Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1704

Bryssel den 19 november 2002

Kommissionen rekommenderar rådet att rikta en varning till Frankrike

Kommissionen rekommenderar rådet att rikta en varning till Frankrike för att undvika att gränsvärdet 3 % av BNI som största tillåtna valutaunderskott överskrids. Kommissionen föreslår också att rådets beslut offentliggörs liksom rekommendation i dess helhet. Bakgrunden är kommissionens höstprognos som offentliggjordes i förra veckan och som ger vid handen att underskottet i de franska offentliga finanserna kan komma att uppgå till 2,7 % av BNI i år och 2,9 % nästa år. Förfarandet för varning finns angivet i förordning nr 1466/97 om stabilitets- och tillväxtpakten och grundas på artikel 99.4 i EG-fördraget. Genom att inleda förfarandet följer kommissionen åtagandet i Europeiska rådets resolution om stabilitets- och tillväxtpakten att pakten skall fungera strikt, punktligt och effektivt, på samma sätt som för Tyskland och Portugal tidigare i år.

Enligt kommissionens höstprognos (IP/02/1659) beräknas underskottet i de franska offentliga finanserna stiga till 2,7 % av BNI i år. Det ligger klart över det riktvärde som fastställdes i 2001 års uppdatering av stabilitetsprogrammet, nämligen 1,4 % av BNI, och mycket nära fördragets tröskelvärde för offentligt underskott, 3 % av BNI.

Nedgången i den ekonomiska verksamheten kan förklara ungefär hälften av skillnaden. Den andra hälften beror på att saldot för de offentliga finanserna har försämrats, vilket den franska regeringen också framhåller. Orsaken är främst att utgifterna för statsförvaltningen och för sjukvården har överskridits. Det konjunkturrensade budgetunderskottet väntas uppgå till 2,7 % av BNI i år, vilket helt klart är för mycket. De offentliga finanserna utvecklas alltså under året på ett sätt som tydligt strider mot planerna i 2001 års uppdatering av stabilitetsprogrammet.

De franska myndigheterna siktar nu på en stabilisering av underskottet i de offentliga finanserna under 2003. Kommissionen förutspår att detta i stället kommer att stiga till 2,9 %, trots att tillväxten väntas öka från 1,0 % till 2,0 % av BNI under 2003. Det konjunkturrensade underskottet försämras också, från 2,7 % av BNI i år till 2,8% nästa år enligt kommissionens beräkningar.

Enligt kommissionens åsikt finns det därför en klar risk för att underskottet 2003 går över treprocentströskeln. För att förhindra ett alltför stort underskott rekommenderar kommissionen därför rådet att rikta en varning till Frankrike. Kommissionen föreslår också att rådets beslut och rekommendationen i dess helhet offentliggörs.

Genom att inleda varningsförfarandet handlar kommissionen i enlighet med sitt uttalande efter Ecofinrådets möte den 12 februari 2002 att man kommer att använda denna mekanism "om och när budgetsituationerna i medlemsstaterna väsentligt avviker från det medelfristiga budgetmålet eller avpassningsbanan för att uppnå målet".


Side Bar