Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1706

Bryssel 19. marraskuuta 2002

Sijoituspalvelut: uusi direktiivi suojaa sijoittajia ja parantaa sijoituspalveluyritysten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista. Ehdotuksella on tarkoitus uudistaa nykyistä lainsäädäntöä perusteellisesti, jotta voitaisiin ottaa huomioon EU:n rahoitusmarkkinoilla viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet vaikutuksiltaan kauaskantoiset rakennemuutokset. Direktiivillä lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja asetetaan kaksi rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden toteutumiselle välttämätöntä perusedellytystä. Ensinnäkin sillä luodaan sijoituspalveluyrityksiä varten todellinen yhteen toimilupaan perustuva järjestelmä, jonka ansiosta ne voivat toimia kaikkialla EU:ssa. Toiseksi sillä varmistetaan, että sijoituspalveluyritysten palveluja käyttäviä sijoittajia suojataan tehokkaasti siitä riippumatta, missä nämä yritykset Euroopassa sijaitsevat. Sillä pyritään ensimmäistä kertaa luomaan kattavat puitteet, joilla säännellään pörssien, muiden kaupankäyntijärjestelmien ja sijoituspalveluyritysten harjoittamaa organisoitua toimintaa sijoittajien arvopaperikauppojen toteuttamiseksi. Kun direktiivi on hyväksytty, sen avulla voidaan varmistaa EU:n rahoitusmarkkinoiden lahjomattomuus ja avoimuus sekä edistää kilpailua jäsenvaltioiden perinteisten pörssien ja muiden kaupankäyntijärjestelmien välillä. Näin kannustetaan samalla innovaatioita, vähennetään kaupankäyntikustannuksia sekä vapautetaan lisävaroja investointeihin, mikä edistää lopulta talouskasvua. Uusi ehdotus perustuu laajaan kuulemismenettelyyn.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Frits Bolkestein selittää: "Tämä ehdotus on hyvin tärkeä osa rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaa. Jotta rahoitusalalla voitaisiin luoda todelliset yhtenäismarkkinat ja hyödyntää niiden mukanaan tuomia merkittäviä etuja, sekä suur- että piensijoittajien on voitava helposti ja luotettavasti sijoittaa yli rajojen. Sijoituspalveluyritysten on siis voitava toimia kaikkialla EU:ssa. Niiden toimintaa on voitava valvoa tavalla, joka on riittävän tiukka vilpillisesti toimivien yritysten sulkemiseksi pois markkinoilta mutta riittävän joustava, jotta hyvämaineiset yritykset voidaan vapauttaa velvollisuudesta 15:n eri jäsenvaltion lainsäädännön noudattamiseen. Meidän on myös lisättävä markkinoiden likviditeettiä, parannettava Euroopan markkinoiden kilpailukykyä ja kasvatettava sijoitusten kokonaismäärää auttamalla sijoittajia käymään kauppaa arvopapereilla mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti. Tämä edellyttää uusien kaupankäyntimenetelmien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä."

Ehdotetulla direktiivillä korvataan nykyinen vuonna 1993 annettu sijoituspalveludirektiivi. Tämän direktiivin tärkeimpänä lähtökohtana on vastavuoroisen tunnustamisen periaate, eikä sillä ole käytännössä voitu riittävällä tavalla varmistaa, että sijoituspalveluyritykset voivat toimia kaikkialla EU:ssa kotijäsenvaltionsa myöntämän toimiluvan nojalla. Ehdotus uudeksi direktiiviksi toimitetaan Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle hyväksyttäväksi yhteispäätösmenettelyssä.

Sijoituspalveluja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava EU:n rahoitusmarkkinoilla tapahtuneiden rakennemuutosten vuoksi. Näitä muutoksia ovat mm. vähittäissijoittajien määrän lisääntyminen rahoitusmarkkinoilla, pörssien ja muiden kaupankäyntijärjestelmien välisen kilpailun kiristyminen ja rajatylittävien osakekauppojen lisääntyminen (2025 prosentin vuosivauhtia vuosina 19962001). Jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinat ovat entistä tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, mikä tarkoittaa käytännössä, ettei vuonna 1993 annettu direktiivi enää tarjoa sijoittajille riittävää suojaa eikä enää riittävällä tavalla takaa markkinoiden tehokkuutta.

Nykyinen direktiivi ei myöskään muodosta tehokasta oikeudellista perustaa, joka tarjoaisi mahdollisuuden integroiduista rahoitusmarkkinoista saatavien merkittävien etujen täysimittaiseen hyödyntämiseen. Euroopan komission jokin aika sitten julkaisemien tutkimustulosten mukaan rahoitusalan integraatiolla voitaisiin noin kymmenen vuoden jaksolla lisätä talouskasvua 1 prosenttia ja kokonaistyöllisyyttä 0,5 prosenttia (ks. IP/02/1649).

Uusi ehdotus perustuu kahteen laaja-alaiseen kuulemismenettelyyn, joihin kuuluu myös Brysselissä huhtikuussa 2002 järjestetty avoin kuulemistilaisuus (ks. IP/02/464 ja MEMO/02/80).

Ehdotus muodostuu puitedirektiivistä, joka on Euroopan parlamentin kanssa helmikuussa 2002 tehdyn EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyn parantamista koskevan sopimuksen mukainen ja noudattaa näin Alexandre Lamfalussyn johtaman asiantuntijaryhmän eli ns. viisaiden komitean antamia suosituksia (ks. IP/02/195). Direktiivissä asetetaan näin ollen vain yleiset korkean tason velvoitteet, joiden noudattamisen valvonnasta vastaavat jäsenvaltiot. Komissio vahvistaa markkinaosapuolia ja jäsenvaltioita kuultuaan yksityiskohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon myös Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) suositukset.

Soveltamisala

Komission ehdotuksella pyritään selkiyttämään ja laajentamaan niiden rahoitusvälineiden luetteloa, joilla voidaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla ja sijoituspalveluyritysten kesken. Mukaan on otettu myös joitakin käteissuoritusta edellyttäviä hyödykejohdannaisia. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat näin ollen markkinat, joilla käydään kauppaa näillä välineillä. Direktiivissä vahvistetaan kuitenkin tietyt sen soveltamisalaa koskevat poikkeukset, jotta voitaisiin varmistaa, ettei sellaisilta toiminnanharjoittajilta, jotka eivät säännöllisesti käy kauppaa kyseisillä välineillä, vaadita sijoituspalveluyrityksen toimilupaa.

Ehdotuksessa on laajennettu direktiivin mukaan toimiluvanvaraisten sijoituspalvelujen valikoimaa sisällyttämällä näihin palveluihin sijoitusneuvonta. Lisäksi on selvennetty, millaisia liitännäispalveluja sijoituspalveluyritykset voivat tarjota. Liitännäispalveluihin on ehdotuksessa sisällytetty sijoitustutkimus ja rahoitusanalyysi. Kun liitännäispalveluja tarjotaan varsinaisten sijoituspalvelujen yhteydessä, niihin sovelletaan näin ollen niitä direktiivin säännöksiä, jotka koskevat eturistiriitoja ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjä.

Mahdollisia eturistiriitoja voi syntyä etenkin silloin, kun sijoituspalveluyritykset yhdistävät asiakkaille suunnatun sijoitusneuvonnan ja sellaisille yrityksille tarjottavat palvelut, joihin kyseiset asiakkaat mahdollisesti sijoittavat.

Sijoituspalveluyritysten velvollisuudet

Ehdotetulla direktiivillä on tarkoitus saattaa ajan tasalle ja yhdenmukaistaa ne sääntelyssä asetetut vaatimukset, jotka sijoituspalveluyritysten on täytettävä ensimmäisen toimilupansa myöntämisajankohdasta alkaen. Sillä on tarkoitus vahvistaa niitä periaatteita, joita sijoituspalveluyritysten on noudatettava toimiessaan asiakkaiden lukuun. Ehdotuksessa asetetaan näin ollen

  • selkeämmät ja tarkemmat menettelytapasäännöt

  • tiukemmat "parasta toteutusta" (best execution) koskevat velvoitteet eli tiukemmat vaatimukset sen varmistamiseksi, että sijoituspalveluyritykset toteuttavat toimeksiannot tavalla, jolla asiakkaalle voidaan hankkia paras mahdollinen hinta. Näin voidaan sekä turvata sijoittajien edut että parantaa markkinoiden tehokkuutta varmistamalla, että liiketoiminta keskittyy niille kauppapaikoille, jotka ovat tehokkaimpia ja asiakkaan kannalta edullisimpia

  • uudet säännöt asiakkaiden toimeksiantojen käsittelyä varten

  • suuria kauppoja tekeviin arvopaperikauppiaisiin ja meklari-välittäjiin sovellettava vaatimus, jonka mukaan niiden on julkistettava likvidien osakkeiden lopulliset myynti- ja ostotarjoukset tietynkokoista kauppaerien osalta (hintatarjouksien julkistamista koskeva sääntö)

  • vaatimukset, jotka koskevat eturistiriitoja, joita voi esiintyä silloin, kun sijoituspalveluyritykset toteuttavat asiakastoimeksiannot omasta kaupankäyntivarastostaan eli silloin, kun ne myyvät arvopapereita omille asiakkailleen tai ostavat niitä omilta asiakkailtaan

  • tiukemmat velvollisuudet, jotka koskevat avoimuutta ja asiakkaille tarjottavia tietoja.

Sijoituspalveluyrityksille tarjoutuvat mahdollisuudet

Uudella ehdotuksella parannetaan huomattavasti sijoituspalveluyritysten yhden toimiluvan järjestelmän käytännön toimintaa. Siinä vahvistetaan ja laajennetaan periaatetta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksillä olisi oltava oikeus toimia kaikkialla EU:ssa kotijäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen myöntämän toimiluvan ja harjoittaman valvonnan nojalla.

Ehdotetulla direktiivillä sijoituspalveluyrityksille annetaan mahdollisuus asiakastoimeksiantojen "sisäistämiseen" (internalisation). Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa pankit ja muut sijoitusyritykset käsittelevät asiakastoimeksiannot yrityksen sisällä toimittamatta niitä säännellyille markkinoille. Näin on esimerkiksi silloin, kun pankin asiakas on antanut toimeksiannon tietyn arvopaperin myymisestä ja saman pankin toinen asiakas tai pankki itse on halukas ostamaan kyseisen arvopaperin. "Sisäistäminen" rajoitetaan kuitenkin tapauksiin, jossa sen voidaan osoittaa olevan asiakkaan parhaan edun mukaista.

Markkinapaikkaan sovellettava sääntely

Ehdotetulla direktiivillä luodaan kattava sääntelyjärjestelmä, jolla varmistetaan sijoittajien arvopaperikauppojen laadukas toteutus toteutuspaikasta riippumatta. Toimeksiannot voidaan toteuttaa säännellyillä markkinoilla tai käyttämällä täysin uudentyyppisiä kaupankäyntijärjestelmiä, joita kutsutaan monenkeskisiksi kaupankäyntijärjestelmiksi (Multilateral Trading Facilities, MTFs) tai vaihtoehtoisiksi kaupankäyntijärjestelmiksi (Alternative Trading Systems), tai ne voidaan toteuttaa tavanomaisten pörssien ulkopuolella.

Direktiivillä on tarkoitus vahvistaa joukko suojasäännöksiä, joita säänneltyjen markkinoiden ja sijoituspalveluyritysten on noudatettava. Tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen avoimuusjärjestely, jonka ansiosta markkinaosapuolet voivat hankkia tietyn oman pääoman ehtoisen rahoitusvälineen viimeisintä myyntiä tai ostoa koskevat tiedot kaikilta toimeksiantojen toteutuspaikoilta. Markkinaosapuolet voivat näin löytää parhaimmat kauppaehdot ja pääsevät hyötymään parhaimmista hinnoista. Tämänkaltaisella avoimuudella on näin ollen hyvin tärkeä merkitys sen varmistamisessa, että markkinoiden ja kauppapaikkojen välinen kilpailu pikemminkin edistää kuin heikentää markkinoiden yleistä tehokkuutta.

Ehdotuksessa määritellään ensimmäistä kertaa yhteisön lainsäädännössä vaatimukset, joita sovelletaan säänneltyjen markkinoiden ylläpitoa koskevan toimiluvan myöntämiseen, sekä asetetaan edellytykset näiden markkinoiden toiminnalle. Näissä säännöksissä asetetaan myös vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan rahoitusvälineiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi.

Monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä ja säännellyillä markkinoilla on käytännössä monia yhteisiä piirteitä, kun tarkastellaan niiden toimintatapaa ja niiden tarjoamia palveluja. Näitä markkinoita koskevan sääntelyn tärkeimmät osatekijät ulotetaan ehdotuksessa tämän vuoksi koskemaan myös monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä.

Valvontaviranomaisten valtuudet ja velvollisuudet

Jos ei voida luottaa siihen, että toimintaa ja säännösten noudattamista valvotaan tehokkaasti ja asianmukaisesti kaikkialla sisämarkkinoilla, todelliset integroituneet rahoitusmarkkinat, jotka perustuvat jäsenvaltioiden viranomaisten muodostamaan verkostoon, jäävät toteutumatta.

Jotta voitaisiin edistää säännösten noudattamisen johdonmukaista valvontaa kaikkialla EU:ssa, uudessa ehdotuksessa asetetaan vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat kansallisille viranomaisille annettavia vastuita ja valtuuksia. Siinä otetaan myös käyttöön tehokkaat järjestelyt reaaliaikaista yhteistyötä varten, jota tehdään direktiivissä asetettujen velvoitteiden rikkomisen havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Näiden järjestelyjen luomiseksi tiukennetaan toimivaltaisten viranomaisten velvoitteita keskinäisen avun antamiseen, tiedonvaihtoon ja tutkintayhteistyöhön.

Katso myös MEMO/02/257


Side Bar