Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

ip/02/247

Bryssel 13. helmikuuta 2002

Komissio hyväksyy uudet säännöt kartellista tietoja antaneiden yritysten vapauttamiseksi sakoista tai niiden sakkojen lieventämiseksi

Euroopan komissio otti keskiviikkona tärkeän askeleen kohti hintojen määräämistä koskevien sopimusten ja muiden vakavampien kartellien paljastamista ja estämistä. Komissio hyväksyi yksimielisesti sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevat uudet säännöt, joilla kannustetaan yrityksiä paljastamaan kilpailusääntöjen vakavimmat rikkomistapaukset. Uusien sääntöjen nojalla komissio vapauttaa sakoista yrityksen, joka ensimmäisenä toimittaa todisteita kartellista, josta komissio ei ole tietoinen tai jonka olemassaoloa se ei pysty osoittamaan. Uusilla säännöillä saatetaan vuoden 1996 tiedonanto ajan tasalle. "Kartellien paljastaminen ja niistä rankaiseminen on yksi ensisijaisia tavoitteitani", kilpailuasioista vastaava komission jäsen Mario Monti toteaa lisäten: "Vuonna 1996 annetusta tiedonannosta sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä on ollut viiden viime vuoden aikana merkittävää apua pyrittäessä paljastamaan salaisia kartelleja sekä rankaisemaan tällaisesta toiminnasta. Uusilla säännöillä luodaan vielä suuremmat kannustimet paljastaa nämä talouden vitsaukset, joilla yritykset tekevät laittomia voittoja kuluttajien kustannuksella".

Salaiset kartellit ovat vakavimpia kilpailusääntöjen rikkomistapauksia, koska ne väistämättä johtavat korkeampiin hintoihin. Olipa kyseessä sitten hintojen määrääminen tai markkinoiden jakaminen, tuotantokiintiöistä sopiminen tai tarjousten manipulointi, tällaiset sopimukset vahingoittavat Euroopan teollisuutta ja kuluttajia. Tällainen laiton toiminta nostaa raaka-aineiden ja komponenttien hintoja ja ajan myötä alentaa kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämän vuoksi se on erikseen kielletty EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa.

Kartellien paljastaminen, kieltäminen ja niistä rankaiseminen ovat komission kilpailupolitiikassa keskeisellä sijalla.

Suurin haaste taistelussa vakavimpia kartelleja vastaan on läpäistä niitä ympäröivä salaisuuksien verho ja vastata yhä kehittyneempiin keinoihin, joilla yritykset pyrkivät salaamaan kilpailusääntöjen vastaisen toimintansa.

Seuraten Yhdysvaltain esimerkkiä komissio antoi vuonna 1996 ensimmäistä kertaa tiedonannon, jolla yritykset, jotka auttavat kartellien paljastamisessa ja niistä rankaisemisessa, vapautetaan sakoista tai niiden sakkoja lievennetään.

Tämä politiikka myötävaikutti ratkaisevasti vuonna 2001 tehtyyn 10 kartellipäätökseen, joissa 56 yritykselle määrättiin sakkoa yhteensä 1 836 miljoonaa euroa, mikä oli enemmän kuin yhtenäkään edeltävänä vuonna, jopa enemmän kuin koko sitä edeltävänä aikana eli EY:n perustamisen ja vuoden 2000 välisenä aikana yhteensä.

Kuten vuonna 1996 päätettiin, komissio tarkasteli viime vuonna tiedonannon täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia. Kuultuaan 15 jäsenvaltion kilpailuviranomaisia sekä yritysten ja lakimiespiirien edustajia komissio päätteli, että politiikan avoimuutta ja oikeusvarmuutta olisi parannettava, jotta yritykset olisivat halukkaampia ilmoittamaan kartelleista.

Keskeiset muutokset

  Komissio myöntää täydellisen vapautuksen sakoista

   kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä ilmoittaa komissiolle kartellista, josta tämä ei ole tietoinen, toimittamalla riittävästi tietoja, jotta komissio voi tehdä tarkastuksen epäiltyjen yritysten tiloissa; tai

   kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä toimittaa komissiolle todisteita, joiden perusteella tämä voi varmistautua rikkomisesta, kun komissiolla on jo riittävästi tietoja voidakseen tehdä tarkastuksen mutta ei riittävästi voidakseen osoittaa rikkomisen tapahtuneen. Tällainen vapautus myönnetään vain, jos yksikään toinen kartellin jäsen ei ole oikeutettu vapautukseen ensimmäisen vaihtoehdon perusteella.

Näin ollen sakoista vapauttaminen palkitsee yritykset, jotka toimittavat komissiolle tärkeitä sisäpiiritietoja ja todisteita kartellitutkimuksen kahdessa keskeisessä vaiheessa eli paljastavat siihen asti salassa pysyneen kartellin tai toimittavat siihen asti tuntemattomia keskeisiä todisteita, jotka johtavat kartellin jäsenten rankaisemiseen.

Saadakseen täydellisen vapautuksen sakoista yrityksen on tehtävä komission kanssa täydellistä ja jatkuvaa yhteistyötä, toimitettava kaikki hallussaan olevat todisteet, lopetettava rikkominen välittömästi eikä se ole saanut pakottaa muita yrityksiä osallistumaan kartelliin.

Uudet säännöt poikkeavat vuoden 1996 tiedonannosta siinä suhteessa, että jälkimmäisessä edellyttettiin yritystä esittämään "ratkaiseva" näyttö ja jätettiin täydellisen vapautuksen ulkopuolelle yritykset, jotka olivat olleet kartellin aloittajia tai joilla oli ollut siinä ratkaiseva asema. Molemmat edellytykset olivat tulkinnanvaraisia, mikä johti epäselvyyteen siitä, millainen oli ratkaiseva näyttö ja mitä tarkoitettiin aloitteen tekemisellä tai ratkaisevalla asemalla.

Vuotta 2001 edeltävinä viitenä vuotena komissio myönsi täyden vapautuksen sakoista kolmessa tapauksessa: Rhône-Poulenc vapautettiin sakoista kahdessa vitamiinikartellissa (se oli osallistunut kolmeen), Interbrew'n tytäryhtiö vapautettiin sakoista Luxemburgin panimoita koskevassa asiassa ja eteläafrikkalainen Sappi sai vapautuksen, koska se oli toimittanut arvokkaita tietoja ja tehnyt yhteistyötä itsejäljentävää kopiopaperia koskevassa asiassa (ks. IP/01/1625, 21.11.2001; IP/01/1740, 5.12.2001 ja IP/01/1892, 20.12.2001).

  Toinen uudistus on se, että vapautuksen ehdot täyttävä yritys saa komissiolta välittömästi kirjeen, jossa vahvistetaan, että yritys vapautetaan sakoista, jos tiedonannossa asetettuja ehtoja noudatetaan.

  Kuten vuonna 1996 myös uudessa tiedonannossa määrätään sakkojen lieventämisestä yrityksille, jotka eivät voi saada vapautusta mutta toimittavat todisteita, jotka tuovat "merkittävää lisäarvoa" komissiolla jo oleviin tietoihin ja lopettavat osallistumisensa kartelliin.

Ensimmäinen yritys, joka täyttää sakkojen lieventämiselle asetetut edellytykset, saa sakkoihinsa 3050 prosentin lievennyksen, toinen 20-30 prosentin ja seuraavat yritykset enintään 20 prosentin.

Lievennyksen suuruus riippuu jokaisessa tapauksessa siitä, missä vaiheessa todisteet toimitetaan, sekä todisteiden laadusta. Huomioon otetaan myös, missä määrin yritys on tehnyt yhteistyötä komission menettelyn aikana.

Jos yritys täyttää sakkojen lieventämiselle asetetut ehdot, sille lähetetään kirje, jossa ilmoitetaan rajat, joiden puitteissa sen sakkoja voidaan lieventää. Kyseinen kirje lähetetään viimeistään samana päivänä kuin väitetiedoksianto.

Uudet säännöt parantavat yritysten oikeusvarmuutta ja vahvistavat koko järjestelmän avoimuutta ja ennustettavuutta.

Kilpailuasioista vastaava komission jäsen Monti lisäsi:

"Tiedonantoluonnos ei missään tapauksessa merkitse suvaitsevaisempaa suhtautumista hintojen vahvistamiseen tai muihin kilpailunvastaisiin käytäntöihin. Koska kartellien paljastumisen todennäköisyys kasvaa uusien sääntöjen myötä ja komissio aikoo edelleenkin määrätä tuntuvia sakkoja, yritysten halukkuuden osallistua kilpailunvastaiseen toimintaan voidaan olettaa vähenevän".

Uuden tiedonannon voimaantulo ja julkaiseminen

Uusi tiedonanto tulee voimaan huomenna, 14. helmikuuta 2002, ja sitä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka pyytävät sakkojen lieventämistä tai niistä vapauttamista, ellei joku toinen yritys jo tee komission kanssa yhteistyötä samaa kartellia koskevassa tutkimuksessa.

Tiedonanto sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa julkaistaan lähipäivinä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja on jo saatavilla Internetissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/leniency

Tiedonannon soveltaminen

Yritykset, jotka haluavat hyötyä uudesta tiedonannosta, voivat ottaa yhteyttä komissioon suoraan tai esim. lakimiehensä välityksellä.

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevaan hakemukseen liittyvissä yhteydenotoissa olisi käytettävä tähän varattua faksinumeroa:

(32-2) 299 45 85

Faksin käyttö varmistaa, että yhteydenoton tarkka aika ja päivämäärä tallentuvat ja tiedot käsitellään komissiossa täysin luottamuksellisina.

Poikkeustapauksissa ensimmäinen yhteydenotto voi tapahtua myös soittamalla seuraaviin puhelinnumeroihin:

(32-2) 298 41 90 & 298 41 91


Side Bar