Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1704

Bruxelles, den 19. november 2002

Kommissionen henstiller til Rådet, at der rettes en tidlig advarsel til Frankrig

Med henblik på at forhindre en overskridelse af underskudsreferenceværdien på 3 % af BNP henstiller Kommissionen til Rådet, at der rettes en tidlig advarsel til Frankrig. Kommissionen foreslår også Rådet, at det offentliggør sin beslutning og den fulde ordlyd henstillingen. Kommissionens beslutning bygger på de økonomiske efterårsprognoser, som den offentliggjorde i sidste uge (IP/02/1659), hvori der peges på, at det offentlige underskud i Frankrig kunne stige til 2,7 % af BNP i 2002 og til 2,9 % i 2003. Proceduren med udsendelse af en tidlig advarsel er beskrevet i forordning nr. 1466/97, der en del af stabilitets- og vækstpagten, og bygger desuden på traktatens artikel 99, stk. 4. Ved at iværksætte denne procedure overholder Kommissionen (ligesom i sagen vedrørende Portugal tidligere på året) den forpligtelse, den har fået pålagt i henhold til Det Europæiske Råds resolution om stabilitets- og vækstpagten, nemlig forpligtelsen til at sikre en streng, rettidig og effektiv anvendelse af pagten.

Ifølge Kommissionens økonomiske efterårsprognoser (IP/02/1659) forventes det offentlige underskud i Frankrig at stige til 2,7 % af BNP i 2002. Dermed vil underskuddet komme til at ligge et godt stykke over de 1,4 % af BNP, der er nævnt i 2001-opdateringen af stabilitetsprogrammet. Underskuddet vil også komme meget tæt på traktatens referenceværdi på 3 % af BNP.

Forværringen af underskuddet kan for omkring halvdelens vedkommende tilskrives afdæmpningen af den økonomiske aktivitet. Den anden halvdel skyldes en forværring af den underliggende budgetstilling, hvilket den franske regering også selv har peget på som årsag. Sidstnævnte tilskrives først og fremmest statslige budgetoverskridelser og stigende sundhedsudgifter. Den konjunkturkorrigerede budgetstilling forventes at udvise et underskud på 2,7 % af BNP i 2002, hvilket er klart for højt. Udviklingen på de offentlige finanser i 2002 afviger således ganske betydeligt fra de planer, der blev beskrevet i 2001-opdateringen af stabilitetsprogrammet.

For 2003 forventer de franske myndigheder nu en stabilisering af det offentlige underskud. Ifølge Kommissionens prognoser vil underskuddet vokse til 2,9 % af BNP trods tiltagende BNP-vækst fra 1 % i 2002 til 2 % i 2003. Ifølge Kommissionens beregninger vil også den konjunkturkorrigerede budgetstilling blive forværret, nemlig fra et underskud på 2,7 % af BNP i 2002 til et underskud på 2,8 % af BNP i 2003.

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at der hersker en klar risiko for, at underskuddet i 2003 kommer til at overskride tærsklen på 3 % af BNP. For at hindre, at der opstår et uforholdsmæssigt stort underskud, henstiller Kommissionen derfor til Rådet, at det retter en tidlig advarsel til Frankrig. Kommissionen foreslår også Rådet, at det offentliggør sin beslutning og henstillingen.

Ved at iværksætte proceduren med udsendelse af en tidlig advarsel lever Kommissionen op til den erklæring, som den selv afgav efter Økofin-Rådets møde den 12. februar 2002, og ifølge hvilken Kommissionen vil anvende varslingsmekanismen, når og hvis medlemsstaternes budgetstillinger afviger betydeligt fra de mellemsigtede budgetmål eller fra kursen i retning heraf.


Side Bar