Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/02/1744

Bryssel den 27 november 2002

Kommissionen ålägger fyra företag kraftiga böter för deltagande i en kartell på marknaden för gipsskivor

Europeiska kommissionen har i dag ålagt fyra företag böter på sammanlagt 478 miljoner euro för att de organiserat en långvarig kartell på marknaden för gipsskivor, en produkt som används mycket i byggbranschen och som är välbekant för privatpersoner som gör reparationer hemma. Marknaden i fråga, som hade en omsättning på mer än 1,2 miljarder 1997 (det sista hela överträdelseåret), är mätt i värde den största marknaden på tolv år som är föremål för ett av kommissionens beslut i kartellärenden. Kartellen har också påverkat 80 % av konsumenterna i Europeiska unionen, nämligen i Frankrike, Förenade kungariket, Tyskland och Benelux-länderna. Två av de berörda företagen, Lafarge och BPB, har gjort sig skyldiga till en upprepad överträdelse av gemenskapens kartellbestämmelser, eftersom de bötfälldes första gången redan 1994. "Byggverksamheten är ekonomins puls. Det stora bötesbeloppet återspeglar marknadens storlek, den olagliga kartellens konsekvenser för konsumenterna och det återfall två av företagen gjort sig skyldiga till", betonar Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. "Kommissionen fäster särskild uppmärksamhet vid kampen mot karteller inom viktiga ekonomiska sektorer i EU, där kommissionens åtgärder direkt kan förbättra konsumenternas välstånd, såsom i detta fall".

Efter en fördjupad undersökning i samband med vilken kommissionen gjorde gryningsräder 1998, fann den att företagen BPB PLC (Förenade kungariket), Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (Tyskland) och Société Lafarge SA (Frankrike) mellan 1992 och 1998 deltog i en kartell på marknaden för gipsskivor i Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna. Gyproc Benelux SA/NV (Belgien) anslöt sig till kartellen 1996.

Gipsskivor är en industriprodukt som i regel består av ett gipslager mellan två pappersskikt och som används som monteringsfärdigt byggmaterial eller direkt av privatpersoner som gör reparationer hemma.

De företag som omfattas av beslutet svarar för nästan all tillverkning av gipsskivor i de berörda länderna, där namnet på produkterna motsvarar ett egennamn i vissa länder ("gyproc" i Belgien, "placoplâtre" i Frankrike) och där företagens namn mycket tydligt uppfattas som ett varumärke av konsumenterna (Rigips/BPB eller Knauf i Tyskland, Lafarge i Frankrike).

Kartellen fick sin början vid ett möte i London i början av 1992, då företrädare för BPB och Knauf beslutade sig för att upphöra med "priskriget", som de kallade det och som pågick på den tiden, och uttryckte sin gemensamma önskan att minska konkurrensen ner till en nivå som var förenlig med deras intressen på marknaderna i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Benelux-länderna. Under de föregående åren hade priset på gipsskivor sjunkit kraftigt på grund av en intensiv konkurrens som direkt gynnat konsumenterna.

Efter mötet i London införde man ett system med utbyte av konfidentiell information för att övervaka marknadsutvecklingen och undvika en alltför aggressiv konkurrens. Lafarge och, senare, Gyproc anslöt sig till detta system i mitten av 1992 respektive juni 1996.

Den information som kommissionen samlat in visar bland annat att BPB, Knauf och Lafarge på den brittiska marknaden vid olika tillfällen utbytte information på hög nivå om sin försäljning för att ömsesidigt försäkra sig om att priskriget upphört. Dessutom förvarnade de varandra vid upprepade tillfällen om prishöjningar.

Höga företrädare för företagen möttes också på ett hotell i Versailles 1996, i samband med en branschkongress, för att undvika ett nytt priskrig i Tyskland i mitten av 1990-talet, när de fyra företagen samtidigt ökade sin produktionskapacitet i Tyskland och när importen från Östeuropa, särskilt Polen, vad stadd i tillväxt. Möten mellan de berörda företagen ägde därefter rum i Bryssel 1997 och Haag 1998, med syftet att dela upp eller åtminstone stabilisera marknadsandelarna i Tyskland.

Dessa möten på hög nivå följdes på en lägre nivå av att BPB, Knauf, Lafarge och Gyproc vid upprepade tillfällen samordnade genomförandet av prishöjningar på den tyska marknaden mellan 1996 och 1998. Samordningen skedde genom diskussioner i samband med branschträffar, genom att brev skickades till konkurrenterna där kunderna underrättades om prishöjningar eller till och med genom att instruktioner som givits försäljningspersonalen skickades hem till cheferna för de tyska dotterbolagen.

Detta beteende utgör en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna i den mening som avses i artikel 81 i EG-fördraget.

Enskilda bötesbelopp

Därför beslutade kommissionen ålägga följande böter (i miljoner euro):

  • Lafarge : 249.60

  • BPB : 138.60

  • Knauf : 85.80

  • Gyproc Benelux : 4.32

Bötesbeloppet förklaras av det stora värdet på marknaden för gipsskivor, över 1 200 miljoner 1997, det sista hela överträdelseåret, och av kartellens långa varaktighet - över sex och ett halvt år.

I fallet Lafarge har kommissionen också beaktat att företaget som helhet är mycket större än de övriga företagen, för att garantera att böterna har en verklig avskräckande effekt. Lafarge är världens största cementföretag och har en fem gånger större omsättning än BPB eller Knauf. Gyproc är ännu mindre.

Dessutom har kommissionen i fallet BPB och Lafarge ansett att det är en försvårande omständighet att de båda företagen har upprepat överträdelsen. Lafarge ålades böter 1994 för deltagande i cementkartellen medan BPB via sitt dotterbolag BPB De Eendracht var ett av de företag som omfattades av beslutet gällande kartongmarknaden samma år. Det innebär att när de båda företagen delgavs dessa beslut deltog de i ett annat konkurrensbegränsande avtal, vilket de fortsatte med.

Slutligen bör det betonas att det inte förelåg några förmildrande omständigheter som skulle ha motiverat en nesättning av det bötesbelopp som ålagts Knauf och Lafarge. Till skillnad från BPB och Gyproc samarbetade dessa företag inte med kommissionen i dess undersökning. Enligt den politik som infördes 1996 (se nedan) kan kommissionen bevilja en nedsättning av böterna även vid en upprepad överträdelse, men det krävs fortfarande att företagen samarbetar när det gäller att avslöja kartellen.

Undersökningens olika skeden

Kommissionen påbörjade sin undersökning i november 1998 med inspektioner i flera tillverkares lokaler. Efter dessa inspektioner och efter att en begäran om upplysningar skickats till företagen 1999 och 2000, samarbetade BPB och Gyproc Benelux med kommissionen och försåg den med bevis.

I april 2001 skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till de fyra företagen och till Etex SA, ett belgiskt finansbolag som också omfattades av undersökningen men för vars del kommissionen avslutar förfarandet i dag.

Etex har en andel på 54 % av Gyproc Benelux, medan det andra moderbolaget BPB har en andel på 46 %. Kommissionen ansåg emellertid att det inte fanns tillräckliga bevis för att Etex deltagit i överträdelsen eller för att hålla företaget ansvarigt för Gyprocs göranden och låtanden.

Beräkning av bötesbeloppet

När kommissionen beräknar böterna i ärenden som gäller konkurrensbegränsande avtal tar den hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den pågått och om det finns eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Den tar också hänsyn till de berörda företagens marknadsandel och sammanlagda storlek för att garantera att straffet återspeglar de enskilda företagens deltagande i överträdelsen och risken för att överträdelsen skadar andra marknadsdeltagare, särskilt konsumenterna, och för att garantera att böterna har en avskräckande effekt. Böterna beräknas således inte i första hand i relation till ett företags omsättning, även om de enligt gällande lagstiftning aldrig får överstiga 10 % av ett företags årsomsättning.

När bötesbeloppet fastställts kan böterna nedsättas om företagen samarbetat med kommissionen i samband med undersökningen, i linje med kommissionens politik när det gäller befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

Kommissionen beviljade därför BPB och Gyproc en nedsättning av böterna med 30% respektive 40% därför att de försåg kommissionen med kompletterande upplysningar om det olagliga förfarandet innan meddelandet om invändningar skickades. Däremot samarbetade Knauf och Lafarge inte i kommissionens undersökning och de beviljades därför ingen nedsättning av böterna.

Det bör påpekas att även om ett nytt meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter antogs i februari 2002, är det de gamla bestämmelserna som är tillämpliga i detta fall (meddelandet av den 18 juli 1996). Orsaken är att samarbetet ägde rum före februari 2002. Mer information om det nya meddelandet finns på följande adress:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency

Allmänna upplysningar

Företagen har tre månader på sig att betala böterna, som förs in i gemenskapens allmänna budget när de blivit slutgiltiga. Gemenskapens totala budget fastställs på förhand, och alla oförutsedda inkomster dras av från medlemsstaternas bidrag till gemenskapsbudgeten, vilket i slutändan gynnar de europeiska skattebetalarna.

Det totala bötesbelopp som åläggs idag i ärendet gällande gipsskivor är det näst största kommissionen någonsin ålagt, efter kartellärendet gällande vitaminer (855 miljoner euro i december 2001). De böter som ålagts Lafarge är också de tredje största som någonsin ålagts ett enda företag i ett enskilt ärende.

Dagens beslut är det sjätte kartellbeslutet sedan årets början. De övriga ärendena gällde österrikiska banker (IP/02/844), metionin (IP/02/976), industrigaser (IP/02/1139) och auktionshusen Christie's och Sotheby's (IP/02/1585) samt dagens beslut om metylglukamin (IP/02/1746).

Under 2001 fattade kommissionen tio beslut i kartellärenden, i vilka 56 företag ålades böter på totalt 1 836 miljoner euro.

Följande kartellärenden har föranlett de största bötesbeloppen:

År

ÄrendeTotalbelopp per ärende (milj. €)
2001Vitaminer855,23
2002Gipsskivor478.32
2001Självkopierande papper313,69
1998TACA272,94
2001Grafitelektroder218,8
2001Citronsyra135,22
2002Metionin127
2002Lombard-klubben/österrikiska banker124,26
1994Kartong*119,38
2000Lysin109,990

*böterna nedsatta genom förstainstansrättens eller EG-domstolens beslut

Side Bar