Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/989

Brussel, 3 juli 2002

Openbaar uitleenrecht : Commissie besluit België voor het Hof van Justitie te brengen

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie te brengen omdat dit land sommige bepalingen van Richtlijn 92/100/EEG betreffende het verhuurrecht, uitleenrecht en sommige naburige rechten van het auteursrecht nog niet in zijn nationale wetgeving heeft omgezet.

Volgens de richtlijn (artikel 1) hebben de auteurs en andere rechthebbenden het uitsluitende recht om de openbare uitlening van hun werken of andere objecten die beschermd zijn door de naburige rechten van het auteursrecht, toe te staan of te verbieden. Volgens artikel 5 mogen de lidstaten van dit recht afwijken en dit omzetten in een recht op vergoeding van ten minste de auteurs. De lidstaten kunnen ook bepaalde categorieën openbare instellingen van betaling van een uitleenvergoeding vrijstellen.

België heeft nog steeds de bepalingen van de richtlijn betreffende het uitleenrecht niet in zijn wetgeving omgezet. Met name heeft het land nog steeds niet de bepalingen goedgekeurd die aan auteurs, kunstenaars, producenten van fonogrammen en films het uitsluitende recht toekennen om de openbare uitlening toe te staan of te verbieden, of, bij het ontbreken van een dergelijke recht, een recht op vergoeding voor ten minste de auteurs. Deze situatie veroorzaakt verstoringen van de interne markt en berokkent schade aan de rechthebbenden, ongeacht hun nationaliteit.

De Commissie is begin 2001 een inbreukprocedure tegen België begonnen. In december 2001 heeft zij de Belgische autoriteiten een formeel verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies gestuurd, waarin het land wordt opgeroepen de richtlijn om te zetten (zie IP/02/191). De Belgische autoriteiten hebben hier nog geen antwoord op gegeven.

Wat overigens de andere inbreuk tegen Richtlijn 92/100/EEG betreft (procedure tegen Denemarken wegens het niet correct omzetten van de bepalingen betreffende het distributierecht - zie IP/02/191), heeft de Commissie besloten de procedure tijdelijk op te schorten nu met de Deense autoriteiten een constructieve dialoog is aangegaan.

Meer informatie over de lopende inbreukprocedures tegen de lidstaten is beschikbaar op de site Europa:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar