Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/824

Bruxelles, 5 june 2002

Kommissionen afslutter undersøgelse af FIFA's regler for internationale spillersalg

Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse af reglerne for internationale salg af fodboldspillere efter den endelige formelle afvisning af to udestående klager over de tidligere regler, der blev ændret sidste år. "FIFA har nu indført nye regler, som er godkendt af den største spillersammenslutning, FIFPro, og som følger principper, Kommissionen kan acceptere", udtaler konkurrencekommissær Mario Monti. "De nye regler skaber balance mellem spillernes fundamentale ret til fri bevægelighed og stabile kontrakter på den ene side og det legitime mål om sportslig integritet og stabilitet i afviklingen af mesterskaberne på den anden. Det accepteres nu, at EU-ret og national ret gælder for fodbold, og man forstår nu også, at EU-retten er i stand til at tage hensyn til sportens særlige forhold og især at anerkende, at sport spiller en meget vigtig social, integrerende og kulturel rolle. Fodbolden har nu fået den retssikkerhed, den skal bruge for at komme videre."

Efter en række klager indledte Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse af FIFA's regler for internationale spillersalg. Undersøgelsen førte til, at man sendte en klagepunktsmeddelelse til FIFA den 14. december 1998.

Den 5. marts 2001 afsluttede kommissærerne Anna Diamantopoulou, Vivianne Reding og Mario Monti drøftelser med FIFA's præsident, Sepp Blatter, og UEFA's præsident, Lennart Johansson, om internationale spillersalg. Resultatet blev formaliseret i en brevveksling mellem Sepp Blatter og Mario Monti.

Efter drøftelserne fremlagde Sepp Blatter et dokument, hvori man redegør for principperne for ændringen af FIFA's regler for internationale transfers(1). De nye bestemmelser, der blandt andet omfatter et sæt applikationsregler, blev vedtaget endeligt at FIFA's eksekutivkomité den 5. juli 2001 i Buenos Aires (se bilag). I slutningen af august 2001 indgik FIFA og FIFPro endvidere en aftale om FIFPro's deltagelse i gennemførelsen af FIFA's nye regler for internationale salg af fodboldspillere.

Ifølge de nye regler kan spillerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af reglerne på frivilligt grundlag få en voldgiftskendelse eller indbringe sagen for de nationale domstole. Dermed skulle Kommissionens engagement i tvister mellem spillere, klubber og fodboldforbund være afsluttet.

Efter at de nye regler var trådt i kraft, blev tre klager trukket tilbage.

Kommissionen har nu afsluttet den procedure, der blev indledt, da den officielt afviste to andre klager. Disse klager vedrørte forbuddet mod, at en spiller ensidigt kunne bryde en kontrakt. Dette spørgsmål er nu afklaret i de nye FIFA-regler. De klagende parter (Syndicat des employés, techniciens et cadres de la Fédération Générale des travailleurs de Belgique (SETCA-FGTB) og Sports et Libertés) har to måneder til at indbringe Kommissionens analyse for EF-Domstolen i Luxembourg.

Bilag: Nye FIFA-regler for internationale spillersalg

De nye regler, der trådte i kraft den 1. september 2001, er baseret på følgende principper:

 • når der er tale om spillere under 23 år, skal der være et system for træningskompensation for at tilskynde klubberne, især de mindre, til at prioritere træning og belønne dem herfor

 • oprettelse af solidaritetsmekanismer, som omfordeler en væsentlig del af indtægterne til klubber, som har deltaget i træning og uddannelse af en spiller, herunder især amatørklubber

 • internationale salg af spillere under 18 kan tillades på visse betingelser; fodboldforbundene indfører og håndhæver en adfærdskodeks for at garantere en vis sportslig, træningsmæssig og akademisk uddannelse

 • indførelse af én transferperiode hver sæson og et begrænset "vindue" for transfer midt i sæsonen med en grænse på et transfer pr. spiller pr. sæson

 • kontrakter skal mindst gælde i 1 år og kan maksimalt gælde i 5

 • kontrakter er beskyttet i en periode på 3 år op til en aldersgrænse på 28; derefter er de beskyttet i to år

 • det system for sanktioner, der skal indføres, skal sikre regelmæssig og ordentlig afvikling af sporten; derfor er ensidige kontraktbrud kun mulige ved sæsonens udgang

 • økonomisk erstatning kan udbetales, hvis en kontrakt brydes ensidigt af enten en spiller eller en klub

 • forholdsmæssige sanktioner over for spillere, klubber eller agenter i tilfælde af ensidige kontraktbrud uden gyldig grund i den beskyttede periode

 • oprettelse af et effektivt, hurtigtarbejdende og objektivt voldgiftsorgan med lige mange medlemmer valgt af spillere og klubber og med en uafhængig formand; repræsentanter for FIFPro(2) i FIFA's Dispute Resolution Chamber, sammen med repræsentanter for klubberne; FIFPro vil også udpege repræsentanter til den nye voldgiftsret for fodbold (Arbitration Tribunal for Football), som afgørelser truffet af Dispute Resolution Chamber kan appelleres til

 • voldgift er frivillig og udelukker ikke, at sagen indbringes for de nationale domstole.

  (1)Et resumé af de nye regler kan findes i HYPERLINK "http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/314|0|AGED&lg=EN&display=" IP/01/314.

  (2)I slutningen af august 2001 nåede FIFA og FIFPro til enighed om FIFPro's deltagelse i gennemførelsen af FIFA's nye regler om internationale salg af fodboldspillere.


Side Bar