Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1706

Bruxelles, den 19. november 2002

Investeringsservice: forslag til nyt direktiv forbedrer investorbeskyttelse og gør det lettere for investeringsselskaberne at arbejde overalt i EU

Europa-Kommissionen har forelagt et forslag til nyt direktiv om investeringsservice og regulerede markeder. Formålet er at omarbejde eksisterende forskrifter i forhold til de omfattende strukturelle forandringer, der har præget de finansielle markeder i EU i de seneste ti år. Forslaget skal øge harmoniseringen af nationale regler og skabe to centrale forudsætninger for virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser. For det første vil investeringsselskaberne få et egentligt "fælles pas", som giver dem mulighed for at arbejde på tværs af grænserne i EU. For det andet sikres investorerne et højt beskyttelsesniveau, når de bruger investeringsselskaberne uanset beliggenhed. Forslaget søger for første gang at indføre vidtrækkende regulering af fondsbørsernes, andre handelssystemers og investeringsselskabers organiserede udførelse af investortransaktioner. Det foreslåede direktiv vil efter vedtagelsen opretholde integriteten og gennemsigtigheden på markederne i EU og skabe konkurrence mellem traditionelle fondsbørser og andre handelssystemer og dermed fremme innovering, mindske omkostningerne og frigive flere midler til investering, hvilket i sidste ende vil understøtte den økonomiske vækst. Det nye forslag kommer efter omfattende høringer.

Kommissæren for Det Indre Marked, Frits Bolkestein, udtaler, at "forslaget er en hjørnesten i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser. Hvis vi virkelig vil have et indre marked for finansielle tjenesteydelser og de enorme fordele, det indebærer, må vi sætte såvel store som mindre investorer i stand til uden problemer og i fuld tillid at investere på tværs af grænserne. Investeringsselskaberne skal derfor have mulighed for at virke overalt i EU under et tilsyn, der er tilstrækkeligt skrapt til at luge fup- og fidusmagere væk og samtidigt tilstrækkeligt fleksibelt til at frigøre velrenommerede operatører fra den hovedpine, det er at skulle opfylde femten forskellige regelsæt. Derudover skal vi øge likviditeten, de europæiske markeders konkurrenceevne og de samlede investeringer ved at hjælpe folk til at handle værdipapirer så effektivt og billigt som muligt. Det betyder, at vi skal have så meget ud af de nye handelsmetoder som muligt."

Det foreslåede direktiv skal erstatte investeringsservicedirektivet fra 1993. Det nuværende direktiv bygger i høj grad på gensidig anerkendelse og har i praksis vist sig utilstrækkeligt til at sikre investeringsselskabernes virke på tværs af grænserne med deres godkendelse i hjemlandet. Forslaget fremsendes til Europa-Parlamentet og Ministerrådet til vedtagelse efter den fælles beslutningsprocedure.

De strukturelle forandringer på EU's finansielle markeder har skabt behov for nye forskrifter for investeringsservice. Forandringerne består bl.a. i større deltagelse fra detailinvestorerne på de finansielle markeder, øget konkurrence mellem fondsbørser og handelssystemer samt stigende grænseoverskridende handel med værdipapirer (årlig stigning på 20-25 % mellem 1996 og 2001). Den større indbyrdes tilknytning mellem de nationale finansielle markeder har betydet, at 1993-direktivet ikke længere sikrer en hensigtsmæssig investorbeskyttelse og heller ikke tilstrækkeligt sikrer et effektivt marked.

Lige så vigtigt er det, at direktivet ikke danner et egentligt retsgrundlag for at få alle de mange fordele ved et integreret finansielt marked. Europa-Kommissionen har nyligt offentliggjort forskning, der viser, at finansiel integration vil kunne føre til yderligere økonomisk vækst på ca. 1 % i løbet af en tiårsperiode og til en stigning på 0,5 % i den samlede beskæftigelse (se IP/02/1649).

Det nye forslag følger efter to omfattende høringsomgange, herunder et åbent høringsmøde i Bruxelles i april 2002 (se IP/02/464 og MEMO/02/80).

Forslaget er et rammedirektiv i tråd med aftalen med Europa-Parlamentet fra februar 2002 om forbedring af reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder og følger anbefalingerne fra Vismandsudvalget under ledelse af Alexandre Lamfalussy (se IP/02/195). Direktivet begrænser sig således til at udstikke de generelle overordnede forpligtelser, som medlemsstaterne skal håndhæve. De mere præcise gennemførelsesforanstaltninger skal fastsættes af Kommissionen efter høring af markedsaktørerne og medlemsstaterne og under hensyntagen til råd fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

Anvendelsesområde

Kommissionen søger med forslaget at præcisere og udvide listen over finansielle instrumenter, der kan omsættes på regulerede markeder og mellem investeringsselskaber. Visse kontantafregnede, råvarebaserede afledte instrumenter er medtaget. Derfor bliver de markeder, hvor sådanne instrumenter handles, underlagt direktivet. Forslaget til direktiv indeholder visse undtagelsesbestemmelser for at sikre, at enheder, der ikke regelmæssigt omsætter sådanne instrumenter, ikke behøver godkendelse som investeringsselskab.

Forslaget vil udvide den vifte af investeringsserviceaktiviteter, som efter direktivet kræver godkendelse, navnlig for at medtage investeringsrådgivning og præcisere de accessoriske tjenester, som investeringsselskabet kan yde. Finansiel analyse og forskning vil udtrykkeligt blive anerkende som en sådan accessorisk tjeneste. Når sådanne tjenester ydes sammen med egentlige investeringstjenester, bliver de omfattet af direktivets bestemmelser om interessekonflikter og god forretningsskik.

Der er især mulighed for interessekonflikt, når værdipapirhandlere kombinerer investeringsrådgivning til kunder og andre tjenester for virksomheder, som er mulige modtagere af sådanne investeringer.

Investeringsselskabers forpligtelser

Med det foreslåede direktiv ajourføres og harmoniseres de tilsynskrav, som investeringsselskaberne skal opfylde på tidspunktet for den første godkendelse og derefter. Det vil styrke den disciplin, som investeringsselskaberne skal udvise, når de handler på deres kunders vegne.

Direktivforslaget indeholder således:

  • mere klare og præcise regler om god forretningsskik

  • skærpede forpligtelser til "best execution", med andre ord strengere krav for at sikre, at investeringsselskaberne udfører ordrerne således, at kunden får det største udbytte. Dette beskytter ikke blot investorernes interesser, men forbedrer også markedseffektiviteten ved at sikre, at der handles mere på de mest optimale handelspladser, nemlig dér, hvor der er færrest omkostninger for kunden

  • nye regler for behandlingen af kundeordrer

  • en forpligtelse for større handlere og mæglere til at offentliggøre en fast købs- og salgspris for en nærmere bestemt handelspoststørrelse i likvide aktier ("kursoplysningsreglen")

  • krav til behandling af de interessekonflikter, som kan opstå, når investeringsselskaber udfører kundeordrer over egenbeholdningen dvs. når de sælger værdipapirer til eller køber værdipapirer fra deres egne kunder

  • skærpede forpligtelser vedrørende gennemsigtighed og de oplysninger, kunderne har krav på.

Muligheder for investeringsselskaber

Det nye forslag forbedrer i høj grad brugen i praksis af "det fælles pas" for investeringsselskaber ved at styrke og udvide princippet om, at virksomhederne bør have ret til at operere overalt i EU på grundlag af hjemlandets kompetente myndigheds godkendelse og tilsyn.

Det foreslåede direktiv vil tillade investeringsselskaberne at "internalisere" deres kundeordrer. Internalisering er, når banker og andre investeringsinstitutioner behandler kundeordrer internt uden at gå via et reguleret marked, f.eks. hvis en kunde har indgivet en ordre om salg af et bestemt værdipapir, og en anden kunde eller banken selv ønsker at købe. Internaliseringen vil dog blive begrænset til tilfælde, hvor det kan påvises, at det er i kundens interesse.

Regulering af markedet

Med det foreslåede direktiv indføres en omfattende tilsynsordning, som skal sikre kvalitetsudførelse af investortransaktioner uanset sted - på "regulerede markeder", via den nye generation af organiserede handelssystemer (kendt som enten Multilateral Trading Facilities (MTFs) eller Alternative Trading Systems) eller uden om børssystemet.

Med forslaget indføres en sikringspakke, som regulerede markeder og investeringsselskaber skal overholde. Der skabes større gennemsigtighed for at sætte deltagerne i stand til at kunne observere de seneste salgs- og købsvilkår for et givent værdipapir på alle handelspladser. Dette giver markedsdeltagerne mulighed for at identificere de bedste tilbud og drage fordel af de bedste priser. Denne gennemsigtighed udgør således et stærkt værktøj for at sikre, at konkurrencen mellem markederne og handelspladserne bidrager til snarere end hindrer den samlede markedseffektivitet.

Med dette forslag er det første gang i EU-retten, at der fastlægges krav for godkendelse til at virke på et reguleret marked og betingelser for sådanne markeders funktion. Bestemmelserne indeholder mindstekrav for instrumenternes optagelse til omsætning.

I praksis kan mange MTF sammenlignes med "regulerede markeder" både i deres funktionsmåde og i de pågældende tjenesteydelser. Forslaget udvider således de centrale elementer i ordningen for regulerede markeder til også at omfatte disse faciliteter.

Håndhævelsesmyndighedernes beføjelser og forpligtelser

Uden tillid til effektiviteten og kvaliteten i tilsynet og håndhævelsen overalt i det indre marked kan der ikke eksistere noget integreret marked for finansielle tjenesteydelser opbygget omkring et net af nationale myndigheder.

For at fremme ensartet håndhævelse overalt i EU vil det nye forslag derfor opstille mindstestandarder for det mandat og de beføjelser, som de kompetente nationale myndigheder bør udstyres med. Der vil også blive indført mekanismer til tidstro samarbejde i forbindelse med undersøgelse og retsforfølgning af manglende overholdelse af direktivets forpligtelser, idet der bliver lagt større vægt på de kompetente myndigheders forpligtelse til at bistå hinanden, udveksle oplysninger og fremme fælles undersøgelser.

Se ligeledes MEMO/02/257


Side Bar