Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/1704

Brussel, 19 november 2002

Aanbeveling van de Commissie aan de Raad voor waarschuwing aan Frankrijk

Om overschrijding van de tekortdrempel van 3% van het BBP te voorkomen, beveelt de Commissie de Raad aan een waarschuwing te richten aan Frankrijk. De Commissie stelt de Raad ook voor zijn besluit en de volledige aanbeveling openbaar te maken. Het besluit van de Commissie is gebaseerd op de vorige week gepubliceerde najaarsprognoses (zie IP/02/1659), waarin vermeld staat dat het begrotingstekort van Frankrijk in 2002 2,7% van het BBP kan bereiken en in 2003 2,9%. De waarschuwingsprocedure is uiteengezet in Verordening nr. 1466/97 van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en is in overeenstemming met artikel 99, lid 4, van het Verdrag. Door deze procedure in te leiden honoreert de Commissie, zoals in het geval van Duitsland en Portugal vroeger dit jaar, haar toezeggingen die zijn neergelegd in de resolutie van de Europese Raad over het Stabiliteits- en Groeipact met betrekking tot een strenge, tijdige en effectieve werking van het Pact.

Volgens de najaarsprognoses van de Commissie (IP/02/1659) zal het begrotingstekort van Frankrijk in 2002 oplopen tot 2,7% van het BBP. Dit ligt duidelijk boven de nagestreefde 1,4% waarvan sprake was in het geactualiseerde stabiliteitsprogramma 2001. Frankrijk komt ook dicht in de buurt van de drempel van 3% die is vastgesteld in het Verdrag.

De vertraging van de economische bedrijvigheid vormt de helft van de verklaring van deze ontsporing. De andere helft is toe te schrijven aan de verslechtering van de achterliggende begrotingssituatie, zoals ook vastgesteld door de Franse regering. Deze situatie is vooral toe te schrijven aan uitgavenoverschrijdingen van de centrale overheid en in de gezondheidssector. Het voor de conjunctuur aangepaste begrotingstekort wordt voor 2002 geraamd op 2,7% van het BBP, hetgeen duidelijk veel te hoog is. De openbare financiën vertonen dus in 2002 een belangrijke afwijking van de plannen die werden opgenomen in het geactualiseerde stabiliteitsprogramma 2001.

Voor 2003 verwachten de Franse autoriteiten momenteel een stabilisatie van het begrotingstekort. De Commissie voorspelt een stijging van het tekort tot 2,9% van het BBP, ondanks een groeiversnelling van 1,0% in 2002 tot 2,0% in 2003. Het voor de conjunctuur gecorrigeerde begrotingstekort stijgt volgens de ramingen van de Commissie eveneens van 2,7% van het BBP in 2002 tot 2,8% van het BBP in 2003.

Volgens de Commissie is er dus een groot risico dat het tekort in 2003 de drempel van 3% van het BBP zal overschrijden. Om een buitensporig tekort te voorkomen, beveelt de Commissie de Raad aan een waarschuwing te richten aan Frankrijk. Zij beveelt de Raad ook aan zijn besluit en de volledige aanbeveling openbaar te maken.

Door de waarschuwingsprocedure in te stellen handelt de Commissie in overeenstemming met haar verklaring na de ECOFIN-Raad van 12 februari 2002, namelijk dat zij het vroegtijdige waarschuwingsmechanisme zal gebruiken indien en wanneer de begrotingssituatie van een lidstaat aanmerkelijk afwijkt van het budgettaire streefcijfer voor de middellange termijn of van het aanpassingspad.


Side Bar