Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/824

Brussel, 5 June 2002

Commissie beëindigt onderzoek naar FIFA-regels inzake internationale voetbaltransfers

De Europese Commissie heeft haar onderzoek naar de regels betreffende internationale transfers van voetballers afgesloten na de definitieve verwerping van de twee resterende klachten over de vroegere FIFA-regels, die vorig jaar zijn gewijzigd. "De FIFA heeft nu nieuwe regels goedgekeurd, waarmee FIFpro, de belangrijkste spelersvakbond, akkoord is gegaan en waarvan de beginselen voor de Commissie aanvaardbaar zijn," aldus Mario Monti, lid van de Commissie en belast met concurrentie. "De nieuwe regels brengen het grondrecht van de spelers op vrij verkeer en stabiele contracten in evenwicht met de legitieme doelstelling van de integriteit van de sport en de stabiliteit van kampioenschappen. Thans wordt algemeen aanvaard dat het EU-recht en het nationale recht op voetbal van toepassing zijn, en is duidelijk geworden dat het EU-recht rekening kan houden met het specifieke karakter van sport, en met name kan onderkennen dat sport een zeer belangrijke sociale, integrerende en culturele functie heeft. Het voetbal beschikt nu over de juridische stabiliteit die het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen."

In antwoord op een aantal klachten heeft de Commissie een grondig onderzoek verricht naar de FIFA-regels inzake internationale voetbaltransfers. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat op 14 december 1998 een mededeling van punten van bezwaar aan de FIFA werd toegezonden.

Op 5 maart 2001 hebben de Commissieleden Anna Diamantopoulou, Vivianne Reding en Monti de discussies met Sepp Blatter, voorzitter van de FIFA, en Lennart Johansson, voorzitter van de UEFA, over internationale voetbaltransfers afgerond. Het resultaat werd geformaliseerd in een briefwisseling tussen voorzitter Blatter en Commissielid Monti.

Na afloop van de discussies heeft voorzitter Blatter een document ingediend waarin de beginselen voor de aanpassing van de FIFA-regels betreffende internationale transfers worden uiteengezet(1). De nieuwe regels, inclusief een aantal toepassingsvoorschriften, werden uiteindelijk op 5 juli 2001 in Buenos Aires door het uitvoerend comité van de FIFA goedgekeurd (zie bijlage). Bovendien hebben de FIFA en FIFPro eind augustus 2001 overeenstemming bereikt over de deelname van FIFPro aan de tenuitvoerlegging van de nieuwe FIFA-regels betreffende internationale transfers van voetballers.

Volgens de nieuwe regels kunnen spelers bij een geschil over de toepassing ervan op vrijwillige basis arbitrage aanvragen of de nationale rechter inschakelen. Dit zou dus moeten betekenen dat de Commissie niet meer betrokken zal zijn bij beschillen tussen spelers, clubs en voetbalorganisaties.

Na de inwerkingtreding van de nieuwe regels werden drie klachten ingetrokken.

De Commissie heeft nu de ingeleide procedure beëindigd door de twee andere klachten officieel te verwerpen. Deze klachten hadden betrekking op het verbod op eenzijdige opzegging van een contract door een speler, een kwestie die nu is geregeld in de nieuwe FIFA-regels. De betrokken klagers (Bond der Bedienden, Technici en Kaders van het Algemeen Belgisch Vakverbond (BBTK-ABVV) en Sports et Libertés) hebben twee maanden de tijd om de analyse van de Commissie aan te vechten voor het Europese Hof van Justitie in Luxembourg.

Bijlage: Nieuwe FIFA-regels inzake internationale transfers

De in juli 2001 goedgekeurde regels zijn op 1 september 2001 in werking getreden en zijn op de volgende beginselen gebaseerd:

 • voor spelers onder 23 jaar moet een systeem van opleidingsvergoedingen gelden om de opleidingsinspanningen van clubs, met name kleine, aan te moedigen en te belonen;

 • totstandbrenging van solidariteitsmechanismen die een aanzienlijk deel van de inkomsten zouden herverdelen onder de clubs die bij de opleiding van een speler betrokken zijn, inclusief amateurclubs;

 • internationale transfers van spelers onder 18 jaar worden onder bepaalde voorwaarden toegestaan; de voetbalautoriteiten zullen een gedragscode opstellen en toepassen met waarborgen voor de sportieve opleiding en de schoolopleiding;

 • invoering van één transferperiode per seizoen, alsmede een beperkte periode halverwege het seizoen, met maximaal 1 transfer per speler per seizoen;

 • duur van contracten ten minste 1 en ten hoogste 5 jaar;

 • contracten worden voor spelers tot 28 jaar gedurende een periode van 3 jaar beschermd; daarna gedurende 2 jaar;

 • het in te voeren sanctiesysteem moet de regelmatigheid en het goede verloop van de competitie in stand houden, d.w.z. dat eenzijdige opzegging van een contract slechts aan het einde van een seizoen mogelijk moet zijn;

 • indien een contract eenzijdig wordt opgezegd door de speler of de club, kan dit aanleiding geven tot betaling van een financiële vergoeding;

 • er moeten evenredige sportieve sancties worden opgelegd aan spelers, clubs of makelaars die in de beschermde periode zonder geldige reden eenzijdig een contract opzeggen;

 • oprichting van een effectief, snel en objectief arbitrageorgaan, waarvan de leden in gelijke aantallen door de spelers en clubs worden gekozen en met een onafhankelijke voorzitter; vertegenwoordigers van FIFPro(2) zullen samen met vertegenwoordigers van clubs zitting nemen in de geschillenbeslechtingskamer van de FIFA. FIFPro zal ook vertegenwoordigers aanwijzen voor het nieuwe arbitragehof voor het voetbal, waarbij in beroep kan worden gegaan tegen beslissingen van de geschillenbeslechtingskamer.

 • arbitrage geschiedt op vrijwillige basis en vormt geen beletsel voor inschakeling van de nationale rechter.

  (1) Zie HYPERLINK "http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/314|0|AGED&lg=EN&display=" IP/01/314 voor een samenvatting van deze nieuwe regels.

  (2) Eind augustus 2001 hebben de FIFA en de FIFPro overeenstemming bereikt over de deelname van FIFPro's aan de tenuitvoerlegging van de nieuwe FIFA-regels betreffende internationale transfers van voetballers.


Side Bar