Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1671

Bryssel den 13 november 2002

Brittiskt nötkött: Kommissionen kan nu konstatera att EU:s bestämmelser följs

Europeiska kommissionen har slutfört sin analys av den franska lag som införlivar beslut 98/256/EG (ändrat genom beslut 98/692/EG och 1999/514/EG), enligt vilket brittiskt nötkött får exporteras på strängt reglerade villkor inom ramen för det s.k. datumbaserade exportsystemet. Kommissionen har kommit fram till att den franska lagen uppfyller villkoren i EU:s lagstiftning. Kommissionen kan således konstatera att EU:s bestämmelser nu följs.

Europeiska kommissionen har dragit tillbaka sin talan hos EG-domstolen om att Frankrike skulle betala vite, eftersom landet inte hade följt domstolens dom av den 13 december 2001 i mål C-1/00, där Frankrike beordrades att häva det brittiska nötköttsembargot.

Kommissionen handlar enligt de bestämmelser i EG-fördraget som används när en medlemsstat inte har uppfyllt sina skyldigheter.

Kommissionen har bett domstolen att fastställa att rättegångskostnaderna i fallet ska betalas av Frankrike, eftersom det är de franska myndigheterna som inte har följt domstolens dom inom den tidsfrist som angavs i det motiverade yttrandet.

Mot bakgrund av erfarenheterna från detta och andra liknande fall, har kommissionen beslutat att granska på vilket sätt den har tillämpat artikel 228 i EG-fördraget och återkommer till detta senare.

Bakgrundsinformation:

I artiklarna 226 och 228 i EG-fördraget fastställs de rättsliga förfaranden som ska användas om en medlemsstat inte rättar sig efter EU:s bestämmelser eller en dom från EG-domstolen. Syftet med dessa förfaranden är att se till att EU:s lagstiftning följs.

I artiklarna 226 och 228 fastställs att efter en formell underrättelse ska ett motiverat yttrande skickas till den berörda medlemsstaten. I detta yttrande anges på vilka punkter medlemsstaten inte har följt lagstiftningen eller domslutet och inom vilken tidsfrist åtgärder måste vidtas.

Om den berörda medlemsstaten fortsätter att bryta mot bestämmelserna i EU:s lagstiftning, får kommissionen föra ärendet vidare till domstolen. Om medlemsstaten inte rättar sig efter domstolens utslag, får kommissionen väcka ytterligare talan vid domstolen och ange det vitesbelopp som den anser att medlemsstaten ska betala.


Side Bar