Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL

ip/03/1005

Bryssel 14. heinäkuuta 2003

Sisämarkkinat: komissio ryhtyy toimiin 13:a jäsenvaltiota vastaan EU-lainsäädännön täytäntöönpanon puutteiden vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt jatkaa rikkomisesta johtuvaa menettelyä 13:a jäsenvaltiota vastaan, koska nämä eivät ole toteuttaneet kansallisessa lainsäädännössään useita sisämarkkinadirektiivejä ja EY:n perustamissopimuksen velvoitteita, tai toteutus on ollut puutteellista. Komissio pyytää virallisesti Belgiaa, Saksaa, Espanjaa, Kreikkaa, Ranskaa, Irlantia, Luxemburgia, Alankomaita, Itävaltaa, Portugalia, Suomea, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa panemaan tarvittavan lainsäädännön pikaisesti täytäntöön. Kyseessä on yhteensä 16 asiaa, jotka liittyvät tekijänoikeuksia ja arvopaperimarkkinatietojen vaihtoa koskeviin direktiiveihin sekä toiseen postidirektiiviin. Lisäksi komissio on päättänyt pyytää Kreikkaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön ensimmäisen postidirektiivin. Nämä pyynnöt esitetään perusteltuina lausuntoina, mikä on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomisesta johtuvan menettelyn toinen vaihe. Jos perustellun lausunnon vastaanottanut jäsenvaltio ei anna tyydyttävää vastausta määräajan kuluessa (joka on yleensä kaksi kuukautta), komissio voi saattaa asian yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lisäksi komissio on päättänyt antaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla perustellut lausunnot, joissa vaaditaan Ranskaa ja Irlantia välittömästi noudattamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, joissa vaaditaan Ranskaa panemaan täytäntöön tuotevastuuta koskeva EU-lainsäädäntö ja Irlantia ratifioimaan Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin sopimuskirja, 1971). Jos kyseiset valtiot eivät noudata vaatimuksia, komissio voi pyytää tuomioistuinta määräämään uhkasakkoja.

Sisämarkkina-asioista vastaava komission jäsen Frits Bolkestein sanoi, että sisämarkkinatoimenpiteiden täytäntöönpanon viivästymisestä kärsivät kansalaiset ja yritykset suppean valikoiman, vähäisen kilpailun ja suljettujen markkinoiden aiheuttamien taloudellisten menetysten muodossa. Hän totesi myös, että jäsenvaltiot asettavat itse näiden direktiivien täytäntöönpanon määräajat ja että vähintä mitä ne voivat tehdä, on noudattaa itse asettamiaan tavoitteita.

Komission uusimman, toukokuussa 2003 julkaistun sisämarkkinoiden tulostaulun (ks. IP/03/621) mukaan niiden direktiivien määrä, joita jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön määräajan kuluessa, on jälleen alkanut kasvaa. "Täytäntöönpanovaje" oli vuoden 2002 toukokuussa 1,8 prosenttia jäsenvaltiota kohden, kun arvo tänä vuonna oli 2,4 prosenttia. Vajeella tarkoitetaan sitä prosenttiosuutta EU:n sisämarkkinadirektiiveistä, jota ei ole sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön asetettuun määräaikaan mennessä. Ennen nyt tapahtunutta kasvua vaje pieneni vuosikymmenen ajan tasaisesti oltuaan vuonna 1992 keskimäärin 21,4 prosenttia.

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät toukokuussa 2001 direktiivin tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (ks. IP/01/528). Jäsenvaltiot sopivat panevansa sen täytäntöön 18 kuukauden kuluessa ennen 22. päivää joulukuuta 2002.

Direktiivi on Euroopan unionin vastaus digitaaliympäristön vaatimuksiin, sillä sen avulla saatetaan tekijänoikeuksien suoja ajan ja teknologian tasalle. Direktiivin tarkoituksena on stimuloida luovuutta ja innovointia varmistamalla, että kaikki tekijänoikeuksien piiriin kuuluva aineisto, kuten kirjat, filmit ja musiikki, tulee riittävästi suojelluksi. Direktiivin avulla luodaan turvallinen ympäristö tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen rajat ylittävälle kaupalle, ja se helpottaa uusien ja multimediaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen sähköisen kaupan kehittymistä.

Direktiivillä yhdenmukaistetaan tekijöiden ja eräiden muiden oikeudenhaltijoiden perusoikeudet, ja siinä säädetään joistakin tekijänoikeutta, toimenpiteiden kiertämisen estämistä ja oikeuksien hallinnointitietoja koskevista poikkeuksista.

Lisäksi direktiivi on väline, jolla Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot panevat täytäntöön Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) vuonna 1996 tekemät kaksi "Internet-sopimusta", WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen, joilla tekijänoikeussuojaa sovelletaan digitaalitekniikkaan. Tämä lisää vielä täytäntöönpanon kiireellisyyttä.

Kreikka ja Tanska panivat direktiivin täytäntöön joulukuuhun 2002 mennessä. Italiassa täytäntöönpano tapahtui huhtikuussa ja Itävallassa kesäkuussa 2003. Komission on nyt päättänyt lähettää perustellut lausunnot muille 11 jäsenvaltiolle (Belgialle, Saksalle, Espanjalle, Ranskalle, Irlannille, Luxemburgille, Alankomaille, Portugalille, Suomelle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle), joiden osalta täytäntöönpano on vielä kesken. Useimmat jäsenvaltiot ovat luvanneet hoitaa täytäntöönpanon vuoden 2003 aikana ja Saksa heinäkuussa, mutta perustamissopimusten valvojana ja varmistaakseen, että Euroopan yritykset ja kansalaiset saavat direktiivin tuomat hyödyt mahdollisimman pian, komissio jatkaa rikkomisesta johtuvaa menettelyä kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet direktiivin säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin sopimuskirja)

Useita kansainvälisiä sopimuksia on tehty sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat nauttia teostensa suojasta myös muissa maissa kuin kotimaassaan. Tärkein tekijöitä koskeva kansainvälinen sopimus on Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (1886). Sitä on myöhemmin muutettu, viimeksi vuonna 1971 (Pariisin sopimuskirja).

Euroopan unioni ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot sitoutuivat liittymään Pariisin sopimuskirjaan ennen 1. päivää tammikuuta 1995. Irlanti ei kuitenkaan ole tehnyt niin, ja siksi komissio on saattanut asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tuomioistuin julisti 19. maaliskuuta 2002, että jättämällä liittymättä ennen 1. päivää tammikuuta 1995 Irlanti oli laiminlyönyt EY:n perustamissopimuksen mukaiset velvoitteensa. Irlanti ei ole vieläkään liittynyt Pariisin sopimuskirjaan eikä siten ole noudattanut tuomioistuimen tuomiota.

Siksi komissio on päättänyt lähettää Irlannille perustellun lausunnon perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti. Jos Irlanti ei noudata vaatimuksia määräaikaan mennessä, komissio voi viedä asian uudelleen tuomioistuimeen ja pyytää tuomioistuinta määräämään sakon.

Arvopaperimarkkinatietojen vaihtaminen

Arvopaperimarkkinatietojen vaihtamiseen liittyvällä direktiivillä 2000/64/EY muutetaan useiden aikaisempien rahoituspalveluja koskevien direktiivien säännöksiä rahoituspalveluja valvovien viranomaisten yhteistyön osalta. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyösopimuksia kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa vain, jos näissä sopimuksissa määrätään myös viranomaisten henkilökuntaan sovellettavista ammatillisista salassapitosäännöistä.

Hyväksyessään direktiivin neuvostossa jäsenvaltiot sitoutuivat saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 17. marraskuuta 2002 mennessä. Suomi ja Kreikka eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä velvoitteen täyttämiseksi. Siksi komissio on päättänyt lähettää perustellut lausunnot näille jäsenvaltioille.

Postipalvelut

Komissio lähettää Itävallalle, Ranskalle ja Kreikalle perustellun lausunnon, jonka aiheena on se, että valtiot ovat laiminlyöneet toisen postidirektiivin (2002/39/EY) täytäntöönpanon määräaikaan 31. joulukuuta 2002 mennessä. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät direktiivin kesäkuussa 2002 (ks. IP/02/671, IP/02/406 ja IP/01/1420).

Direktiivillä avattiin kilpailu useiden postipalvelujen osalta, mutta yhtiöt voivat tarjota niitä täysimääräisesti vasta, kun kansalliset lainsäädännöt on muutettu siten, että velvoitteet, joihin jäsenvaltiot sitoutuivat hyväksyessään direktiivin, tulevat otetuiksi huomioon. Tämän takia kansalaiset ja yritykset eivät ehkä pääse nauttimaan niistä eduista, joita vapauttamisen odotetaan tuovan mukanaan hinnan ja laadun osalta.

Direktiivin tarkoituksena on edelleen avata postipalvelualaa kilpailulle asteittain ja hallitusti niin, että laadukkaiden yleispalvelujen (eli palvelujen, joiden on oltava kaikkien saatavilla kohtuulliseen hintaan) saatavuus turvataan. Tärkeimpien säännösten mukaan jäsenvaltioiden on avattava tietyt markkinasegmentit kilpailulle vuosina 2003 ja 2006.

Komissio lähetti tammikuussa 2003 viralliset ilmoitukset (rikkomisesta johtuvan menettelyn ensimmäinen vaihe) kahdeksalle jäsenvaltiolle, jotka eivät olleet panneet direktiiviä täytäntöön määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen viisi jäsenvaltiota (Tanska, Espanja, Irlanti, Luxemburg ja Portugali) ovat ilmoittaneet komissiolle sisällyttäneensä direktiivin säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Itävalta, Ranska ja Kreikka ovat myös aloittaneet täytäntöönpanoprosessin, ja Itävalta ja Ranska ovat ottaneet käyttöön hallinnollisia toimenpiteitä, joilla osittain korjataan viipeen vaikutuksia. Kun viive on jo yli puoli vuotta, komissio jatkaa virallisia rikkomisesta johtuvia toimenpiteitä Itävaltaa, Ranskaa ja Kreikkaa vastaan, jotta täytäntöönpano viivästyisi enää mahdollisimman vähän.

Komissio on myös päättänyt perustellusta lausunnosta, jolla vaaditaan Kreikkaa saattamaan lainsäädäntönsä ensimmäisen postidirektiivin (97/67/EY) mukaiseksi. Tämän direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteiset säännöt postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi sekä yleispostipalvelun turvaamiseksi.

Direktiivillä estetään jäsenvaltioita vaatimasta, että yrityksen olisi saatava viranomaiselta nimenomainen päätös ennen muun kuin yleispalveluksi katsottavan postipalvelun käynnistämistä, joskin rekisteröinti- tai ilmoitusmenettelyjä voidaan soveltaa. Kreikka edellyttää edelleen tällaista nimenomaista päätöstä, minkä komissio katsoo perusteettomaksi esteeksi postipalvelun tarjoamiselle.

Lisäksi direktiivissä vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön rahaston, jonka tarkoituksena on maksaa yleispalvelun tarjoajalle korvaus velvoitteiden täyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista rasitteista. Tällaisten rahastojen tarkoituksena on varmistaa yleispostipalvelun tarjoamisen taloudellinen elinkelpoisuus. Komissio on pyytänyt Kreikkaa muuttamaan direktiivin mukaisiksi ehtoja, joiden mukaan muita kuin yleispostipalveluja tarjoavia yhtiöitä voidaan vaatia suorittamaan maksuja tällaisiin rahastoihin.

Tuotevastuu

Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Ranskalle, koska komissio katsoo, että Ranska ei ole vieläkään noudattanut yhteisön tuomioistuimen vuonna 2002 antamaa tuomiota, vaikka komissio lähetti virallisen ilmoituksen maaliskuussa 2003 (ks. IP/03/581). Tuomioistuimen antaman tuomion mukaan säännökset, joilla Ranska on saattanut tuotevastuusta annetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä, eivät ole kyseisen direktiivin mukaisia.

Kyseisen direktiivin tarkoituksena on taata kuluttajille riittävä turvallisuus kaikkialla unionissa sekä poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteet ja kilpailun vääristymät, jotka aiheutuvat alan lainsäädännön eroista eri maissa. Tällaiset erot voivat ehkäistä tiettyjen tuotteiden markkinointia tietyissä maissa ja siten rajoittaa kuluttajien valintamahdollisuuksia, minkä vuoksi kuluttajat voivat joutua maksamaan kyseisistä tuotteista tarpeettoman korkean hinnan. Direktiivillä on luotu yhteiset puitteet tuottamuksesta riippumattomalle tuotevastuulle.

Käynnissä olevista rikkomisesta johtuvista menettelyistä saa kaikkien jäsenvaltioiden osalta tietoja seuraavasta Europa-palvelimen sivustosta:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar