Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/02/191

Bruxelles, den 4. februar 2002

Ophavsret: Kommissionen tager næste skridt i sagerne mod Belgien og Danmark

Europa-Kommissionen har besluttet at gå videre med de sager, den har indledt mod Belgien og Danmark på grund af mangelfuld gennemførelse af direktiv 92/100 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder. Direktivet skulle have været gennemført i national ret inden den 1. juli 1994. Kommissionen har rettet en formel anmodning - en "begrundet udtalelse" - til Belgien om at gennemføre direktivets bestemmelser om offentligt udlån af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser i belgisk ret. Kommissionen har desuden besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark med en anmodning om at ændre de danske retsregler, så de er i overensstemmelse med direktivet, når det gælder spredningsret. Den begrundede udtalelse er anden fase af en traktatbrudssag efter EF-traktatens artikel 226. Kommer det pågældende land ikke med et tilfredsstillende svar senest to måneder fra modtagelsen af udtalelsen, kan Kommissionen indbringe sagen for EF-Domstolen.

Belgien - offentligt udlån af værker

Europa-Kommissionen har besluttet at rette en formel anmodning - en begrundet udtalelse - til Belgien om at gennemføre visse bestemmelser i direktiv 92/100/EØF om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i national ret. Direktivet skulle have fundet anvendelse fra 1994, men Belgien har stadig ikke vedtaget gennemførelsesbestemmelser om offentlig udlånsret.

Ifølge direktivet (artikel 1 og 5) har ophavsmænd og andre rettighedshavere eneret til at tillade eller forbyde offentligt udlån af deres værker eller andre frembringelser beskyttet af ophavsretsbeslægtede rettigheder. Landene kan gøre indskrænkninger i eneretten og gennemføre den som en simpel ret til vederlag til ophavsmændene. De kan også fritage visse kategorier af offentlige institutioner for at betale vederlag.

Resultatet af, at Belgien ikke har gennemført alle direktivets bestemmelser, er, at der ikke betales vederlag for udlån i Belgien. Den forstyrrelse, det medfører for det indre marked, og den skade, rettighedshaverne uanset nationalitet har lidt siden 1994, har fået Europa-Kommissionen til at indlede en sag mod Belgien, som ikke hidtil har foreslået nogen løsning for at afhjælpe overtrædelsen.

Danmark - spredningsret

Kommissionen har desuden besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark for at tilsidesætte visse bestemmelser i direktiv 92/100/EØF. Ifølge artikel 9 har udøvende kunstnere, producenter af film og fonogrammer og radio- og fjernsynsselskaber eneret til at tillade eller forbyde, at deres beskyttede værker gøres tilgængelige for offentligheden. Denne "spredningsret" udtømmes først, når det pågældende værk for første gang sælges i Fællesskabet af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse.

Efter Danmarks opfattelse kan denne spredningsret kun udøves, hvis værket er fremstillet ("optaget") i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( EØS EU samt Norge, Island og Liechtenstein). Det betyder, at rettighedshaverne ikke har kontrol med spredningen af deres værker (f.eks. cd'er eller videoer), der er optaget uden for EØS, når værkerne bliver markedsført i Danmark.

Det er i strid med direktivet, som udtrykkeligt bestemmer (artikel 9, stk. 2), at spredningsretten først udtømmes, når værket for første gang sælges i Fællesskabet og intet andet sted. Desuden virker det forstyrrende på det indre marked: Rettighedshaverne kan i de øvrige EU-lande påberåbe sig spredningsret, for så vidt angår værker, der er optaget uden for EØS og indført i EØS af Danmark, og de kan dermed forhindre spredning af disse værker.

Det har endnu ikke været muligt at finde en løsning med de danske myndigheder for at få sat en stopper for denne overtrædelse af EU-retten.

Yderligere information om nuværende traktatbruddssager mod alle medlemslande er tilgængelig på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions


Side Bar