Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

ip/02/247

Bryssel den 13 februari 2002

Kommissionen antar ny policy för gynnsam behandling av företag som lämnar information om karteller

Europeiska kommissionen tog på onsdagen ännu ett stort steg i arbetet för att upptäcka och bekämpa priskarteller och andra särskilt konkurrensbegränsande karteller. Kommissionen antog enhälligt en ny policy som innebär att företagen i högre grad uppmuntras att slå larm om de mest allvarliga brotten mot konkurrensreglerna. Enligt de nya reglerna beviljar kommissionen fullständig befrielse från böter till det företag som är det första att inkomma med bevis för en kartell som kommissionen hittills inte känt till eller kunnat bevisa. Det nya meddelandet aktualiserar ett tidigare dokument från 1996. "Att upptäcka och beivra karteller är en av mina viktigaste prioriteringar," sade kommissionens ledamot med ansvar för konkurrensfrågor, Mario Monti, och tillade: "1996 års policy har varit av stor betydelse för att uppdaga och bötfälla hemliga karteller under de fem senaste åren. Den nya reglerna kommer att ge ännu starkare motivering att avslöja dessa kräftbölder på ekonomin som låter företagen göra illegala vinster på konsumenternas bekostnad".

Hemliga kartellbildningar är den allvarligaste formen av konkurrensbegränsningar, eftersom de alltid leder till högre priser. Vare sig de är i form av överenskommelser i syfte att fastställa priser, produktions- eller försäljningskvoter, uppdelning av marknader eller anbudsuppgörelser, skadar de Europas näringsliv och konsumenter. Karteller har lett till dyrare råvaror och komponenter, och på lång sikt till förlorad konkurrenskraft och färre arbetstillfällen, vilket är varför de uttryckligen förbjuds i artikel 81 i EU-fördraget.

Att upptäcka, förbjuda och bestraffa kartellbildning är en av kommissionens främsta prioriteringar på konkurrenspolitikens område.

Det svåraste är att tränga igenom kartellernas täckmantel av hemlighetsmakeri och motarbeta företagens alltmer sofistikerade metoder för att dölja överenskommelser.

På grundval av erfarenheter från USA på området antog kommissionen år 1996 för första gången ett meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter, genom vilket företag som hjälpte kommissionen att uppdaga och beivra karteller befriades helt eller delvis från böter.

Meddelandet var en viktig anledning till att man år 2001 kunde fatta 10 kartellbeslut genom vilka 56 företag bötfälldes med sammanlagt 1 836 miljoner euro, vilket är ett rekord jämfört med alla tidigare år - ja, det är till och med mer än de sammanlagda böter som utdömts under hela den föregående perioden, dvs. mellan det att EG inrättades och år 2000.

Enligt vad som beslutades 1996 granskade kommissionen förra året de erfarenheter som gjorts från meddelandet och dess genomförande. Efter samråd med konkurrensmyndigheterna i de 15 EU-länderna samt näringslivet och rättsväsendet, drog man slutsatsen att policyn kunde förbättras i fråga om öppenhet och rättslig klarhet för att göra det mer lockande för företagen att träda fram med upplysningar.

De viktigaste ändringarna i texten

  • Kommissionen beviljar fullständig befrielse från böter:

    • till den första medlemmen i en kartell som informerar kommissionen om en oupptäckt kartell genom att lämna tillräcklig information för att ge kommissionen möjlighet att inleda en inspektion i de misstänkta företagens lokaler; eller

    • till den första medlemmen i en kartell som företer bevis som gör att kommissionen kan fastställa en överträdelse, när kommissionen redan har tillräckligt med information för att kunna göra en inspektion, men inte fastställa en överträdelse. Denna typ av befrielse från böter beviljas endast då ingen annan kartellmedlem kvalificerat sig för befrielse enligt det första scenariot.

Följaktligen kommer befrielse från böter att beviljas företag som ger kommissionen viktig inside information och bevis vid två betydelsefulla skeden i en kartellundersökning: antingen genom att avslöja en kartell som hittills inte varit känd, eller genom att lämna viktigt, för kommissionen tidigare obekant bevismaterial som leder till att kartellmedlemmarna framgångsrikt kan ställas inför rätta.

För att beviljas fullständig befrielse från böter måste företaget vidare samarbeta fullständigt och kontinuerligt med kommissionen, lämna över allt bevismaterial det har i sin besittning, omedelbart upphöra med överträdelsen och inte försöka tvinga andra firmor att delta i kartellen.

De nya reglerna skiljer sig från det gamla meddelandet från 1996 på så sätt att det senare krävde att ett företag lämnade "avgörande" bevismaterial. Vidare uteslöts företag som varit initiativtagare till eller haft en bestämmande roll i en kartell från nedsättning av eller befrielse från böter. Båda dessa begrepp lämnade rum för tolkning och ledde därför till osäkerhet i fråga om vad avgörande information var och vad det betydde att vara initiativtagare eller att ha en bestämmande roll.

Under de fem åren till och med slutet av 2001 beviljade kommissionen full befrielse från böter i tre fall: Rhône-Poulenc, deltagare i två av de tre vitaminkarteller i vilka företaget befanns vara inblandat, ett dotterföretag till Interbrew i Luxemburgbryggerikartellen och det sydafrikanska företaget Sappi för dess värdefulla information och samarbete i kartellen om karbonfritt papper (se IP/01/1625 av den 21 november 2001, 2001IP /01/1740 av den 5 december 2001 och IP/01/1892 av den 20 december,).

  • Nytt är också att ett företag som uppfyller villkoren för befrielse från böter omedelbart kommer att motta ett brev från kommissionen med bekräftelse att befrielse kommer att beviljas om villkoren i meddelandet följs.

  • I likhet med 1996 tillåter det nya meddelandet också nedsättning av bötesbeloppet för företag som inte kvalificerar sig för fullständig befrielse, men som lämnar bevis som har ett "betydande mervärde" jämfört med dem som kommissionen redan har samlat in, samt upphör med sin inblandning i kartellen.

Det första företaget som uppfyller dessa villkor får en nedsättning med 30-50 % av de böter det annars skulle ha ålagts, det andra företaget med 20-30 %, och övriga företag får en nedsättning med upp till 20 %.

Inom dessa ramar kommer den slutliga nedsättningen till sist att bero på tidpunkten för inlämnandet av bevismaterialet och det mervärde det representerar. Den utsträckning i vilken företaget samarbetar under hela kommissionsförfarandet tas också i beaktande.

Företag som beviljas nedsättning av böter kommer också att skriftligen få veta den tillämpliga nedsättningsgrad de i princip kommer att beviljas. Detta sker senast den dag meddelandet om invändningar delges.

De nya reglerna kommer inte bara att ge företagen större klarhet om rättsläget, utan också att öka insynen och förutsägbarheten i allmänhet.

Kommissionär Monti tillade:

"Det nya meddelandet får absolut inte uppfattas som ett tecken på att kommissionen intar en mjukare attityd mot priskarteller och annan konkurrensbegränsande verksamhet. Tvärtom kommer de nya reglerna att öka sannolikheten för att karteller upptäcks, vilket parat med kommissionens beslutsamhet att ålägga böter som är avskräckande höga borde avhålla företagen från att överhuvudtaget ingå hemliga överenskommelser."

Ikraftträdande och offentliggörande av det nya meddelandet

Det nya meddelandet träder i kraft i morgon, den 14 februari 2002, och kommer att gälla för företag som ansöker om nedsättning av böter i kartellärenden, förutsatt att inte något annat företag redan samarbetar med kommissionen i en undersökning av samma kartell.

Meddelandet om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom de närmaste dagarna, och finns redan på Internet under följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/leniency

Ansökan om gynnsam behandling

Företag som önskar kontakta kommissionen för att komma i åtnjutande av den gynnsamma behandling som omtalas i det nya meddelandet kan göra detta direkt eller via en företrädare, t.ex. ett juridiskt ombud.

Den första kontakten i fråga om en ansökan om gynnsam behandling bör ske via detta särskilda faxnummer:

Fax:  + 322 299 45 85

Då informationen sänds till detta faxnummer garanteras att exakt tid och datum för kontakten registreras och att informationen behandlas med största sekretess inom kommissionen.

I undantagsfall kan den första kontakten också göras via dessa särskilda telefonnummer:

Telefon:   + 32-2-298 41 90 & 298 41 91


Side Bar