Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1671

Bryssel 13. marraskuuta 2002

Brittiläinen naudanliha: komissio tyytyväinen EU-lainsäädännön noudattamiseen

Euroopan komissio on saanut päätökseen tarkastelunsa, joka koski päätöksen 98/256/EY (muutettuna päätöksellä 98/692/EY ja päätöksellä 1999/514/EY) täytäntöönpanoa Ranskan lainsäädännössä. Kyseisellä päätöksellä sallitaan brittiläisen naudanlihan vienti Yhdistyneestä kuningaskunnasta tiukasti säännellyin ehdoin nk. päivämäärään perustuvan vientijärjestelmän (Date Based Export Scheme) mukaisesti. Tarkastelussa todettiin, että Ranskan täytäntöönpanolaissa noudatetaan nyt EU:n lainsäädäntöä, ja komissio on tyytyväinen tilanteeseen.

Euroopan komissio on peruuttanut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle osoitetun pyynnön, joka koski Ranskalle asetettavaa päiväsakkoa, koska maa on laiminlyönyt tuomioistuimen 13. joulukuuta 2001 annetun tuomion (C-1/00) täytäntöönpanon. Kyseisessä tuomioissa määrättiin Ranska poistamaan tuontikielto brittiläiseltä naudanlihalta.

Komissio on toiminut niiden EY:n perustamissopimuksen määräysten mukaisesti, jotka koskevat jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä jossakin jäsenvaltiossa.

Komissio on pyytänyt tuomioistuinta määräämään, että Ranska vastaa oikeudenkäyntikuluista, koska Ranskan viranomaiset eivät ole noudattaneet tuomioistuimen tuomiota perustellussa lausunnossa asetetussa määräajassa.

Tästä ja samanlaisista tapauksista saamiensa kokemusten perusteella komissio on päättänyt tarkastella uudelleen suhtautumistaan EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan soveltamiseen ja palaa asiaan myöhemmin.

Huom:

EY:n perustamissopimuksen 226 ja 228 artiklassa vahvistetaan oikeudellinen menettely, johon turvaudutaan silloin, kun jäsenvaltio ei noudata EU:n lainsäädäntöä tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota. Menettelyjen tarkoituksena on varmistaa EU-lainsäädännön noudattaminen.

Perustamissopimuksen 226 ja 228 artiklan mukaisesti jäsenvaltiolle toimitetaan ensin virallinen huomautus ja sen jälkeen perusteltu lausunto, jossa täsmennetään, miltä osin asianomainen jäsenvaltio ei ole noudattanut yhteisön lainsäädäntöä tai tuomioistuimen tuomiota, ja vaaditaan noudattamista tietyssä määräajassa.

Jos EU-lainsäädännön noudattamatta jättäminen jatkuu, komissio voi saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja jos kyseessä on tuomion noudattamatta jättäminen, komissio voi nostaa uuden kanteen tuomioistuimessa ja yksilöidä sakon määrän, joka jäsenvaltion tulisi sen käsityksen mukaan suorittaa.


Side Bar