Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1704

Bryssel 19. marraskuuta 2002

Komissio suosittaa neuvostolle ennakkovaroituksen antamista Ranskalle

Komissio suosittaa neuvostolle, että se antaisi Ranskalle ennakkovaroituksen julkisen talouden alijäämää koskevan viitearvon (3,0 % suhteessa BKT:hen) ylittämisestä. Komissio ehdottaa lisäksi, että neuvosto julkistaisi päätöksensä ja suosituksen koko tekstin. Komission päätös perustuu komission viime viikolla julkaisemaan syksyn talousennusteeseen (IP/02/1659), jonka mukaan Ranskan julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen saattaa nousta 2,7 prosenttiin vuonna 2002 ja 2,9 prosenttiin vuonna 2003. Ennakkovaroitusmenettelystä säädetään EY:n perustamissopimuksen 99 artiklan 4 kohdan nojalla asetuksessa N:o 1466/97, joka muodostaa vakaus- ja kasvusopimuksen osan. Kuten Saksan ja Portugalin tapauksissa aiemmin tänä vuonna, aloittamalla menettelyn komissio noudattaa Eurooppa-neuvoston päätöslauselman mukaista sitoumustaan, jonka mukaan vakaus- ja kasvusopimus on toteutettava tiukasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Komission syksyn talousennusteen (IP/02/1659) mukaan Ranskan julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen voi nousta 2,7 prosenttiin vuonna 2002. Tämä ylittää selvästi vuoden 2001 vakausohjelmaa tarkistettaessa vuodelle 2002 asetetun tavoitteen (1,4 %) ja on hyvin lähellä perustamissopimuksessa asetettua 3 prosentin viitearvoa.

Talouden toimeliaisuuden hidastuminen saattaa selittää noin puolet erotuksesta. Toinen puoli johtuu julkisen talouden rahoitusaseman heikkenemisestä, kuten Ranskan hallituskin on todennut. Pääasiallisiksi syiksi mainitaan talousarvion ylitykset valtionhallinnossa ja terveydenhuoltomenoissa. Suhdannekorjatun alijäämän arvioidaan nousevan 2,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2002, mikä on selvästi liikaa. Julkisen talouden kehitys vuoden 2002 aikana on siten poikennut merkittävästi vuonna 2001 tarkistetussa vakausohjelmassa esitetyistä kaavailuista.

Ranskan viranomaiset odottavat nyt julkisen talouden alijäämän vakiintuvan vuoden 2003 aikana. Komission ennusteen mukaan alijäämä nousee 2,9 prosenttiin, vaikka BKT:n kasvu kiihtyy (1,0 % vuonna 2002 ja 2,0 % vuonna 2003). Myös suhdannekorjattu julkisen talouden rahoitusasema suhteessa BKT:hen heikkenee: komission ennusteen mukaan se on 2,7 prosenttia vuonna 2002 ja 2,8 prosenttia vuonna 2003.

Näistä syistä komissio katsoo, että on selvä vaara, että alijäämä suhteessa BKT:hen ylittää kolmen prosentin rajan vuonna 2003. Jotta liiallisen alijäämän syntyminen vältettäisiin, komissio suosittaa, että neuvosto antaa Ranskalle ennakkovaroituksen. Lisäksi komissio ehdottaa, että neuvoston päätös ja suosituksen koko teksti julkistetaan.

Aloittamalla ennakkovaroitusmenettelyn komissio noudattaa johdonmukaisesti 12. helmikuuta 2002 pidetyn Ecofin-neuvoston kokouksen jälkeen antamaansa lausuntoa, jonka mukaan "komissio käyttää ennakkovaroitusjärjestelmää, jos ja kun jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne poikkeaa merkittävästi keskipitkän aikavälin budjettitavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta".


Side Bar