Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/814

Bryssel den 5 juni 2002

Kommissionen föreslår nytt direktiv om utnyttjande av offentlig information

Europeiska kommissionen presenterade idag ett förslag till ett direktiv som syftar till att underlätta vidareutnyttjande av offentlig information i Europa. Syftet är att minska de hinder som innehållsindustrin i Europa ställs inför i samband med utveckling av en ny generation av informationstjänster och informationsprodukter som bygger på information från den offentliga sektorn. Direktivet bör leda till att man minskar klyftan mellan europeiska företag och deras motsvarigheter i USA, där en enhetlig uppsättning regler har bidragit till att främja framväxten av en marknad som är många gånger större än i EU. "Bättre utnyttjande av offentlig information kommer att leda till ökad aktivitet och fler arbetstillfällen inom området digitalt innehåll i Europa. Denna bransch består till stor del av små och medelstora företag", säger Erkki Liikanen, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället. "Dessutom kommer det att gagna medborgarna och skapa en mängd förädlade informationsprodukter som den offentliga sektorn själv inte kan tillhandahålla."

Offentliga organisationer samlar in och förvaltar stora mängder "offentlig information" från geografiska data till turistinformation. Offentlig information kan bli ett mycket viktigt "råmaterial" till nya informationsprodukter och informationstjänster. Det ekonomiska värdet av informationen från den offentliga sektorn i Europeiska unionen uppskattas till 68 miljoner euro. Det är jämförbart med värdet av verksamheten i branscher som advokatbyråer och tryckerier.

Det finns ett växande behov av gränsöverskridande informationsprodukter och innehåll en trend som kommer att stärkas i takt med att det utvecklas nya mobila innehållstjänster. Populära tillämpningar baserade på offentlig information kan bli en avgörande faktor för utvecklingen av denna strategiskt viktiga tillväxtbransch. Marknaden för europeiskt mobilt innehåll skulle kunna bli mycket stor, men dessa tjänster måste täcka hela Europa en tjänst med stora geografiska luckor kommer inte att kunna säljas.

Potentialen för offentlig information tas inte till vara idag på grund av en rad rättsliga och praktiska hinder. Olika regler och praxis i medlemsstaterna vad gäller avgifter, handläggningstider, exklusiva avtal och i vilken grad information i allmänhet är tillgänglig för vidareutnyttjande gör att det är ytterst svårt för företagen att skapa Europaomfattande produkter. Lagstiftningsarbete på nationell nivå pågår redan i ett antal medlemsstater, men skillnader länderna emellan beträffande tempo och riktning kan leda till ytterligare restriktioner.

Skillnader i nationella regler och praxis är ett hinder för en välfungerande inre marknad och för en störningsfri utveckling av informationssamhället i Europa. Därför kommer ett initiativ på EU-nivå att medföra ett betydande mervärde. För att åstadkomma ett minimum av harmonisering av regelverket för utnyttjande av offentlig information, fastställs genom det direktiv som kommissionen föreslår om vidareutnyttjande och kommersialisering av dokument från den offentliga sektorn sådana frågor som rättvis handel, avgiftssättning och handläggningstider.

De föreslagna åtgärderna kommer att skapa nya möjligheter för den europeiska innehållsbranschen att utnyttja offentlig information till förädlade informationsprodukter. Det gäller i synnerhet produkter som erbjuds över nationsgränserna inom Europa. Den ökade säkerheten och öppenheten som åtgärderna leder till kommer att främja investeringar och innovation i informationssamhället i Europa. Därigenom kommer man också att minska de konkurrensnackdelar som Europeiska företag har i förhållande till sina amerikanska motsvarigheter. Som jämförelse kan nämnas att det tydliga och enhetliga regelverket för vidareutnyttjande av offentlig information i USA har lett till framväxten av en marknad som är upp till fem gånger större än EU-marknaden.

Åtgärderna kommer att leda till tillväxt och ökad konkurrenskraft för Europas digitala innehållsindustri. Detta kommer i sin tur att leda till nya tjänster för morgondagens kommunikationsplattformar och en rad nya fördelar för konsumenterna. Utmaningen för den europeiska branschen består nu i att fullt ut ta till vara på dessa möjligheter och tillfällen.

Förslaget till direktiv kommer att överlämnas till EU:s ministerråd och Europaparlamentet för antagande i enlighet med medbeslutandeförfarandet.


Side Bar