Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/02/1906

Bryssel den 17 december 2002

Kommissionen bötfäller sju företag i två karteller för specialgrafitprodukter

Europeiska kommissionen ålade i dag sju företag att betala totalt 60.6 miljoner euro i böter för deltagande i två priskarteller på marknaden för specialgrafitprodukter, som används vid tillverkning av industriverktyg i luft- och rymdfartsindustrin, elektronikindustrin samt även inom annan industri.

Undersökningen inleddes våren 1999 under granskningen av grafitelektrodkartellen (se IP/01/1010), när GraphTech (tidigare UCAR) avslöjade information om konkurrensbegränsande metoder även på den närliggande marknaden för specialgrafitprodukter i utbyte mot att företaget tillerkändes immunitet enligt kommissionens meddelande från 1996 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

På grundval av denna information inledde kommissionen i mars 2000 en ny undersökning, som i dag utmynnat i ett bötesbeslut för de åtta företag som mellan 1993 och 1998 deltagit i den världsomspännande kartell för att samordna sina priser på isostatiska specialgrafitprodukter, utbyta känslig affärsinformation samt tidvis sinsemellan dela upp marknaden.

De åtta företagen är: SGL Carbon AG (Tyskland), Carbone-Lorraine S.A. (Frankrike), Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd. och Nippon Steel Chemical Co. Ltd (Japan), GrafTech International, Ltd. (USA) samt Intech EDM B.V. (Nederländerna).

SGL och GrafTech befanns även ha deltagit i en parallell priskartell för strängpressade grafitprodukter.

"Specialgrafitprodukter" utgör en grupp av grafitprodukter för olika tillämpningar. Isostatisk grafit (tillverkat genom isostatisk formning) används i elektroder för gnistbearbetning, kokiller för stränggjutning, varmpressformar och halvledartillämpningar. Strängpressad grafit (tillverkat genom strängpressning) används i anoder och katoder för elektrolysändamål, sinteringstråg och deglar.

Under överträdelseperioden stod de aktuella företagen för större delen av EES-marknaden för båda produkterna.

Den isostatiska kartellen skapades vid ett "möte på toppnivå" i Gotenba (nära Tokyo) i Japan den 23 juli 1993, där de större tillverkarna enades om de grundläggande verksamhetsprinciperna för den globala marknaden. En övervaknings- och verkställighetsapparat byggdes upp, bl.a. ingick regelbundna multilaterala möten från högsta styrelsenivå (alltid i Japan) och ner till nationell och regional styrelsenivå. Kartellen fungerade under mer än 4½ år fram till 1998.

Ett möte i Paris den 24-25 februari 1993 utgjorde inledningen på prissamarbetet mellan UCAR och SGL på marknaden för obearbetad strängpressad specialgrafit. Under kartellens hela existens diskuterade parterna regelbundet priser, bl.a. vem som skulle offentliggöra vilket pris vid vilken tidpunkt. Dessa rutiner följdes i mer än 3½ år.

I vart och ett av fallen utgjorde företagens beteende en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna enligt artikel 81 i EG-fördraget.

Individuella bötesbelopp (i miljoner euro):

  • SGL : 27.75 (inkl. 18.94 för isostatisk grafit och 8.81 för strängpressad grafit)

  • Toyo Tanso: 10.79

  • Carbone-Lorraine: 6.97

  • Tokai Carbon: 6.97

  • Ibiden: 3.58

  • Nippon Steel Chemical: 3.58

  • Intech: 0.98

För tre av företagen: SGL, Tokai Carbon och GraphTech var detta den andra överträdelsen som avslöjats av kommissionen efter grafitelektrodsbeslutet år 2001. Eftersom överträdelserna skedde samtidigt ansåg kommissionen det inte vara fråga om en upprepad överträdelse och höjde därför inte böterna för SGL och Tokai Carbon. GraphTech beviljades full immunitet eftersom företaget avslöjat kartellen för kommissionen.

I böterna för SGL ingår en höjning på 50% av det grundbelopp som räknats fram av kommissionen, eftersom företaget var ledande i den isostatiska kartellen. I beloppet ingår dock även en 35-procentig minskning för företagets samarbete innan meddelandet om invändningar sändes ut.

LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso och Nippon Steel Chemical tillerkänns också en nedsättning på 35 % eftersom de lämnade ytterligare information innan meddelandet om invändningar sändes ut.

I fråga om Intech fann kommissionen att detta företag i hög grad agerat på instruktioner från Ibiden, som det var huvuddistributör för i Europa, och detta motiverade en nedsättning med 40% av grundbeloppet. Företaget tillerkändes en ytterligare nedsättning på 10% eftersom man inte bestred fakta.

Företagen har tre månader på sig att betala böterna.

Bakgrund

För att beräkna böterna i kartellbesluten tar kommissionen hänsyn till överträdelsens svårhetsgrad, varaktighet och om några försvårande eller förmildrande omständigheter föreligger. Kommissionen tar även hänsyn till ett företags andel av den aktuella marknaden och till dess totala storlek för att straffet skall bli proportionellt och tillräckligt avskräckande. Beräkningen görs därför inte bara med utgångspunkt i företagets omsättning. Böterna får dock aldrig överstiga 10 % av ett företags totala årsomsättning i enlighet med reglerna i förordning 17/62.

När bötesbeloppet väl fastställts kan böterna sänkas för att beakta företagens samarbete i undersökningen i linje med kommissionens policy i fråga om befrielse från böter eller en nedsättning av beloppet i kartellärenden. Även om ett nytt meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden antagits i februari 2002 är meddelandet från 1996 tillämpligt i detta fall eftersom samarbetet ägde rum före februari 2002. För ytterligare detaljer om 2002 års meddelande se

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency


Side Bar