Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1022

Bryssel 16. heinäkuuta 2003

Komission ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi ja markkinoiden yhdenmukaistamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen asetukseksi elintarvikkeiden ja lisäravinteiden ravitsemus- ja terveysväittämistä. Koska kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, mitä he syövät ja miten se vaikuttaa heidän terveyteensä, elintarviketeollisuus on päättänyt täsmentää ravintoaineita koskevia pakkausmerkintöjä ja antaa usein elintarvikkeiden hyvää tekeviä vaikutuksia koskevia väittämiä. Pakkausmerkintöjä(1) ja ravintoainemerkintöjä(2) koskevissa yhteisön nykyisissä säädöksissä ei kuitenkaan määritellä ravitsemusväittämien käyttöehtoja eikä sallita terveysväittämiä. Kyseisiä säädöksiä ei myöskään aina sovelleta asianmukaisesti. Kuluttajia voidaan näin ollen harhauttaa väittein, joita ei ole asianmukaisesti perusteltu. Ehdotettu asetus parantaa oikeusturvaa, ja sen säännöksillä täsmennetään elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämien käyttöehtoja, kielletään tietyt väittämät ja arvioidaan väittämien käyttöä tieteellisesti elintarvikkeiden ravintosisällön luonteen mukaan. Tämän seurauksena mitään elintarviketta ei kielletä, mutta elintarvikkeita koskevat väittämät saavat kuluttajan kannalta todellista merkitystä.

Terveydestä ja kuluttajansuojasta vastaava komission jäsen David Byrne on tähdentänyt ehdotetun asetuksen merkitystä. "Säädöksen täytäntöönpanon ansiosta sekä teollisuus että kuluttajat saavat hyötyä väittämien asianmukaisesta käytöstä. Kuluttajat saavat täsmällistä ja pätevää tietoa. Elintarvikkeiden tuottajat puolestaan voivat käyttää painavia ja tieteellisesti perusteltuja väittämiä markkinointikeinona joutumatta painiskelemaan lukuisten todistamattomien ja virheellisten väittämien kanssa, jotka nykyisin ovat vallanneet markkinat. Yhteisötasoisen asetuksen antaminen mahdollistaa toimijoille kilpailun käymisen rehtiyden ja yhdenvertaisuuden pohjalta kaikissa unionin jäsenvaltioissa."

Ravitsemusväittämät mitä syömme?

Ravitsemusväittämät kuten "vähärasvainen" tai "runsaskuituinen" antavat kuvan siitä, mitä tuote sisältää tai ei sisällä. Näiden väittämien käyttöä ei nykyisin säännellä oikeudellisesti millään tavalla. Ehdotetulla asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan väittämien käyttöä, jotta tuotteet, jotka esitellään esimerkiksi runsaskuituisina, sisältävät säädetyn vähimmäismäärän kuituja tiettyä yksikköä kohti (esimerkiksi 6 painoprosenttia). Eräät väittämät voivat olla jopa harhaanjohtavia.

Esimerkiksi tuote, joka esitellään "90-prosenttisesti rasvattomana", voi tosiasiallisesti olla ilmoitetun kaltainen, mutta väittämä on silti harhaanjohtava, sillä siitä saa kuvan, että tuote on vähärasvainen, vaikka 10 rasvaprosenttia on suhteellisen korkea pitoisuus. Liitteenä on katsaus ravintosisältöä koskeviin määritelmiin.

Terveysväittämät Mikä vaikutus elintarvikkeella on elimistöön?

Terveysväittämät koskevat elintarvikkeen tai sen ainesosan vaikutuksia kuluttajaan. Nykyisin on kiellettyä esittää väittämä, joka johtaa kuluttajia harhaan. Monet terveysväittämät, jotka koskevat ravintoaineen roolia elimistössä, ovat kiistattomia ja vakiintuneita kuten väittämä, jonka mukaan kalsiumilla on tärkeä tehtävä hampaiden ja luuston vahvistajana. Kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta komissio vahvistaa vakiintuneiden sallittujen väittämien luettelon. Tarkoituksena on erottaa toisistaan vakiintuneet väittämät ja muut, tuoreemmat väittämät, sellaiset kuin "täysjyväviljatuotteet auttavat pitämään sydämen terveenä / voivat vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä". Viimeksi mainitussa väittämäryhmässä edellytetään tuotekohtaista tieteellistä arviota ja ennakkolupaa markkinointia varten. Yhteisön tasolla hyväksytään ainoastaan todistettavat väittämät sen jälkeen kun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on ne arvioinut. Elintarvikealan toimijat saavat näin mahdollisuuden esittää painavan väittämän ja tiedottaa tuotteen mahdollisesta vaikutuksesta sairastumisriskin vähentämiseen. Kuluttajat voivat luottaa selkeisiin ja helposti tarkistettaviin väittämiin.

Tiettyjä väittämiä ei hyväksytä

Tästä uudesta lähestymistavasta terveysväittämiin seuraa, että kaikki pakkausmerkinnöissä, markkinoinnissa ja mainonnassa käytettävät elintarvikkeita ja niiden ravintosisältöä koskevat tiedot, jotka eivät ole selkeitä, täsmällisiä, painavia ja perusteltuja, kielletään. Tämä pätee epämääräisiin väittämiin, jotka koskevat hyvinvointia yleensä (esimerkiksi "auttaa elimistöäsi torjumaan stressin" tai "säilyttää nuoruutesi") tai viittaavat psykologisiin ja käyttäytymisominaisuuksiin (esimerkiksi "terästää muistiasi" tai "vähentää stressiä ja lisää myönteistä mielialaa"). Laihduttamista ja painontarkkailua koskevia väittämiä (esimerkiksi "puolittaa/pudottaa kalorit") ei sallita(3). Viittaukset lääkäreihin tai terveysalan ammattilaisiin ja heidän suosituksiinsa kielletään, sillä niistä voi saada käsityksen, että kyseisen elintarvikkeen jättäminen syömättä voi aiheuttaa terveysongelmia. Yli 1,2-prosenttisia alkoholijuomia koskevia terveysväittämiä ei myöskään sallita, sillä alkoholin tiedetään niin ikään aiheuttavan terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Ainoastaan alkoholipitoisuuden tai energiasisällön vähentämistä koskevat väittämät ovat luvallisia.

Ravintosisällön luonne: "hyvät" ja "huonot" ruokavaliot

Ravitsemuksen perusperiaate on, että "hyviä elintarvikkeita" ja "huonoja elintarvikkeita" ei ole olemassakaan on vain "hyviä" ja "huonoja" ruokavalioita. Kaikki elintarvikkeet voivat pitkällä aikavälillä sisältyä vaihtelevaan ruokavalioon. Kuluttajat kokevat väittämällä varustetun elintarvikkeen kuitenkin automaattisesti "hyväksi" elintarvikkeeksi. Lisäksi jonkin tuotteen hyvää tekeviä vaikutuksia korostavat väitteet voivat yllyttää kuluttajia syömään liikaa jotain, minkä tulisi kuulua vain pienenä osana hyvään ruokavalioon. On siis syytä supistaa sellaisten väittämien käyttöä, jotka koskevat tiettyjä elintarvikkeita niiden ravintosisällön luonteen mukaan.

Kokonaisrasvapitoisuus tai tyydytettyjen rasvojen, hiilihydraattien ja suolan osuus ovat ominaisuuksia, joilla luonnehditaan tuotteiden ravintosisältöä, koska tieteellisesti on osoitettu, että kyseisten ravintoaineiden liiallisen kulutuksen ja tiettyjen kroonisten sairauksien välillä vallitsee yhteys (ks. erityisesti Maailman terveysjärjestön raportti maaliskuulta 2003). 18 kuukauden kuluessa asetuksen hyväksymisestä komissio laatii arvion ravintosisältöä koskevista luonnehdinnoista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) antaman lausunnon pohjalta tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevään pysyvään komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden kanssa. Poikkeukset voivat osoittautua välttämättömiksi joidenkin väittämien osalta, jotka koskevat tiettyjen elintarvikkeiden asemaa ja merkitystä väestön ruokavaliossa.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus toimitetaan Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston hyväksyttäväksi. Asetuksen on määrä tulla voimaan vaiheittain vuoteen 2005 mennessä.

Liite

Ravitsemusväittämät ja niihin sovellettavat määräykset

VÄHÄKALORISUUS

Väittämä elintarvikkeen vähäkalorisuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää energiaa alle 40 kcal (170 kJ)/100 g tai 20 kcal (80kJ)/100ml. Mikäli elintarvike on luonnostaan vähäkalorinen, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

VÄHENNETTY KALORIMÄÄRÄ

Väittämä elintarvikkeen vähennetystä kalorimäärästä ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuotteen energiasisältöä on pienennetty vähintään 30 prosenttia. Lisäksi on ilmoitettava ne tekijät, joiden vuoksi elintarvikkeen kokonaiskalorimäärä on vähentynyt.

KALORITON

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on kaloriton, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää energiaa alle 4 kcal (17kJ)/100ml. Mikäli elintarvike on luonnostaan kaloriton, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

VÄHÄRASVAINEN

Väittämä elintarvikkeen vähärasvaisuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää rasvaa enintään 3 g/100 g tai 1,5/100ml. Mikäli elintarvike on luonnostaan vähärasvainen, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

RASVATON

Väittämä elintarvikkeen rasvattomuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää rasvaa enintään 0,5 g/100 g tai /100 ml. 'X-prosenttisesti rasvatonta' muodossa esitetyt väittämät ovat kuitenkin kiellettyjä. Mikäli elintarvike on luonnostaan rasvaton, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

VÄHÄN TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää vähän tyydyttyneitä rasvoja, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää tyydyttyneitä rasvoja enintään 1,5 g/100 g kiinteiden ja 0,75 g/100 ml nestemäisten elintarvikkeiden osalta. Kummassakin tapauksessa tyydyttyneiden rasvojen osuus energiasisällöstä saa olla enintään kymmenen prosenttia. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan vähän tyydyttyneitä rasvoja, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

EI SISÄLLÄ TYYDYTTYNEITÄ RASVOJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike ei sisällä tyydyttyneitä rasvoja, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää tyydyttyneitä rasvoja enintään 0,1 g/100 g tai /100 ml. Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan tyydyttyneitä rasvoja, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

VÄHÄSOKERINEN

Väite elintarvikkeen vähäsokerisuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää sokeria enintään 5 g/100 g tai /100 ml. Mikäli elintarvike on luonnostaan vähäsokerinen, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

SOKERITON

Väittämä elintarvikkeen sokerittomuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavsti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää sokeria enintään 0,5 g/100 g tai /100 ml. Mikäli elintarvike on luonnostaan sokeriton, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

EI LISÄTTYÄ SOKERIA

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen ei ole lisätty sokeria, tai kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkarideja tai muita makeutusaineita.

ALHAINEN NATRIUM- TAI SUOLAPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen alhaisesta natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää natriumia enintään 0,12 g/100 g tai /100 ml tai suolaa, jossa on vastaava määrä natriumia. Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan alhainen natriumpitoisuus, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

ERITTÄIN ALHAINEN NATRIUM- TAI SUOLAPITOISUUS

Väittämä elintarvikkeen erittäin alhaisesta natriumpitoisuudesta ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain mikäli tuote sisältää natriumia enintään 0,04 g/100 g tai /100 ml tai suolaa, jossa on vastaava määrä natriumia. Mikäli elintarvikkeella on luonnostaan erittäin alhainen natriumpitoisuus, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

EI SISÄLLÄ NATRIUMIA tai SUOLATON

Väittämä, jonka mukaan elintarvike ei sisällä natriumia, ja kuluttajan kannalta oletettavsti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää natriumia enintään 0,005 g/100 g tai suolaa, jossa on vastaava määrä natriumia. Mikäli elintarvike ei sisällä luonnostaan natriumia, termi "luonnostaan" voidaan liittää väittämään.

SISÄLTÄÄ KUITUJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää kuituja, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää kuituja vähintään 3 g/100 g tai 1,5 g/100 kcal. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan kuituja, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

SISÄLTÄÄ PALJON KUITUJA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää paljon kuituja, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää kuituja vähintään 6 g/100 g tai 3 g/100 kcal. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan paljon kuituja, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

SISÄLTÄÄ PROTEIINIA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää proteiinia, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli vähintään 12 prosenttia elintarvikkeen energiasisällöstä muodostuu proteiinista. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan proteiinia, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

SISÄLTÄÄ PALJON PROTEIINIA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää paljon proteiinia, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli vähintään 20 prosenttia elintarvikkeen energiasisällöstä muodostuu proteiinista. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan paljon proteiinia, termi 'luonnostaan' voidaan liittää väittämään.

VITAMIIINIEN JA/TAI KIVENNÄISAINEIDEN LUONNOLLINEN LÄHDE

Väittämä, jonka mukaan elintarvike on vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden luonnollinen lähde, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti vähintään 15 prosenttia suositellusta päivittäisannoksesta, joka on määritelty neuvoston direktiivin 90/496/ETY liitteessä.

LISÄTTY VITAMIINEJA JA/TAI KIVENNÄISAINEITA

Väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää vitamiineja ja/tai kivennäisaineita vähintään huomattavan määrän direktiivin 90/496/ETY liitteen mukaisesti.

SISÄLTÄÄ PALJON VITAMIINEJA JA/TAI KIVENNÄISAINEITA

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää paljon vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote sisältää vähintään kaksi kertaa enemmän vitamiineja ja/tai kivennäisaineita kuin väittämän 'vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden luonnollinen lähde' osalta edellytetään. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan paljon kivennäisaineita ja vitamiineja, termi 'luonnostaan' voidaan lisätä väittämään.

SISÄLTÄÄ (RAVINTOAINEEN TAI MUUN AINEEN NIMI)

Väittämä, jonka mukaan elintarvike sisältää ravintoainetta tai muuta ainetta, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote on tämän asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukainen. Mikäli elintarvike sisältää luonnostaan kyseisen ravintoaineen tai muun muun aineen, termi 'luonnostaan' voidaan lisätä väittämään.

LISÄTTY (MAKRORAVINTOAINEEN NIMI) 

Väittämä, jonka mukaan yhden tai useamman ravintoaineen määrää on lisätty, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli tuote täyttää väittämille 'Sisältää kuituja' tai 'Sisältää proteiinia' asetetut edellytykset ja lisäys on vähintään 30 prosenttia vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna.

VÄHENNETTY (RAVINTOAINEEN NIMI)

Väittämä, jonka mukaan yhden tai useamman ravintoaineen määrää on lisätty, ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain, mikäli määrä on vähennetty vähintään 30 prosenttia vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna. Tästä ovat poikkeuksena mikroravintoaineet, joiden osalta hyväksytään kymmenen prosentin muutos vertailuarvoissa neuvoston direktiivin 90/496/ETY mukaisesti.

KEVYT

Väittämä, jonka mukaan tuote on 'kevyt', ja kuluttajan kannalta oletettavasti vastaavan sisältöinen muu väittämä voidaan esittää vain edellistä väittämää koskevilla edellytyksillä. Väittämään on myös liitettävä maininta niistä tekijöistä, joiden vuoksi elintarvike on 'kevyt'.

(1) Direktiivi 2000/13/EY myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

(2) Direktiivi 90/496/ETY elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä.

(3) Direktiivi 96/8/EY laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista.


Side Bar