Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/722

Bryssel 16. toukokuuta 2002

Sisämarkkinoiden tulostaulu kertoo edistymisestä, mutta kaupan esteitä on vielä jäljellä

Uusimman Sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan jäsenvaltioissa ollaan edelleen merkittävästi myöhässä monien sellaisten EU:n säädösten täytäntöönpanossa, jotka neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden ministerit ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Ainoastaan seitsemän jäsenvaltiota (Ruotsi, Tanska, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Belgia ja Espanja) on päässyt tavoitteeseen, jonka EU-maiden päämiehet asettivat Tukholmassa keväällä 2001 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tavoitteena oli enintään 1,5 prosentin täytäntöönpanovaje eli se, että vähintään 98,5 prosenttia sisämarkkinoita koskevista direktiiveistä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yhdistynyt kuningaskunta ja Belgia ovat edistyneet erityisen hyvin tavoitteen saavuttamisessa viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, kun taas Ranska, Kreikka, Saksa ja Irlanti ovat eniten jäljessä. Komissio kehottaakin jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota sisämarkkinasääntöjen asianmukaiseen soveltamiseen käytännössä ja vähentämään näin niitä käytännön ongelmia, joihin yritykset ja kansalaiset kohtaavat pyrkiessään hyötymään oikeuksistaan sisämarkkinoilla. Tulostaulussa tuodaan erityisesti esiin tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteet sisämarkkinoilla. Analyysi viittaa siihen, että aloilla, joilla esteitä yhä on (esim. rakennusalan tuotteet), alan yleinen taloudellinen suorituskyky on pysynyt paikoillaan. Elintarvikkeita ja kotitaloustarvikkeita koskevan hintatutkimuksen tulokset osoittavat, että Euroopassa on suuria hintaeroja. Jossakin jäsenvaltiossa sama tuote voi maksaa yli kaksi kertaa enemmän kuin toisessa jäsenvaltiossa.

Sisämarkkinoista vastaava komissio jäsen Frits Bolkestein totesi: "On pettymys, että ainoastaan seitsemän jäsenvaltiota on päässyt Eurooppa-neuvoston asettamaan tavoitteeseen ja vähentänyt täytäntöönpanovajeensa enintään 1,5 prosenttiin. EU-maiden päämiehillä ei ollut näin ollen Barcelonassa muuta mahdollisuutta kuin pidentää tavoitteeseen pääsemiseen annettua aikaa kevääseen 2003 asti. Sanon aivan suoraan, ettei ole mitään puolustusta sille, että jäsenvaltiot eivät noudata avaintoimenpiteiden täytäntöönpanolle itse asettamiaan määräaikoja. Jäljessä olevien jäsenvaltioiden on nyt aika täyttää lailliset ja poliittiset velvoitteensa. Lisäksi Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti "nollatoleranssin" direktiiveille, joiden täytäntöönpano on yli kaksi vuotta myöhässä. Tällaiset räikeät laiminlyönnit jättävät sisämarkkinat epätäydellisiksi kansalaisten ja yritysten vahingoksi."

Sisämarkkinoilla on olennainen merkitys sen kannalta, saavuttaako EU tavoitteensa tulla dynaamisimmaksi taloudeksi maailmassa vuoteen 2010 mennessä. Sisämarkkinat tarjoavat EU:n kansalaisille laajemman valikoiman laadukkaita tuotteita ja palveluja sekä suuremman vapauden matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa. Ne edistävät resurssien tehokkaampaa kohdentamista ja tarjoavat yrityksille monipuolisemmat kaupankäyntimahdollisuudet. Sisämarkkinoiden mahdollisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää täysimääräisesti vain, jos jäsenvaltiot panevat sovitut direktiivit tosiasiallisesti täytäntöön ja soveltavat niitä.

Sisämarkkinoiden tulostaulu luo paineita jäsenvaltioille paljastamalla niiden suhteellisen suorituskyvyn sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa. Tämä lähestymistapa on toiminut hyvin: EU:n keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pienentynyt tasaisesti 6,4 prosentista vuonna 1997 nykyiseen 1,8 prosenttiin.

On eriytynyt johtava ryhmä jäsenvaltioita, jotka ovat saavuttaneet 1,5 prosentin tavoitteen useaan otteeseen ja jotka ovat ryhtyneet toimiin, jotka osoittavat niiden aikovan jatkossakin tehdä näin. Muiden jäsenvaltioiden haasteena on saada johtava ryhmä kiinni. Erityisesti Ranskassa ja Saksassa kehitys näyttää pysähtyneen kuin seinään, sillä kumpikaan maa ei ole juurikaan edistynyt viimeksi kuluneiden 6-12 kuukauden aikana (ja Ranskan tilanne on itse asiassa huonontunut sitten viime marraskuun).

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanovajeet 15. huhtikuuta 2002 (prosenttia)

FELDIRLLAPIBEUKNLFINDKS
3,12,72,42,42,32,12,11,71,51,51,51,30,90,70,7

Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi talousuudistuksen olevan ensisijainen tekijä sisämarkkinoiden vauhdittamisessa, minkä seuraavat Eurooppa-neuvostot myös vahvistivat. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia direktiivejä tullaan hyväksymään usein. Niiden saattaminen ajallaan osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää jatkuvaa työtä, ja hellittäminen voi äkkiä johtaa siihen, että jäsenvaltio jää muista jälkeen. Siksi myös niiden jäsenvaltioiden, jotka tällä hetkellä täyttävät 1,5 prosentin tavoitteen, on jatkettava ponnisteluja. Useissa jäsenvaltioissa vaje on kasvanut yhdellä tai useammalla direktiivillä sitten marraskuun 2001 tulostaulun.

Muutos myöhässä olevien direktiivien lukumäärässä 15. lokakuuta 2001 jälkeen

FINLEFIRLINLDKDELSPABUK
+4+4+3+2+100-1-2-3-3-5-11-11-20

Seuraava taulukko toimii jäsenvaltioiden tehtävälistana niiden valmistautuessa kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Ensimmäinen rivi ilmoittaa niiden direktiivin lukumäärän, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, jotta ne saavuttaisivat Eurooppa-neuvoston asettaman 1,5 prosentin tavoitteen (tai pysyisivät siinä). Toinen rivi ilmaisee niiden direktiivien lukumäärän, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kevääseen 2003 mennessä, jotta ne saavuttaisivat yli kaksi vuotta myöhässä oleville direktiiveille asetetun uuden 0 prosentin tavoitteen. Näiden vanhojen direktiivien täytäntöönpano tulee todennäköisesti olemaan erityisen hankalaa. Jos niiden täytäntöönpano on jo yli vuoden myöhässä, viivettä ei todennäköisesti voida selittää pelkällä hallinnollisella löyhyydellä tai päätöksentekoelinten aikatauluongelmilla.

Direktiivit, jotka on pantava täytäntöön kevääseen 2003 mennessä neuvoston tavoitteiden saavuttamiseksi

ELFIRLADLPUKBEINLFINSDK
1,5% tavoite818077747370695958585754525249
0% tavoite1318117151665101257122

Rikkomukset

Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevien rikkomisesta johtuvien menettelyjen kokonaismäärä on kasvanut 2 prosentilla sitten marraskuun 2001 tulostaulun, ja tapauksia on tällä hetkellä yli 1 500. Ranskan ja Italian osuus kaikista rikkomuksista on edelleen lähes 30 prosenttia.

Avoimet rikkomustapaukset jäsenvaltioittain

FIDIRLEBELUKANLPDKFINSL
20519313813813712912310880575340383732

Vuoden 2002 sisämarkkinastrategian tarkastelussa (katso IP/02/541) asetettiin uusi tavoite, jonka mukaan sisämarkkinalainsäädännön virheellistä soveltamista koskevien rikkomisesta johtuvien menettelyjen määrää pyritään pienentämään vähintään 10 prosenttia kevääseen 2003 mennessä. Irlannilla (100) ja Espanjalla (96) on eniten tämäntyyppisiä rikkomuksia. Nämä tapaukset olisi parasta ratkaista käytännöllisesti.

Lainsäädäntökehyksen puutteiden korjaaminen

Tulostaulussa kerrotaan myös sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi toteuttujen täytäntöönpanotoimenpiteiden edistymisestä. Ainoastaan noin 50 prosenttia sisämarkkinastrategiassa ilmaissuista kohdennetuista aloitteista on silti saatettu päätökseen ajallaan. Vuoden loppuun mennessä on suoritettava loppuun 13 aloitetta, joihin kuuluu ehdotus EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudenaikaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, ehdotus yhteisöpatentin luomiseksi sekä toimenpiteitä rahoituspalvelujen, energian, liikenteen ja kilpailupolitiikan aloilla.

Rahoitusmarkkinoiden täysimääräinen yhdentyminen saattaisi kasvattaa EU:n BKT:tä 43 miljardia eurolla vuodessa. Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma on edennyt hyvin: 27 toimenpidettä 42:sta on nyt saatettu päätökseen.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota antamaan tulostaulussa selostuksen kaupan teknisistä esteistä. Ensimmäisenä vastauksena annetut lyhyet analyysit neljästä teollisuuden alasta (telepäätelaitteet, rakennusalan tuotteet, polkupyörät ja olut) tuovat esille joitakin merkittäviä jäljellä olevia pullonkauloja ja myös saavutetun edistyksen.

Arviolta puolet EU:n sisäisestä tavarakaupasta kuuluu tavaroiden vapaata liikkuvuutta helpottavan EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön piiriin. Tällä yhdenmukaistetulla alalla yksi menestystarinoista on telepäätelaitteet (kuten matkapuhelimet, modeemit ja kaukosäätimet). Selitys menestykselle on se, että niin liikemiehet kuin poliitikotkin ymmärsivät, kuinka tärkeä alasta tulisi ja kuinka tarpeellista oli löytää eurooppalaisia ratkaisuja suurimpien teknisten esteiden purkamiseksi. Alan merkittävänä haasteena on nyt kattaa kustannukset kolmannen sukupolven UMTS-järjestelmän käyttöön ottamiseksi. Euroopan tason yhdenmukaistamisella tuetaan edelleen alaa sen pyrkimyksissä tuottaa todellisia etuja asiakkaille.

Euroopan tason yhdenmukaistaminen ei sen sijaan toistaiseksi ole ollut yhtä menestyksekästä rakennusalan tuotteiden osalta. Huolimatta huomattavista ponnisteluista viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana tuloksena on vain muutama yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi, ja rakennusalan tuotteiden kauppa on keskimääräistä hiljaisempaa. Tilanteeseen liittyy se, että kansallisiin rakennusalan säädöksiin liittyviä monimutkaisia teknisiä esteitä on edelleen olemassa. Tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa, sillä uusia eurooppalaisia standardeja ilmestyy nyt jatkuvasti. Tulostaulussa jatketaan edistyksen seuraamista tällä tärkeällä alalla.

Polkupyöriä koskevia teknisiä määräyksiä ei ole yhdenmukaistettu, ja kansalliset tekniset esteet aiheuttavat edelleen tarpeettomia kustannuksia alaa EU:ssa hallitsevien pienten ja keskisuurten yritysten kaupankäynnille. Euroopan standardointikomitea CEN laatii parhaillaan polkupyöräteollisuuden aloitteesta polkupyöriä koskevaa uutta eurooppalaista standardia. CENin hyväksymisen jälkeen tämän uuden eurooppalaisen standardin pitäisi johtaa siihen, että kaikki kansalliset standardit poistetaan käytöstä, mikä vähentää merkittävästi kaupan teknisiä esteitä.

Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana Euroopan olutteollisuudessa on onnistuttu ratkaisemaan useita ongelmia, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaate näyttää nyt toimivan hyvin. Erityiset tekniset esteet eivät enää estä oluen vapaata liikkuvuutta rajojen yli. Suuret erot valmiste- ja muissa veroissa aiheuttavat merkittäviä vääristymiä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Valmistevero ja alv euroina olutlitraa kohti

DELFELPINLBADKSUKIRLFIN
Valmistevero0,100,100,100,130,140,150,180,210,210,260,460,860,990,991,43
ALV0,020,020,020,030,030,030,040,040,040,050,120,220,170,210,31
YHTEENSÄ0,120,120,120,160,170,180,220,250,250,310,581,081,161,201,74

Elintarvikkeiden hinnat EU:ssa

Laajassa komission sponsoroimassa tutkimuksessa havaittiin, että elintarvikkeiden ja kotitaloustarvikkeiden hinnoissa on huomattavia eroja Euroopan eri maiden välillä. Esimerkiksi Mars-suklaapatukan hinta kalleimmassa maassa (Tanska) on kaksinkertainen halvimpaan maahan (Belgia) verrattuna. Samoin pullollinen Coca-Colaa on kaksi kertaa kalliimpi Tanskassa kuin Saksassa.

Merkkituotteiden hintaerot eri jäsenvaltioissa (keskiarvo = 100)

Tuote Korkein hintaMatalin hintaSuhde - halvin / kallein
Evian-mineraalivesiSuomi 189Ranska  444,3
Barilla-spagettiRuotsi 138Italia 592,3
Heinz-ketsuppi Italia  138Saksa 662,1
Kellogg's CornflakesKreikka 152Yhdistynyt kuningaskunta 712,1
Mars-suklaapatukkaTanska  143Belgia 732,0
Coca-ColaTanska 139Saksa 731,9
FantaRuotsi 146Alankomaat 771,9
Nivea-partavaahtoYhdistynyt kuningaskunta  142Ranska 811,8
Colgate-hammastahnaYhdistynyt kuningaskunta 126Portugali / Espanja 761,7
Elvital-shampooIrlanti 126Espanja 761,7
NescaféItalia  133Kreikka 771,7

Mikään yksittäinen tekijä ei ole syynä näihin hintaeroihin, mutta tuotteiden ja maiden väliset erilaiset kilpailupaineet näyttävät selittävän suuren osan eroista, samoin kulttuurierot, ilmasto, paikalliset mieltymykset ja kuljetuskustannukset.

Joidenkin yksittäisten tuotteiden hyvin suuret hintaerot ovat ilmeisesti merkki siitä, että jotkut tuottajat käyttävät hyväkseen markkinoiden pirstoutuneisuutta soveltamalla erilaista hinnoittelupolitiikkaa eri kansallisilla markkinoilla. Hinnat voisivat lähentyä toisiaan huomattavasti. Tietyt lainsäädännölliset tekijät näyttävät rajoittavan hintojen laskupaineita estämällä vähittäiskauppiaiden pyrkimykset mainostaa, markkinoida ja myydä rajojen yli ja/tai laatia EU:n laajuisia strategioita. Esimerkkinä ovat erot kaupallista viestintää, kaupunkisuunnittelua, sallittuja tuotetyyppejä ja franchising-järjestelyjä koskevissa lainsäädännöissä. Kaikki tämä vaikeuttaa vähittäiskauppiaiden pääsyä uusille markkinoille ja niiden kilpailua asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden kanssa.

Uusin Sisämarkkinoiden tulostaulu on saatavana kokonaisuudessaan Europa-palvelimella osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar