ”dåliga” kostvanor

Den grundläggande principen inom nutritionen är att det inte finns några ”bra” eller ”dåliga” livsmedel utan snarare ”bra” eller ”dåliga” kostvanor. På lång sikt kan alla livsmedel ingå i en mångsidig kost. Livsmedel som är försedda med ett påstående kommer dock automatiskt att betraktas som ”bra” livsmedel av konsumenterna.

Påståenden om fördelarna med att konsumera en viss produkt kan dessutom leda till att konsumenterna äter för mycket av något som bara borde utgöra en liten del av en bra kost. Användningen av påståenden om vissa livsmedel på grundval av deras näringsprofil måste därför begränsas. Mängden totalt fett, mättat fett, socker eller salt är kriterier för en produkts näringsprofil, eftersom det vetenskapligt har bevisats att det finns ett samband mellan överkonsumtion av dessa näringsämnen och vissa kroniska sjukdomar (särskilt WHO:s rapport från mars 2003). Inom 18 månader från det att förordningen har antagits kommer kommissionen att göra en bedömning av näringsprofiler i nära samråd med berörda parter och på grundval av ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt i samarbete med medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Det kan bli nödvändigt att bevilja undantag för vissa påståenden om livsmedel, beroende på vilken betydelse de har och hur stor andel de utgör av befolkningens kost.

Kommande åtgärder

Förslaget till förordning måste godkännas av Europaparlamentet och rådet. Enligt planerna ska det gradvis träda i kraft före 2005.

Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem

LÅG ENERGIHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har låg energihalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 40 kcal (170 kJ)/100 g och mindre än 20 kcal (80 kJ)/100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg energihalt får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

ENERGIREDUCERAD

Ett påstående om att ett livsmedel är energireducerat, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om energivärdet är reducerat med minst 30 % och om de egenskaper som gör att livsmedlets totala energivärde reduceras anges.

ENERGIFRI

Ett påstående om att ett livsmedel är energifritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Om det gäller livsmedel som är energifria får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

LÅG FETTHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 3 g fett per 100 g eller 1,5 g fett per 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg fetthalt får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

FETTFRI

Ett påstående om att ett livsmedel är fettfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,5 g fett per 100 g eller 100 ml. Påståenden som formuleras enligt modellen ”X % fettfri” ska förbjudas. Om det gäller livsmedel som av naturen är fettfria får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

LÅG HALT AV MÄTTAT FETT

Ett påstående om att ett livsmedel har låg halt av mättat fett, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 1,5 g mättat fett per 100 g för torrsubstans eller 0,75 g mättat fett för 100 ml vätska. I båda fallen får det mättade fettet inte ge mer än 10 % energi. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg halt av mättat fett får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

FRI FRÅN MÄTTAT FETT

Ett påstående om att ett livsmedel är fritt från mättat fett, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,1 g mättat fett per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen är fria från mättat fett får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

LÅG SOCKERHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har låg sockerhalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 5 g socker per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg sockerhalt får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

SOCKERFRI

Ett påstående om att ett livsmedel är sockerfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,5 g socker per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen är sockerfria får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

UTAN TILLSATS AV SOCKER

Ett påstående om att ett livsmedel är utan tillsats av socker, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten inte innehåller tillsatser av mono- eller disackarider eller något annat livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper.

LÅG NATRIUM/SALTHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har låg natriumhalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,12 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har låg natriumhalt får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

MYCKET LÅG NATRIUM/SALTHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har mycket låg natriumhalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,04 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g eller 100 ml. Om det gäller livsmedel som av naturen har mycket låg natriumhalt får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

NATRIUMFRI eller SALTFRI

Ett påstående om att ett livsmedel är natriumfritt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än 0,005 g natrium, eller motsvarande värde för salt, per 100 g. Om det gäller livsmedel som av naturen är natriumfria får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

KÄLLA TILL KOSTFIBRER

Ett påstående om att ett livsmedel är en källa till kostfibrer, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst 3 g kostfibrer per 100 g eller minst 1,5 g kostfibrer per 100 kcal. Om det gäller livsmedel som av naturen är källor till kostfibrer får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

HÖG KOSTFIBERHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av kostfibrer, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst 6 g kostfibrer per 100 g eller minst 3 g kostfibrer per 100 kcal. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av kostfibrer får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

KÄLLA TILL PROTEIN

Ett påstående om att ett livsmedel är en källa till protein, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om minst 12 % av livsmedlets energivärde kommer från proteiner. Om det gäller livsmedel som av naturen är källor till protein får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

HÖG PROTEINHALT

Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av protein, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om minst 20 % av livsmedlets energivärde kommer från proteiner. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av protein får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel är en naturlig källa till vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst 15 % av det rekommenderade dagliga intag som anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG per 100 g eller 100 ml.

BERIKAT MED VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel är berikat med vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller vitaminer och/eller mineralämnen i minst de betydande mängder som anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG.

HÖG HALT AV VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel har en hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller minst dubbelt så mycket som en produkt som är en ”källa till vitaminer och mineralämnen”. Om det gäller livsmedel som av naturen har en hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

INNEHÅLLER (NÄRINGSÄMNES ELLER ANNAT ÄMNES NAMN)

Ett påstående om att ett livsmedel innehåller ett näringsämne eller ett annat ämne, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten är förenlig med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen. Om det gäller livsmedel som av naturen innehåller det angivna näringsämnet eller det andra ämnet får begreppet ”naturligt” läggas till före påståendet.

HÖGRE HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

Ett påstående om att halten av ett eller flera näringsämnen har ökats, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten uppfyller kraven för påståendet ”källa till” och halten har ökats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt.

REDUCERAD HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

Ett påstående om att halten av ett eller flera näringsämnen har reducerats, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om halten har reducerats med minst 30 % jämfört med en liknande produkt, förutom i fråga om mikronäringsämnen för vilka en avvikelse på 10 % från de referensvärden som anges i rådets direktiv 90/496/EEG ska godkännas.

LÄTT

Ett påstående om att en produkt är ”lätt”, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, ska uppfylla samma villkor som de som gäller för begreppet ”reducerad”. Påståendet ska åtföljas av uppgifter om de egenskaper som gör produkten ”lätt”.

(1)Direktiv 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel.

(2)Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel.

(3)Direktiv 96/8/EG om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning.


Side Bar