Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/824

Βρυξέλλες, 5 June 2002

Η Επιτροπή περατώνει την έρευνα για τους κανόνες της FIFA σχετικά με τις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περάτωσε την έρευνά της σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών μετά την οριστική επίσημη απόρριψη των δύο τελευταίων καταγγελιών όσον αφορά τους παλαιούς κανόνες της FIFA, οι οποίοι τροποποιήθηκαν το προηγούμενο έτος. "Η FIFA έχει πλέον θεσπίσει τους νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν από την κυριότερη ομοσπονδία των ποδοσφαιριστών, την FIFpro, οι οποίοι εμπνέονται από τις αρχές που αποδέχεται η Επιτροπή στον τομέα αυτό", δήλωσε ο κ. Mario Monti, επίτροπος αρμόδιος για τον ανταγωνισμό. "Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ του θεμελιώδους δικαιώματος των ποδοσφαιριστών στην ελεύθερη κυκλοφορία και τη σταθερότητα των συμβάσεων, αφενός και, αφετέρου, του θεμιτού στόχου της ακεραιότητας του αθλήματος και της σταθερότητας των πρωταθλημάτων. Είναι πλέον σαφές ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών εφαρμόζονται στο ποδόσφαιρο και ότι το δίκαιο της Ένωσης λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου και αναγνωρίζει το σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο. Το ποδόσφαιρο διαθέτει πλέον το αναγκαίο πλαίσιο ασφάλειας δικαίου που θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί πλήρως."

Σε απάντηση σε σειρά καταγγελιών, η Επιτροπή ανέλαβε να διενεργήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζει η FIFA στις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Η έρευνα οδήγησε σε κοινοποίηση αιτιάσεων στην FIFA στις 14 Δεκεμβρίου 1998.

Στις 5 Μαρτίου 2001, οι επίτροποι Άννα Διαμαντοπούλου, Vivianne Reding και Monti ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις με τον κ. Sepp Blatter, πρόεδρο της FIFA, και τον κ. Lennart Johansson, πρόεδρο της UEFA, σχετικά με τις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων επισημοποιήθηκε με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του προέδρου Blatter και του επιτρόπου Monti.

Μετά τις συζητήσεις αυτές, ο πρόεδρος Blatter υπέβαλε έγγραφο στο οποίο διακηρύσσονταν οι βασικές αρχές για την τροποποίηση των νέων κανόνων της FIFA σχετικά με τις διεθνείς μεταγραφές(1). Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά κανονισμών εφαρμογής, εγκρίθηκαν οριστικά από την εκτελεστική επιτροπή της FIFA στις 5 Ιουλίου 2001 στο Μπουένος Άιρες (βλέπε παράρτημα). Επιπλέον, στο τέλος του Αυγούστου 2001, η FIFA και η FIFPro συμφώνησαν σχετικά με τη συμμετοχή της FIFPro στην εφαρμογή των νέων κανονισμών της FIFA για τις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, και σε περίπτωση διαφοράς ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να προσφύγουν είτε σε διαιτησία σε οικειοθελή βάση είτε στα εθνικά δικαστήρια. Με τον τρόπο αυτό τίθεται τέρμα στις παρεμβάσεις της Επιτροπής για την επίλυση διαφορών μεταξύ ποδοσφαιριστών, συλλόγων και ποδοσφαιρικών οργανώσεων.

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, αποσύρθηκαν τρεις καταγγελίες.

Η Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία που είχε κινηθεί με την επίσημη απόρριψη των άλλων δύο καταγγελιών. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν κυρίως την απαγόρευση της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από τον ποδοσφαιριστή, θέμα που ρυθμίζεται εφεξής από τους νέους κανόνες της FIFA. Οι καταγγέλλοντες (Syndicat des employιs, techniciens et cadres de la Fιdιration Gιnιrale des travailleurs de Belgique (SETCA-FGTB) €?αι Sports et Libertιes) έχουν δύο μήνες να προσβάλλουν την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο.

Παράρτημα: νέοι κανόνες της FIFA για τις διεθνείς μεταγραφές

Οι νέοι κανόνες που θεσπίστηκαν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2001 και βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

 • για τους ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών, δημιουργείται σύστημα αντιστάθμισης της παρασχεθείσας κατάρτισης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να ανταμειφθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, και ιδίως οι μικροί, για την κατάρτιση των ποδοσφαιριστών·

 • δημιουργούνται μηχανισμοί αλληλεγγύης για την ανακατανομή ουσιαστικού μέρους των εσόδων στους συλλόγους που κατάρτισαν και εκπαίδευσαν τον ποδοσφαιριστή, περιλαμβανομένων των ερασιτεχνικών συλλόγων·

 • οι διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών κάτω των 18 ετών επιτρέπονται με την επιφύλαξη της τήρησης των συμφωνηθέντων όρων· οι ποδοσφαιρικές αρχές συντάσσουν και μεριμνούν για την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας που θα εγγυάται την κατάρτιση, ιδίως την αθλητική, και την εκπαίδευση που πρέπει να παρέχονται·

 • καθιερώνεται μία μόνο περίοδος μεταγραφών ανά ποδοσφαιρική περίοδο· επίσης, οι μεταγραφές επιτρέπονται για σύντομο χρονικό διάστημα στα μέσα της ποδοσφαιρικής περιόδου· επιτρέπεται μόνο μία μεταγραφή ανά παίκτη και ανά ποδοσφαιρική περίοδο·

 • ελάχιστη και ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων 1 και 5 ετών, αντίστοιχα·

 • η περίοδος προστασίας των συμβάσεων είναι 3 χρόνια για τους ποδοσφαιριστές έως και 28 ετών και 2 χρόνια για τους άλλους·

 • το σύστημα κυρώσεων που θα καθιερωθεί πρέπει να διασφαλίζει την τακτική και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, κατά τρόπο ώστε η μονομερής καταγγελία των συμβάσεων να είναι δυνατή μόνο στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου·

 • μπορεί να καταβληθεί χρηματική αντιστάθμιση σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας των συμβάσεων είτε από τον ποδοσφαιριστή είτε από το σύλλογο·

 • σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς νόμιμη αιτία στη διάρκεια της προστατευόμενης περιόδου, θα εφαρμόζονται αναλογικές κυρώσεις στους ποδοσφαιριστές, τους συλλόγους ή τους πράκτορές τους·

 • δημιουργείται αποτελεσματικό και αντικειμενικό διαιτητικό όργανο, με ανεξάρτητο πρόεδρο και μέλη που επιλέγονται από τους ποδοσφαιριστές και τους συλλόγους· οι εκπρόσωποι της FIFPro(2) θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του οργάνου επίλυσης διαφορών της FIFA, μαζί με τους εκπροσώπους των συλλόγων. Επίσης, η FIFPro θα διορίσει εκπροσώπους στο νέο διαιτητικό δικαστήριο που θα εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του οργάνου επίλυσης διαφορών·

 • η διαιτησία είναι οικειοθελής και δεν αποκλείει την προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια.

  (1) Βλέπε περίληψη των νέων κανόνων στο HYPERLINK "http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/314|0|AGED&lg=EN&display=" IP/01/314.

  (2) Στα τέλη του Αυγούστου 2001, η FIFA και η FIFPro συμφώνησαν σχετικά με τη συμμετοχή της FIFPro στην εφαρμογή των νέων κανόνων της FIFA για τις διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών.


Side Bar