Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

ip/02/247

Bruxelles, den 13. februar 2001

Kommissionen vedtager ny samarbejdspolitik for virksomheder, der giver oplysninger om karteller

Europa-Kommissionen tog onsdag endnu et vigtigt skridt hen imod afsløring og bekæmpelse af prisfastsættelse og andre hardcore-karteller. Kommissionen vedtog enstemmigt en ny samarbejdspolitik, der i højere grad tilskynder virksomheder til at angive de alvorligste overtrædelser af antitrust-bestemmelser. I henhold til de nye bestemmelser giver Kommissionen bødefritagelse til den første virksomhed, der fremlægger bevis for et kartel, hvis eksistens Kommissionen ikke har kendskab til eller ikke har påvist. Samarbejdspolitikken er en ajourføring af en meddelelse fra 1996. "Afsløring og forfølgelse af karteller er en af mine væsentligste prioriteringer," siger kommissæren for konkurrence, Mario Monti, og tilføjer: "Samarbejdspolitikken fra 1996 har spillet en betydningsfuld rolle for afsløring og afstraffelse af hemmelige karteller i de seneste fem år. Den nye politik vil give endnu større tilskyndelse til at medvirke til at komme dette økonomiske uvæsen til livs, hvormed virksomheder skaffer sig ulovlige fortjenester på forbrugernes regning".

Hemmelige karteller er den alvorligste overtrædelse af konkurrencereglerne, eftersom de uvægerligt resulterer i prisforhøjelser. Uanset om de tager form af prisfastsættelses- eller markedsdelingsaftaler, salg- og produktionskvoter eller samordning af tilbudsgivning, skader de Europas industri og borgere. Denne form for ulovlig adfærd fordyrer råmaterialer og komponenter og fører i det lange løb til forringelse af konkurrenceevnen og faldende beskæftigelse. Derfor er den udtrykkelig forbudt i henhold til artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Union.

Forbud mod, afsløring og afstraffelse af karteldannelser er et af Kommissionens højest prioriterede områder inden for konkurrencepolitikken.

Den største udfordring i kampen mod hardcore-kartellerne er at trænge igennem deres hemmelighedskræmmeri og sætte ind mod de stadig mere raffinerede midler, hvormed virksomhederne dækker over hemmeligt aftalt adfærd.

Med udgangspunkt i De Forenede Staters erfaringer på dette område vedtog Kommissionen for første gang en samarbejdsmeddelelse, der gav bødefritagelse eller -nedsættelse til virksomheder, der medvirker til afsløring og forfølgelse af disse karteller.

Denne politik bidrog i høj grad til vedtagelsen i 2001 af 10 kartelbeslutninger, hvorved 56 virksomheder blev pålagt bøder for i alt 1 836 mio. EUR, et rekordagtigt beløb sammenlignet med alle tidligere år, endog større end den samlede sum af bøder, der blev pålagt i hele den foregående periode, dvs. mellem oprettelsen af EF og år 2000.

Som besluttet i 1996 foretog Kommissionen en gennemgang på baggrund af de erfaringer, der var høstet med gennemførelsen af samarbejdsmeddelelsen. Efter høring af konkurrencemyndighederne i de 15 EU-medlemslande og af erhvervslivet og retsvæsenet, konkluderede den, at politikkens gennemsigtighed og retssikkerheden kunne øges med henblik på at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at stå frem.

De væsentligste aspekter af revisionen

  • Kommissionen giver fuldstændig bødefritagelse:

    • til det første medlem af kartellet, som underretter Kommissionen om et uopdaget kartel ved at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at Kommissionen kan foretage et kontrolbesøg hos de mistænkte virksomheder; eller

    • til det første medlem af kartellet, der fremlægger bevismateriale, som gør Kommissionen i stand til at fastslå en overtrædelse, hvis Kommissionen allerede er i besiddelse af tilstrækkeligt bevismateriale til at foretage et kontrolbesøg, men ikke til at fastslå en overtrædelse. Denne type bødefritagelse er kun mulig, hvis ingen andre kartelmedlemmer har kvalificeret sig til bødefritagelse i henhold til den ovennævnte situation.

Således vil bødefritagelse være en belønning til firmaer, der fremlægger væsentlige interne oplysninger og beviser for Kommissionen i to afgørende faser af en kartelundersøgelse: enten ved afsløring af et hidtil uopdaget kartel, eller ved fremlæggelse af afgørende bevismateriale, som fører til, at kartelmedlemmerne faktisk kan retsforfølges.

For at opnå bødefritagelse skal en virksomhed også samarbejde fuldt ud og permanent med Kommissionen, forsyne den med alt bevismateriale, den er i besiddelse af, omgående bringe overtrædelsen til ophør, og den må ikke have taget skridt til at tvinge andre virksomheder til at deltage i et kartel.

Den nye politik adskiller sig fra den gamle samarbejdsmeddelelse fra 1996 ved, at sidstnævnte krævede, at en virksomhed fremlagde "afgørende" bevismateriale og udelukkede virksomheder, der havde virket som initiativtager til eller havde haft en bestemmende indflydelse på et kartel. Begge dele gav muligheder for fortolkning og dermed usikkerhed med hensyn til, hvad afgørende oplysninger var, og hvad det betød at være initiativtager til eller at have en bestemmende indflydelse.

I de fem år indtil slutningen af 2001 gav Kommissionen bødefritagelse i tre tilfælde: Rhône-Poulenc, med hensyn til deltagelse i to af de tre vitaminkarteller, som det virksomheden fundet indblandet i, et datterselskab til Interbrew i det luxembourgske bryggerikartel og det sydafrikanske selskab Sappi for de værdifulde oplysninger og det samarbejde, der blev ydet i sagen om kartellet vedrørende selvkopierende papir (se henholdsvis IP/01/1625 af 21. november, 2001, 2001IP /01/1740 af 5. december 2001 og IP/01/1892 af 20. december).

  • Med en anden nyskabelse vil en virksomhed, der opfylder betingelserne for bødefritagelse straks modtage et brev fra Kommissionen, hvori det bekræftes, at bødefritagelsen ydes, hvis meddelelsens betingelser opfyldes.

  • Som i 1996 giver den nye meddelelse også bødenedsættelse til virksomheder, som ikke kan opnå bødefritagelse, men som fremlægger bevismateriale, der udgør "en betydelig merværdi" i forhold til det materiale, Kommissionen allerede er i besiddelse af, og som bringer deres deltagelse i kartellet til ophør.

Den første virksomhed, der opfylder disse betingelser får en nedsættelse på 30-50% af den bøde, der ellers ville være blevet pålagt, den anden ansøger, der kommer i betragtning, 20-30% og efterfølgende ansøgere, der kommer i betragtning, får en nedsættelse på op til 20%.

Inden for hver af disse rammer afhænger den endelige bødenedsættelse igen af det tidspunkt, hvor bevismaterialet blev fremlagt, og af materialets kvalitet. Omfanget af virksomhedens samarbejde under hele Kommissionens sagsbehandling vil også blive taget i betragtning.

Ansøgere, der kan opnå bødenedsættelse vil også modtage et brev med angivelse af hvilken nedsættelsesramme, de i princippet vil være berettiget til. Dette brev sendes senest den dag, klagepunktsmeddelelsen fremsendes.

Denne nye politik vil ikke blot øge virksomhedernes retssikkerhed, men vil også være mere gennemsigtig og forudsigelig.

Kommissionær Monti tilføjede:

« Denne nye meddelelse skal ikke på nogen måde opfattes som en afspejling af en mere lempelig metode i bekæmpelsen af prisfastsættelser og andre konkurrenceskadelige fremgangsmåder. Tværtimod vil den nye politik øge sandsynligheden for, at kartellerne afsløres, hvilket, sammen med Kommissionens faste beslutning om at pålægge bøder på afskrækkende niveauer, skulle afholde virksomheder fra overhovedet at indgå i hemmeligt aftalt adfærd.»

Den nye meddelelses ikrafttræden og offentliggørelse

Den nye meddelelse træder i kraft i morgen, den 14. februar 2001, og finder anvendelse på virksomheder, der anmoder om bødefritagelse eller bødenedsættelse i en kartelsag, såfremt ingen anden virksomhed allerede samarbejder med Kommissionen om en undersøgelse af samme kartel.

"Meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager" offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende en af de nærmeste dage og er allerede tilgængelig på Internettet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/leniency

Anmodning om bødefritagelse eller bødenedsættelse

Virksomheder, der ønsker at kontakte Kommissionen med henblik på at nyde godt af den nye meddelelse, kan henvende sig direkte eller gennem en mellemmand, f.eks. en juridisk rådgiver.

Med henblik på anmodning om bødefritagelse eller bødenedsættelse skal henvendelse ske via det dertil reserverede telefaxnummer:

Telefax: + 322 299 45 85

Ved at anvende dette telefaxnummer sikrer man sig, at tid og dato for henvendelsen er registreret nøjagtigt, og at oplysningerne behandles som yderst fortrolige inden for Kommissionen.

Eventuelt kan den første henvendelse i særlige tilfælde ske via nedenstående reserverede telefonnumre:

Telefon: + 322 298 41 90 & 298 41 91


Side Bar