Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/1671

Brussel, 13 november 2002

Brits rundvlees: Commissie constateert dat nu aan EU-wetgeving wordt voldaan

De Europese Commissie is klaar met de bestudering van de Franse wetgeving ter omzetting van Beschikking 98/256/EG zoals gewijzigd bij Beschikking 98/692/EG en Beschikking 1999/514/EG, die de uitvoer van Brits rundvlees onder strikte voorwaarden toestaan in het kader van het zogenaamde Date Based Export Scheme. Zij is tot de conclusie gekomen dat de Franse regelgeving aan de voorwaarden van de EU-wetgeving voldoet. Op grond daarvan constateert de Commissie dat nu aan de EU-wetgeving wordt voldaan.

De Commissie heeft haar verzoek aan het Europees Hof van Justitie om aan Frankrijk een dwangsom op te leggen ingetrokken. De reden voor dit verzoek was dat Frankrijk het arrest van het Hof van 13 december 2001 (C-1/00), waarin Frankrijk gelast werd het embargo op Britse rundvlees op te heffen, niet had uitgevoerd.

De Commissie volgt hierbij de desbetreffende bepalingen van het EG-Verdrag ingeval een lidstaat zijn verplichtingen niet nakomt.

De Commissie heeft het Hof verzocht te gelasten dat Frankrijk de kosten van de zaak draagt, aangezien de Franse autoriteiten het arrest van het Hof niet binnen de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn hebben uitgevoerd.

Gezien de ervaring met deze zaak en soortgelijke zaken heeft de Commissie besloten de wijze waarop zij artikel 228 van het EG-Verdrag toepast opnieuw te bezien. Zij zal hier later op terugkomen.

Toelichting:

In de artikelen 226 en 228 van het EG-Verdrag is de juridische procedure vastgelegd die moet worden gevolgd wanneer een lidstaat de EU-wetgeving of een arrest van het Hof van Justitie niet nakomt. Die procedures zijn bedoeld om te bereiken dat de EU-wetgeving wordt nageleefd.

Volgens de artikelen 226 en 228 wordt na een schriftelijke aanmaning een met redenen omkleed advies aan de betrokken lidstaat gericht waarin vermeld wordt op welke punten de wetgeving of het arrest nog niet wordt nagekomen en een termijn wordt aangegeven waarbinnen de lidstaat aan zijn verplichtingen moet voldoen.

Als de lidstaat de EU-wetgeving dan nog steeds niet nakomt, kan de Commissie de zaak bij het Hof aanhangig maken. Betreft het een arrest van het Hof dat niet wordt uitgevoerd, dan kan de Commissie de zaak nogmaals bij het Hof aanhangig maken en aangeven welke dwangsom volgens haar aan de lidstaat moet worden opgelegd.


Side Bar