Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/722

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2002

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς δείχνει πρόοδο, αλλά τα εμπόδια στο εμπόριο παραμένουν

Σύμφωνα με τον τελευταίο Πίνακα Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς, υπάρχουν ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη μεταφορά, σε εθνικό επίπεδο, πολλών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών των κρατών μελών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, μόνο 7 κράτη μέλη (Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Βέλγιο και Ισπανία) ικανοποιούν το στόχο που έθεσαν οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης την άνοιξη του 2001 για περιορισμό του ελλείμματος μεταφοράς σε ποσοστό το πολύ 1,5 %: με άλλα λόγια, να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο τουλάχιστον το 98,5% των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς. Κατά το τελευταίο εξάμηνο το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο επιτέλεσαν ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου αυτού, ενώ η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ιρλανδία είναι οι χώρες που απέχουν περισσότερο από την επίτευξη του στόχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη σωστή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στην πράξη, ούτως ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και οι πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων επισημαίνει τα τεχνικά εμπόδια τα οποία παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Από τη σχετική ανάλυση προκύπτει ότι όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια (π.χ. στον τομέα των δομικών προϊόντων) η συνολική οικονομική επίδοση του τομέα παρουσιάζει υστέρηση. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις τιμές των γενικών προϊόντων παντοπωλείου και ειδών νοικοκυριού δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Για το ίδιο προϊόν οι καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη είναι δυνατόν να πληρώνουν το διπλάσιο ποσό από ό,τι οι καταναλωτές άλλων κρατών μελών.

Ο αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς Επίτροπος κ. Frits Bolkestein δήλωσε: "είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι μόνο 7 κράτη μέλη πληρούν σήμερα το στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μείωση των ελλειμμάτων μεταφοράς σε επίπεδο το πολύ 1,5%. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες της ΕΕ δεν είχαν άλλη επιλογή στη Βαρκελώνη από το να παρατείνουν την περίοδο που προβλέπεται για την επίτευξη του στόχου έως την άνοιξη του 2003. Θα είμαι σαφής: δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία δικαιολογία για τη μη τήρηση των προθεσμιών εφαρμογής των βασικών μέτρων στα οποία έχουν δεσμευθεί τα ίδια τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να υστερούν είναι πλέον καιρός να εκπληρώσουν τις νομικές και πολιτικές υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ένα στόχο "μηδενικής ανοχής" για τις οδηγίες η μεταφορά των οποίων καθυστερεί πάνω από δύο χρόνια. Τέτοιες κατάφωρες περιπτώσεις αδικαιολόγητης αδράνειας δημιουργούν σημαντικά κενά στον ιστό της εσωτερικής αγοράς εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων μας."

Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει καίριο ρόλο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να γίνει η δυναμικότερη οικονομία του κόσμου έως το 2010. Προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη ελευθερία για ταξίδια, εργασία, σπουδές και διαβίωση σε άλλες χώρες της ΕΕ. Επιτρέπει την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και παρέχει μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας. Αλλά η εσωτερική αγορά μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της μόνο εάν οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μεταφερθούν και εφαρμοστούν στο ακέραιο από τα κράτη μέλη.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς ασκεί πίεση στα κράτη μέλη επισημαίνοντας τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη μεταφορά αυτής της νομοθεσίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε καρπούς: το μέσο έλλειμμα μεταφοράς της ΕΕ παρουσίασε σταθερή μείωση και έπεσε από 6,3% το 1997 σε 1,8% σήμερα.

Ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μια κορυφαία ομάδα κρατών μελών που έχουν πετύχει το στόχο του 1,5% σε ορισμένες περιπτώσεις και έχουν λάβει μέτρα που δείχνουν ότι θα εξακολουθήσουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και στο μέλλον. Η πρόκληση για τα υπόλοιπα κράτη μέλη είναι να φθάσουν την κορυφαία ομάδα. Ωστόσο, η Γαλλία και η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι ούτε η μία ούτε η άλλη επιτέλεσαν αξιοσημείωτη πρόοδο κατά τους τελευταίους 6 έως 12 μήνες (η Γαλλία παρουσιάζει μάλιστα υποχώρηση από το Νοέμβριο του 2001 και μετά).

Μεταφορά των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς

λλείμματα μεταφοράς των κρατών μελών στις 15 Απριλίου 2002 (ποσοστό)

FELDIRLLAPIBEUKNLFINDKS
3,12,72,42.42,32,12,11,71,51,51,51,30,90,70,7

Το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την πραγματοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς. Το μήνυμα αυτό ενισχύθηκε και από τα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αυτό σημαίνει ότι συχνά εκδίδονται νέες οδηγίες. Η έγκαιρη μεταφορά αυτών των νέων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών προϋποθέτει συνεχείς προσπάθειες. Κάθε χαλάρωση των προσπαθειών αυτών μπορεί να οδηγήσει ταχύτατα τα κράτη μέλη σε σημαντικές υστερήσεις. Ως εκ τούτου, ακόμη και τα κράτη μέλη τα οποία σήμερα ικανοποιούν το στόχο του 1,5% πρέπει να εξακολουθήσουν να εργάζονται σκληρά. Σε αρκετά κράτη μέλη τα επίπεδα υστέρησης αυξήθηκαν κατά μία ή και περισσότερες οδηγίες μετά την έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου του 2001.

εταβολή του αριθμού των οδηγιών που απομένουν για μεταφορά από τις 15 Οκτωβρίου 2001 και μετά

FINLEFIRLINLDKDELSPABUK
+4+4+3+2+100-1-2-3-3-5-11-11-20

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τον κατάλογο των οδηγιών που πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τα κράτη μέλη έως το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2003. Η πρώτη σειρά δείχνει τον αριθμό των οδηγιών τις οποίες πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τα κράτη μέλη προκειμένου να ικανοποιήσουν (ή να εξακολουθήσουν να ικανοποιούν) το στόχο του 1,5%. Η δεύτερη σειρά δείχνει τον αριθμό των οδηγιών οι οποίες πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την άνοιξη του 2003 προκειμένου να ικανοποιηθεί ο νέος στόχος του 0% που προβλέπεται για τις οδηγίες οι οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 2 ετών. Η μεταφορά αυτών των παλαιότερων οδηγιών ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσχερής. Εάν οι οδηγίες αυτές παρουσιάζουν ήδη καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί πιθανότατα να εξηγηθεί απλώς και μόνο από διοικητική ολιγωρία ή από προβλήματα σχετιζόμενα με τα κοινοβουλευτικά χρονοδιαγράμματα.

ριθμός οδηγιών που πρέπει να έχουν μεταφερθεί έως την άνοιξη του 2003 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Συμβουλίου

ELFIRLADLPUKBEINLFINSDK
ια το στόχο του 1,5%818077747370695958585754525249
ια το στόχο του 0%1318117151665101257122

Παραβάσεις

Ο συνολικός αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν τη μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς αυξήθηκε κατά 2% μετά την έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου του 2001 και υπερβαίνει ήδη τις 1500 υποθέσεις. Η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του συνόλου των παραβάσεων.

κκρεμείς διαδικασίες επί παραβάσει ανά κράτος μέλος

FIDIRLEBELUKANLPDKFINSL
20519313813813712912310880575340383732

Η Αναθεώρηση 2002 της Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά (βλ. IP/02/541) έθεσε ένα νέο στόχο που προβλέπει τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της σχετικής με την εσωτερική αγορά κατά τουλάχιστον 10% έως την άνοιξη του 2003. Η Ιρλανδία (100) και η Ισπανία (96) παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους αριθμούς παραβάσεων αυτού του είδους. Πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες, στην ιδανική περίπτωση, θα έπρεπε να επιλυθούν σε ρεαλιστική βάση.

Η κάλυψη των κενών του νομικού πλαισίου

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων επισημαίνει επίσης τις προόδους που επιτελέστηκαν όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου των πρωτοβουλιών που περιγράφονται στη Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά ολοκληρώθηκαν έγκαιρα. Από σήμερα έως το τέλος του έτους θα πρέπει να ολοκληρωθούν 13 πρωτοβουλίες. Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών περιλαμβάνονται, αφενός, η έγκριση των προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κοινοτικών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και για τη δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και, αφετέρου, η λήψη μέτρων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και της πολιτικής ανταγωνισμού.

Η πλήρης ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορούσε να προσθέσει 43 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο: 27 από τα 42 μέτρα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έκθεση σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια που παρακωλύουν το εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνοπτικές αναλύσεις βιομηχανικών τομέων (τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, δομικά προϊόντα, ποδήλατα και μπίρα), οι οποίες επισημαίνουν την ύπαρξη ορισμένων σημαντικών εμποδίων και παρουσιάζουν την επιτελεσθείσα πρόοδο.

Περίπου το 50% του ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών καλύπτεται από εναρμονισμένη νομοθεσία της ΕΕ, πράγμα που διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Σ' αυτόν τον "εναρμονισμένο χώρο", ο τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, μόντεμ, τηλεχειριστήρια) είναι ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία αυτή ήταν το γεγονός ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι πολιτικοί αντιλήφθηκαν και τη σημασία την οποία θα αποκτούσε ο τομέας αλλά και την ανάγκη εξεύρεσης ευρωπαϊκών λύσεων για την εξάλειψη των σημαντικότερων τεχνικών εμποδίων. Σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει την μεγάλη πρόκληση να αντεπεξέλθει στο κόστος το οποίο συνεπάγεται η εισαγωγή του προτύπου τρίτης γενιάς UMTS. Η ευρωπαϊκή εναρμόνιση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη βιομηχανία στην προσπάθεια της να παράσχει πραγματικά πλεονεκτήματα στους πελάτες.

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή εναρμόνιση σημείωσε μέχρι σήμερα μικρότερη επιτυχία στον τομέα των δομικών προϊόντων. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, υπάρχουν ελάχιστα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ το εμπόριο δομικών προϊόντων βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη περίπλοκων τεχνικών εμποδίων, που σχετίζονται με τους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, διαφαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα, καθώς καταρτίζονται τώρα ορισμένα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελείται στο σημαντικό αυτό τομέα.

Οι τεχνικοί κανονισμοί δεν έχουν εναρμονιστεί για τα ποδήλατα, ενώ τα υπάρχοντα εθνικά τεχνικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις ΜΜΕ, οι οποίες κυριαρχούν στη βιομηχανία της ΕΕ, με αδικαιολόγητο πρόσθετο κόστος. Μετά από πρωτοβουλία της βιομηχανίας ποδηλάτων, ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης CEN καταρτίζει ήδη ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τα ποδήλατα. Αυτό το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, όταν υιοθετηθεί από τον CEN, αναμένεται να οδηγήσει στην απόσυρση όλων των εθνικών προτύπων, πράγμα που θα μειώσει σημαντικά τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο.

Μετά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων κατά την τελευταία δεκαπενταετία, φαίνεται πλέον ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης λειτουργεί ικανοποιητικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ζυθοποιίας. Δεν υπάρχουν πλέον ειδικά τεχνικά εμπόδια που να παρακωλύουν την ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία μπίρας. Ωστόσο, οι υφιστάμενες μεγάλες διαφορές στη φορολογία και στους έμμεσους φόρους κατανάλωσης προξενούν μεγάλες στρεβλώσεις, οι οποίες υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

μμεσοι φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ σε ευρώ ανά λίτρο μπίρας

DELFELPINLBADKSUKIRLFIN
μμεσοι φόροι κατανάλω-σης0.100.100.100.130.140.150.180.210.210.260.460.860.990.991.43
ΠΑ0.020.020.020.030.030.030.040.040.040.050.120.220.170.210.31
ΥΝΟΛΟ0.120.120.120.160.170.180.220.250.250.310.581.081.161.201.74

Τιμές ειδών παντοπωλείου στην ΕΕ

Μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη σημαντικές διαφορές τιμών για τα γενικά προϊόντα παντοπωλείου και τα είδη νοικοκυριού (οικιακά είδη). Π.χ., η τιμή μιας σοκολάτας Mars στην ακριβότερη χώρα (Δανία) είναι διπλάσια από την τιμή της ίδιας σοκολάτας στη φθηνότερη χώρα (Βέλγιο). Ομοίως μια φιάλη Coca-Cola είναι δύο φορές ακριβότερη στη Δανία απ' ό,τι στη Γερμανία.

ιαφορές τιμών για επώνυμα προϊόντα στα κράτη μέλη (μέσος όρος = 100)

ροϊόνψηλότερες τιμέςαμηλότερες τιμέςόγος υψηλότερης προς χαμηλότερη τιμή
εταλλικό νερό Evianινλανδία 189αλλία 444.3
ακαρόνια Barilla ουηδία 138ταλία 592.3
έτσαπ Heinzταλία 138ερμανία 662.1
όρνφλεϊκς Kellogg's λλάδα 152Β 712.1
οκολάτα Marsανία 143έλγιο 732.0
Coca-Colaανία 139ερμανία 731.9
Fantaουηδία 146άτω Χώρες 771.9
φρός ξυρίσματος Nivea Β 142αλλία 811.8
δοντόκρεμα ColgateΒ 126ορτογαλία / Ισπανία 761.7
αμπουάν Elvitalρλανδία 126σπανία 761.7
Nescafιταλία 133λλάδα 771.7

Αυτές οι διαφορές τιμών δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από έναν και μόνον παράγοντα. Ωστόσο, οι διαφορετικού επιπέδου ανταγωνιστικές πιέσεις που εμφανίζονται μεταξύ των επιμέρους προϊόντων και χωρών, όπως επίσης οι πολιτιστικοί παράγοντες, το κλίμα, οι τοπικές προτιμήσεις και τα έξοδα μεταφοράς, φαίνεται να εξηγούν σημαντικό μέρος των διαφορών αυτών.

Οι πολύ μεγάλες διαφορές τιμών που παρατηρούνται σε κάποια συγκεκριμένα είδη φαίνεται να υποδηλώνουν ότι ορισμένοι παραγωγοί εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό της αγοράς εφαρμόζοντας διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές στις επιμέρους εθνικές αγορές. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω σύγκλιση των τιμών. Υπάρχουν ορισμένοι κανονιστικοί παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να περιορίζουν την προς τα κάτω κίνηση των τιμών, καθώς εμποδίζουν τις προσπάθειες των λιανοπωλητών να διαφημίσουν ή να διαθέσουν στο εμπόριο τα προϊόντα τους πέραν των εθνικών τους συνόρων και/ή να χαράξουν στρατηγικές ευρωπαϊκής κλίμακας. Ως παραδείγματα μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναφερθούν οι διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν για τις εμπορικές επικοινωνίες, για την πολεοδομία, για το είδος των προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούνται και για τις συμφωνίες franchising. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι δυνατόν να δυσχεραίνουν για τους λιανοπωλητές τη διείσδυση σε νέες αγορές και τον ανταγωνισμό με καθιερωμένους φορείς.

Το πλήρες κείμενο του τελευταίου Πίνακα Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς υπάρχει στον ιστοχώρο Europa στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar