Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/02/1908

Bryssel den 17 december 2002

Kommissionen bötäller åtta företag i en kartell för armeringsjärn i Italien

Europeiska kommissionen utdömde idag böter på totalt mer än 85 miljoner euro till åtta italienska företag för att ha organiserat en kartell på marknaden för armeringsjärn, en produkt som används i byggnadsverksamhet, åren 19892000.

Efter en djupgående undersökning som kombinerades med inspektioner under 2000 drog Europeiska kommissionen slutsatsen att åtta företag med hjälp av den italienska branschorganisationen Federacciai hade ingått en kartell i syfte att fastställa priser för armeringsjärn i stänger och rullar i Italien.

Produkten i fråga är runda stänger av stål med veckad yta som används för att förstärka balkar och andra byggelement av betong i fastigheter.

Bland företagen är Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Riva Acciaio SpA och Siderpotenza SpA, som kontrolleras av Lucchini SpA. Två andra företag, Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, behandlas tillsammans eftersom de utgjorde ett enda företag till dess att de delades upp 1998 och Acciaierie nu är i likvidation. Detsamma gäller Valsabbia Investimenti SpA och Ferriera Valsabbia SpA, som delades upp i början av 2000.

Dessa företag framställde omkring 30 % av allt armeringsjärn i Italien 1989 men mer är 80 % år 2000, sedan antalet marknadsaktörer sjunkit från ett fyrtiotal till mindre än ett dussin.

Kommissionen granskar normalt inte nationella karteller, men denna produkt hör in under Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), där kommissionen ensam är behörig.

EKSG-fördraget utlöpte den 23 juli 2002, men kommissionen har rätt att fatta beslut i frågan eftersom sakförhållandena ligger före detta datum.(1)

Kommissionens granskning har påvisat att kartellen hade funnits i tio och ett halvt år. 19892000, och att ett av syftena hade varit att fastställa pristilläggen på grundpriset för varje produkt. Armeringsjärn levereras i ett tjugotal dimensioner från 5 till 40 millimeter.

Från aprilmaj 1992 gällde samverkan också fastställande av grundpriset. Fram till september 1995 tillkom dessutom fastställande av betalningsfrister.

Slutligen fanns det mellan 1995 och 2000 också en samverkan för begränsning och/eller kontroll av produktionen och/eller försäljningen.

Samtliga företag har inte deltagit i alla de nämnda överträdelserna under hela den period det är fråga om. Ferriere Nord till exempel deltog först från och med 1993.

De överträdelser som företagen och branschförbundet Federacciai har gjort sig skyldiga till är mycket allvarliga brott mot artikel 65.1 i EKSG-fördraget.

I enlighet med Europeiska järn- och stålindustriförbundets praxis har kommissionen dock inte utdömt böter till Federacciai. Artikel 65.5 i EKSG-fördraget innehåller ingenting om att ett branschförbund skulle kunna bestraffas.

Kommissionen har utdömt böter med följande belopp (miljoner euro):

  • Riva Acciaio SpA: 26.90

  • Lucchini SpA och Siderpotenza SpA: 16.14

  • Feralpi Siderurgica SpA: 10.25

  • Valsabbia Investimenti SpA och Ferriera Valsabbia SpA: 10.25

  • Alfa Acciai SpA: 7.175

  • Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation: 7.175

  • IRO Industrie Riunite Odolesi SpA: 3.58

  • Ferriere Nord SpA: 3.57

Beräkningen av böterna

Vid beräkningen av böterna har kommissionen tagit hänsyn till överträdelsens allvar och varaktighet och eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Andra faktorer har varit de berörda företagens marknadsandel och storlek som helhet, detta för att böterna skall få en avskräckande verkan.

Även om överträdelsen i detta fall har varit mycket allvarlig har kommissionen också beaktat de särskilda omständigheterna i fallet en nationell marknad för vilken EKSG-fördragets särskilda ordning har varit gällande under perioden i fråga och där de berörda företagen hade begränsade marknadsandelar under början av perioden.

De böter som Riva och Lucchini dömts att betala speglar att dessa företag är långt större än de övriga.

Bakom Ferriere Nords böter ligger flera hänsynstaganden. Dels har överträdelsen varat kortare tid. Å andra sidan har företaget redan tidigare varit föremål för ett beslut (i augusti 1989) för att ha deltagit i ett avtal på marknaden för svetsade armeringsnät, vilket är en försvårande omständighet. Då Ferriere slutligen var det enda företag som gav kommissionen upplysningar som hjälpte den att bättre förstå hur kartellen hade fungerat, har det dock fått en nedsättning av böterna med 20 % enligt bestämmelserna i 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter.

Företagen har tre månader på sig att betala böterna.

(1)Meddelande från kommissionen om vissa förändringar i handläggningen av konkurrensärenden till följd av att EKSG-fördraget löper ut, offentliggjort i EGT C 152/2002. I punkt 31 i detta meddelande sägs: Om kommissionen vid tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler på avtal identifierar en överträdelse på ett område som omfattas av EKSG-fördraget, kommer den materiella rätt som tillämpas att vara den rätt som gällde vid den tidpunkt då de sakförhållanden som överträdelsen består i inträffade, oberoende av när tillämpningen äger rum. När det gäller förfarandena kommer det under alla omständigheter att vara EG-rätten som gäller efter det att EKSG-fördraget löper ut.


Side Bar