Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/02/976

Bryssel den 2 juLi 2002

Kommissionen ålägger Degussa och Nippon Soda böter för djurfoderkartell (metionin)

Europeiska kommissionen ålade i dag Degussa AG Company Ltd 118 miljoner och Nippon Soda 9 miljoner euro i böter för att de tillsammans med Aventis SA deltagit i en kartell om fastställande av priser för metionin. Aventis (f.d. Rhône-Poulenc) befriades från böter, eftersom företaget avslöjade kartellen för kommissionen och lämnade avgörande bevis för dess verksamhet. Metionin är en av världens viktigaste aminosyror och används främst i djurfoder för höns och svin. Kartellen existerade i nästan 13 år fram till 1999.

"Aventis, Degussa och Nippon Soda har struntat fullständigt i sina kunder och i sista hand i kyckling- och fläskköttskonsumenterna, som betalade mer för de berörda produkterna än om företagen hade ägnat sig åt sund priskonkurrens," sade Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. "Kommissionen hoppas att andra företag kommer att känna sig uppmanade att på samma sätt som Aventis träda fram och avstå från allt sådan olagligt beteende, vars enda syfte är att lura konsumenterna på pengar".

Efter en grundlig undersökning som inleddes 1999 har Europeiska kommissionen funnit att Aventis SA och dess dotterbolag Aventis Animal Nutrition SA i Frankrike, Degussa AG i Tyskland och Nippon Soda Company Ltd i Japan mellan 1986 och 1999 deltog i en världsomfattande kartell genom vilken de kom överens om målpriser, genomförde prishöjningar och utbytte information om försäljningsvolymer och marknadsandelar för metionin.

Under den period överträdelsen pågick var EES-marknaden (dvs. EU:s 15 medlemsstater plus Norge, Island och Liechtenstein) värd omkring 260 miljoner euro per år.

Kartellens syfte var att fastställa målpriser och lägsta pris, genomföra samordnade prishöjningar, utbyta uppgifter om försäljningssiffror och komma överens om priser för enskilda kunder.

Företagen höll regelbundna möten både på toppnivå de så kallade "toppmötena" och på teknisk nivå (antingen mellan chefer eller underordnad personal). Under dessa möten utbytte deltagarna uppgifter om försäljningsvolymer, som kunde ställas samman och användas vid diskussionerna om att fastställa målpriserna.

Företagens agerande var en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna, som fastställs i artikel 81 i EG-fördraget, och Degussa och Nippon Soda ålades 118 miljoner respektive 9 miljoner euro i böter.

Aventis befriades helt från böter, eftersom det var det första företaget som kontaktade kommissionen och lämnade avgörande upplysningar om kartellen. Annars skulle företaget ha ålagts lika höga böter som Degussa.

Skillnaden i bötesbeloppen återspeglar skillnaderna i marknadsandelar mellan Degussa, som är världens största tillverkare av metionin, och Nippon Soda, som är nästan fem gånger mindre om man ser till marknadsandelarna år 1998. Vid beräkningen av böter tar kommissionen hänsyn till att marknadsledande företag kan orsaka större skada än mindre aktörer och till behovet av tillräckligt avskräckande påföljder.

Nippon Soda och Degussa samarbetade på olika sätt med kommissonen och beviljades nedsättning av böterna i enlighet med detta. Nippon Soda lämnade detaljerade uppgifter, som kommissionen använde vid sitt beslut tillsammans med de uppgifter som Degussa lämnat. Nippon Soda lämnade kommissionen dokument från den tid då överträdelsen pågick, bland annat handskrivna anteckningar från kartellmöten och värdefull information om kartellens existens före 1990. På dessa grunder beviljades Nippon Soda en nedsättning av böterna med 50 %.

Degussa lämnade få uppgifter frivilligt och man bestred också att man deltog i kartellen före mitten av 1992 och efter 1997, trots att de bevis som kommissionen förfogar över visar motsatsen. På dessa grunder beviljade kommissionen Degussa en nedsättning av böterna med endast 25 %.

De dokument som kommissionen funnit visar tydligt att avsikten var att manipulera marknaden. Nippon Soda har lämnat en anteckning från ett möte med Debussa och Rhône-Poulenc i juni 1993, där det till exempel sägs att "vi kom i princip överens om att det nuvarande målpriset på 6,20 D-mark/kilo skulle vara oförändrat under det tredje kvartalet, med undantag för målpriserna i Portugal och Spanien, där valutorna åter hade devalverats med 6 %, och i Förenade kungariket, där vi alla tidigare har kommit överens om att målpriset måste höjas i två faser, som skulle fastställas senare".

Bakgrund

Undersökningen inleddes 1999 efter det att Aventis kontaktat kommissionen och erkänt att man deltagit i en världsomfattande kartell för att fastställa priser och fördela försäljningskvoter för metionin och begärt befrielse från böter enligt kommissionens meddelande från 1996 om befrielse från eller nedsättning av böter.

Kommissionens politik i fråga om befrielse från böter i kartellärenden ändrades i februari i år. För att politiken skulle bli mer effektiv gjorde man det lättare att bevilja fullständig befrielse från böter och klargjorde rättsläget så att det stod klart att befrielse verkligen skulle beviljas. Kommissionen använde emellertid 1996 års bestämmelser om befrielse från eller nedsättning av böter i ärendet om metioninkartellen som inleddes 1999. För närmare uppgifter om 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden, se följande webbplats:   http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html

För närmare uppgifter om det nya meddelandet, se följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency/

Metionin är en av de viktigaste aminosyror som används för att tillverka djurfoder för alla djurarter. Aminosyror är organiska molekyler som bildar proteiner, en av grundingredienserna i mat och foder. Över 20 aminosyror är inblandade i bildandet av protein. Dessa aminosyror som inte kan bildas naturligt i kroppen måste tillföras med kosten: de kallas "essentiella aminosyror", av vilka metionin, en svavelhaltig sidokedja, är en typ. Om kosten inte innehåller alla de essentiella aminosyrorna upphör bildandet av protein. Den första aminosyran kallas "den första begränsande aminosyran" och om den saknas upphör de andra aminosyrorna att bilda protein. Metionin är den första begränsande aminosyran för höns. Metionin tillsätts också i allt större utsträckning till svinfoder och annat speciellt djurfoder.


Side Bar