Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1882

Bruxelles/København, den 13. december 2002

Udvidelsen og landbruget: Topmødet vedtager fair og skræddersyet pakke for landmændene i ansøgerlandene

Stats- og regeringscheferne fra EU og ti kandidatlande er nået frem til en aftale om udvidelse af EU med ti nye medlemsstater fra 2004. Efter afgørelsen på topmødet i København kan Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien slutte sig til EU den 1. maj 2004. Der blev opnået enighed om følgende: de nye medlemsstater får en pakke til udvikling af landdistrikter, der er specielt tilpasset deres krav, og som omfatter gunstigere vilkår end dem, der er gældende for de nuværende EU-medlemsstater. Der afsættes 5,1 mia. EUR til de ti kandidatlande for perioden 2004-2006. Den direkte støtte til de nye medlemsstater indfases over en tiårig periode. De vil således modtage 25 % af den fulde EU-sats i 2004, 30 % i 2005 og 35 % i 2006. Dette niveau kan suppleres med 30 % op til 55 % i 2004, 60 % i 2005 og 65 % i 2006. Frem til 2006 kan de supplerende betalinger medfinansieres op til 40 % med bevillinger til landdistriktudvikling. Fra 2007 vil de nye medlemsstater fortsat kunne supplere EU's direkte betalinger med op til 30 % over indfasningsniveauet det pågældende år, dog udelukkende med nationale ressourcer. Der er aftalt særlige bestemmelser for Cypern og Slovenien, som tager hensyn til deres interne støtteordninger forud for tiltrædelsen. Landmændene fra de nye medlemsstater får fuld og øjeblikkelig adgang til markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik som f.eks. eksportrestitutioner og interventionsordninger for korn, skummetmælkspulver og smør, hvilket vil bidrage til at stabilisere deres priser og indkomster.

Franz Fischler, EU's kommissær for landbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri, udtrykte tilfredshed med topmøderesultaterne og udtalte, at "dette er en stor dag for Europa - for EU, for kandidatlandene og deres landmænd. Kandidatlandenes ledere kan holde hovedet højt, når de vender hjem. De har opnået en landbrugspakke, som er fuldt ud acceptabel for deres landbrugssektorer. Aftalen er fair, langsigtet og skræddersyet til landbrugssektorernes behov i de ti nye medlemsstater. EU-medlemskabet vil være ensbetydende med øget velstand i de nye medlemsstaters landbrugssektorer. Producenter og forarbejdningsvirksomheder får adgang til et meget stort, udvidet indre marked med 500 mio. forbrugere. Landmændene vil via den fælles landbrugspolitik opnå mere stabile priser og dermed også mere stabile indkomster. Landmændene og landbrugssektoren vil endvidere modtage øget støtte til udvikling af landdistrikterne, som kan hjælpe dem til at gennemføre omstrukturering og modernisering. Tiltrædelsen giver de nye medlemsstater en plads ved forhandlingsbordet, hvor der træffes mange beslutninger om Europa. Gennem deres medlemsskab af EU får de ret til at deltage i udformningen af den politik, der skal føres af Unionen".

Beslutningerne fra topmødet i København i detaljer

  En styrket politik for udvikling af landdistrikter til fremme af forandring

  For at tackle de strukturelle problemer i de nye medlemsstaters landdistrikter, blev der på topmødet opnået enighed om at styrke politikken for udvikling af landdistrikter. Der afsættes 5,1 mia. EUR hertil for perioden 2004-06, anvendelsesområdet udvides, og finansieringen øges i sammenligning med de midler, der er tilgængelige for de eksisterende EU-lande. Lige fra den første dag efter tiltrædelsen vil en lang række foranstaltninger til udvikling af landdistrikter kunne medfinansieres med op til 80 % af EU.

  De foranstaltninger til landdistriktudvikling, der er berettigede til EU-medfinansiering på op til 80 %, er følgende:

  • førtidspensionering for landmænd

  • støtte til ugunstigt stillede områder eller områder med miljørestriktioner

  • programmer for miljøvenlige foranstaltninger i landbruget

  • skovrejsning på landbrugsjord

  • særlige foranstaltninger for landbrug, der producerer til eget forbrug (semisubsistensbedrifter)

  • oprettelse af producentgrupper

  • teknisk bistand

  • særlig støtte med henblik på opfyldelse af EU's normer

  Yderligere foranstaltninger til udvikling af landdistrikter finansieres under strukturfondene (EUGFL, Udviklingssektionen).

  En særlig foranstaltning, der skal gøre semisubsistensbedrifter levedygtige

  I kandidatlandene findes der mange semisubsistensbedrifter, der producerer til eget forbrug, men som afsætter en del af deres produktion. For at gøre dem rentable og bidrage med supplerende indkomsstøtte, mens bedrifterne moderniseres, tilbydes der en særlig foranstaltning.

  Gradvis forhøjelse af den direkte støtte

  Hvis der fra starten indføres fuld direkte støtte, vil der ske en fastfrysning af de eksisterende strukturer, og moderniseringen vil blive bremset. EU's ledere blev derfor enige om at fokusere på foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og gradvis forhøjelse af direkte betalinger i en tiårig overgangsperiode. Startstøtten er for 2004 fastsat til 25 % af den nuværende EU-støtte, og den stiger til 30 % i 2005 og 35 % i 2006. I en anden fase efter 2006 øges de direkte betalinger procentuelt på en sådan måde, at de nye medlemsstater i 2013 når det støtteniveau, der på dette tidspunkt er gældende under den fælles landbrugspolitik. Denne støtte kan suppleres med bevillinger til foranstaltninger til landdistriktudvikling eller nationale bevillinger (se nedenfor).

  Muligheden for at supplere direkte betalinger

  De nye medlemsstater tilbydes denne mulighed for at supplere direkte støtte til landmændene under enhver ordning, der er omfattet af den fælles landbrugspolitik, under forudsætning af godkendelse fra Kommissionen:

   Med 30 %, der finansieres via kandidatlandenes bevillinger til landdistriktudvikling, og med nationale midler op til 55 % i 2004, 60 % i 2005 og 65 % i 2006. Fra 2007 kan de nye medlemsstater fortsat supplere de direkte EU-betalinger med op til 30 % over det gældende indfasningsniveau det pågældende år, men dette skal i så fald udelukkende ske ved anvendelse af nationale ressourcer,  

  eller

   op til den samlede direkte støtte, landmanden ville have været berettiget til at modtage for enkelte produkter i kandidatlandet forud for tiltrædelsen (2003) under en lignende national ordning forøget med 10 % (særlige bestemmelser vil være gældende for Cypern og Slovenien).

  Den samlede direkte støtte, en landmand kan modtage efter tiltrædelsen under den relevante EU-ordning, inklusive al supplerende national direkte støtte, kan imidlertid i intet tilfælde overstige den direkte støtte, han ville kunne modtage under denne ordning i den nuværende Union.

  Forenklede direkte betalinger

  Under den forenklede ordning skal de nye medlemsstater have mulighed for i en begrænset periode at foretage direkte betalinger i form af en særskilt arealstøtte, der anvendes på hele landbrugsarealet. På baggrund af landets samlede direkte støtte og det anvendte landbrugsareal skal der for hvert land beregnes en gennemsnitlig arealbetaling. Alle typer landbrugsarealer kan komme i betragtning til støtte. Denne fremgangsmåde er fakultativ og kan kun anvendes i en overgangsperiode. Den forenklede ordning har en varighed på tre år og kan forlænges to gange med et år.

  Kontrollen med betalingerne vil blive foretaget ved fysisk kontrol af landbrugsarealerne, i princippet ved hjælp af det integrerede system for forvaltning og kontrol. Ved udløbet af overgangsperioden kommer de nye medlemsstater ind under den almindelige ordning for direkte indkomststøtte, der vil være gældende på dette tidspunkt.

  Produktionskvoter baseret på de seneste referenceperioder

  Rådet er nået til enighed om produktionskvoter på grundlag af de seneste historiske referenceperioder, som der findes tilgængelige oplysninger for. Der vil desuden skulle tages hensyn til specifikke problemer som f.eks. den russiske krise eller det fremtidige skift fra konsum af egen produktion af mælk til afsætning af produktionen.


Side Bar