Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/1882

Βρυξέλλες/Κοπεγχάγη 13 Δεκεμβρίου 2002

Διεύρυνση και γεωργία: Στη Διάσκεψη κορυφής εγκρίνεται δίκαιη και προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες δέσμη μέτρων που ωφελεί τους γεωργούς στις υποψήφιες για ένταξη χώρες

Οι επικεφαλής των κρατών και των κυβερνήσεων από την ΕΕ και τις δέκα υποψήφιες χώρες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με ένα τύπο για τη διεύρυνση της ΕΕ με δέκα νέα κράτη μέλη, από το 2004. Μετά την απόφαση της διάσκεψης κορυφής στην Κοπεγχάγη, η Κύπρος, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Δημοκρατία της Σλοβακίας και η Σλοβενία μπορούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: τα νέα κράτη μέλη θα λάβουν δέσμη μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και που χορηγούνται με ευνοϊκότερους όρους απ' αυτούς που εφαρμόζονται στα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ. Το διαθέσιμο ποσό για τις δέκα υποψήφιες χώρες καθορίστηκε σε 5,1 δισ. για το 2004-2006. Οι άμεσες ενισχύσεις για τα νέα κράτη μέλη θα εφαρμοστούν σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δέκα ετών. Τα εν λόγω κράτη θα λάβουν έτσι το 25% του πλήρους ποσοστού των ενισχύσεων της ΕΕ το 2004, το οποίο θα αυξηθεί σε 30% το 2005 και σε 35% το 2006. Το επίπεδο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με ποσοστό 30 έως 55% το 2004, 60% το 2005 και 65% το 2006. Μέχρι το 2006, οι συμπληρωματικές πληρωμές μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 40% από δικά τους κεφάλαια για αγροτική ανάπτυξη. Από το 2007, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συμπληρώνουν τις άμεσες ενισχύσεις της ΕΕ μέχρι 30% πάνω από το εφαρμοστέο επίπεδο της σταδιακής εφαρμογής κατά το σχετικό έτος, αλλά εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Έχουν συμφωνηθεί ειδικές διατάξεις για την Κύπρο και τη Σλοβενία, ώστε να ληφθούν υπόψη τα οικεία εσωτερικά συστήματα στήριξης που εφαρμόζονταν πριν από την ένταξη. Οι γεωργοί από τα νέα κράτη μέλη θα έχουν πλήρη κα άμεση πρόσβαση στα μέτρα αγοράς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως είναι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, και η παρέμβαση στους τομείς των σιτηρών, του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, του βουτύρου, τα οποία θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Διάσκεψης Κορυφής, ο κ. Franz Fischler, Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία, την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία, είπε "Η σημερινή μέρα είναι πολύ σπουδαία για την Ευρώπη - για την ΕΕ, για τις υποψήφιες χώρες και για τους γεωργούς τους. Οι αρχηγοί των υποψηφίων χωρών μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με το κεφάλι ψηλά. Επέτυχαν μία γεωργική δέσμη μέτρων την οποία μπορούν να "πουλήσουν" πολύ άνετα στη γεωργική τους κοινότητα. Η συμφωνία είναι δίκαιη, μακρόπνοη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργικών τομέων των δέκα νέων κρατών μελών. Η ένταξη στην ΕΕ θα βελτιώσει πολύ το γεωργικό τομέα κάθε νέου κράτους μέλους.

Οι παραγωγοί και οι μεταποιητές θα έχουν πρόσβαση σε μία τεράστια, διευρυμένη εσωτερική αγορά 500 εκατ. καταναλωτών. Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, οι γεωργοί θα λαμβάνουν υψηλότερες τιμές, το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων. Επιπλέον, οι γεωργοί και ο αγροτικός τομέας θα επωφεληθούν από αυξημένη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης η οποία θα συμβάλει στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους. Η ένταξη θα εξασφαλίσει για τα νέα κράτη μέλη μια θέση στο τραπέζι όπου λαμβάνονται πολλές αποφάσεις που αφορούν την Ευρώπη. Με το να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες τους θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της Ευρώπης".

Λεπτομερής παρουσίαση των αποφάσεων της Κοπεγχάγης

  Μία ενισχυμένη αγροτική αναπτυξιακή πολιτική για την προώθηση των αλλαγών

  Για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα στις αγροτικές περιοχές των νέων κρατών μελών, η Διάσκεψη Κορυφής αποφάσισε να υιοθετήσει μια ενισχυμένη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης, αξίας 5,1 δισεκατ. ευρώ για τα έτη 2004-06, με διεύρυνση του πεδίου της - σε σύγκριση με τα κεφάλαια που διατίθενται για τις υφιστάμενες χώρες της ΕΕ - και υψηλότερη χρηματοδότηση. Από την πρώτη μέρα της πρόσβασης, θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ένα ευρύ φάσμα μέτρων αγροτικής ανάπτυξης μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο.

  Επιλέξιμα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ κατά 80% κατ' ανώτατο όριο)

  • πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

  • στήριξη των μειονεκτικών περιοχών ή των περιοχών με περιβαλλοντικούς περιορισμούς

  • γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα

  • δάσωση γεωργικών γαιών

  • ειδικά μέτρα για ημισυντηρούμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  • δημιουργία ομάδων παραγωγών

  • τεχνική βοήθεια

  • ειδική ενίσχυση για την ανταπόκριση στα πρότυπα της ΕΕ

  Πρόσθετα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού).

  Ειδικό μέτρο για να καταστούν βιώσιμες οι ημισυντηρούμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  Στις υποψήφιες χώρες υπάρχουν πολλές "ημισυντηρούμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις", οι οποίες παράγουν για ίδια κατανάλωση, αλλά διαθέτουν στην αγορά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους. Για να τις βοηθήσουμε να μετατραπούν σε εμπορικώς βιώσιμες μονάδες και για να παρασχεθεί συμπληρωματική στήριξη των εισοδημάτων ενώ αναβαθμίζεται η γεωργική εκμετάλλευση, προσφέρεται ειδικό μέτρο.

  Σταδιακή αύξηση των άμεσων πληρωμών

  Δεδομένου ότι η ταχεία εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων κατά 100% θα προκαλούσε την παγιοποίηση των υφιστάμενων διαρθρώσεων και θα παρεμπόδιζε τον εκσυγχρονισμό, οι επικεφαλής της ΕΕ συμφώνησαν να εστιάσουν σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και στη βαθμιαία εισαγωγή των άμεσων ενισχύσεων κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου δέκα ετών.

  Το επίπεδο εκκίνησης για το 2004 καθορίστηκε σε ποσοστό ισοδύναμο προς το 25% του ισχύοντος συστήματος της ΕΕ, αυξανόμενο σε 30% το 2005 και σε 35% το 2006. Σε ένα δεύτερο στάδιο μετά από το 2006, οι άμεσες ενισχύσεις θα αυξηθούν βαθμιαία κατά τρόπον ώστε τα νέα κράτη μέλη να φθάσουν το 2003 στο τελικό επίπεδο στήριξης της ΚΓΠ. Οι πόροι αυτοί μπορούν να συμπληρωθούν με πόρους για την αγροτική ανάπτυξη ή με εθνικά κεφάλαια (βλ. παρακάτω).

  Δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικών άμεσων ενισχύσεων

  Παρέχεται η δυνατότητα, στα νέα κράτη μέλη, να συμπληρώσουν τις άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε έναν γεωργό στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος της ΚΓΠ, υπό τον όρο προηγούμενης έγκρισης εκ μέρους της Επιτροπής:

   Με ποσοστό 30%, χρηματοδοτούμενο από τα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης για τις υποψήφιες χώρες και από εθνικά κονδύλια μέχρι 55% το 2004, 60% το 2005 και 65% το 2006. Από το 2007, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συμπληρώνουν τις άμεσες ενισχύσεις της ΕΕ μέχρι ποσοστού 30% πάνω από το εφαρμοστέο στη μεταβατική περίοδο κατά το σχετικό έτος, αλλά εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους,

  ή

   Μέχρι το συνολικό επίπεδο της άμεσης στήριξης που θα είχε το δικαίωμα να λάβει ο κάτοχος εκμετάλλευσης, ανά προϊόν, στην υποψήφια χώρα πριν από την ένταξη (2003) βάσει ανάλογου εθνικού καθεστώτος, επαυξημένου κατά 10% και με ειδικές διατάξεις για την Κύπρο και τη Σλοβενία.

  Ωστόσο η συνολική άμεση στήριξη που μπορεί να χορηγηθεί στον κάτοχο εκμετάλλευσης μετά την ένταξη βάσει του σχετικού καθεστώτος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το επίπεδο της άμεσης στήριξης που θα είχε το δικαίωμα να λάβει στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος στη σημερινή ΕΕ.

  Απλουστευμένη εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων

  Βάσει του απλουστευμένου συστήματος, τα νέα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης περιόδου υπό τη μορφή ενισχύσεων εκτάσεων ανεξάρτητα από την παραγωγή που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη γεωργική έκταση. Με βάση το συνολικό προϋπολογισμό της για άμεσες ενισχύσεις και τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκτασή της, θα υπολογίζεται μία μέση ενίσχυση εκτάσεων για κάθε χώρα. Όλοι οι τύποι γεωργικών εκτάσεων θα είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις. Η προσέγγιση θα έχει προαιρετικό και μεταβατικό χαρακτήρα. Το απλουστευμένο καθεστώς θα εφαρμοστεί για περίοδο τριών ετών, η οποία θα είναι ανανεώσιμη δύο φορές κατά ένα έτος.

  Οι έλεγχοι των ενισχύσεων θα πραγματοποιούνται με έναν απλό επιτόπιο έλεγχο της έκτασης, μέσω, κυρίως, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, τα νέα κράτη μέλη θα θέσουν σε ισχύ το εφαρμοζόμενο τότε κανονικό σύστημα άμεσων ενισχύσεων.

  Ποσοστώσεις παραγωγής που στηρίζονται σε πρόσφατες περιόδους αναφοράς

  Το Συμβούλιο συμφώνησε για ποσοστώσεις παραγωγής βάση τις πλέον πρόσφατες περιόδους αναφοράς για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Εκτός από αυτό, ελήφθησαν υπόψη ειδικά προβλήματα, όπως η ρωσική κρίση ή η μελλοντική μετάβαση από την αυτοκατανάλωση στην εμπορία γάλακτος.


Side Bar