Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1671

Bruxelles, den 13. november 2002

Britisk oksekød: Kommissionen konstaterer, at EU-reglerne nu overholdes

Europa-Kommissionen har afsluttet sin analyse af gennemførelsen i fransk lovgivning af beslutning 98/256/EF, ændret ved beslutning 98/692/EF og 1999/514/EF, ifølge hvilken eksport af britisk oksekød tillades på meget strenge betingelser under den ordning, der kaldes den datobaserede eksportordning. Kommissionen konkluderede, at den franske gennemførelseslov opfylder betingelserne i EU-bestemmelserne, og at EU-bestemmelserne således nu overholdes.

Europa-Kommissionen havde anmodet EF-Domstolen om at pålægge Frankrig dagbøder for ikke at efterkomme Domstolens dom (C-1/00) af 13. december 2001, ifølge hvilken Frankrig skulle hæve embargoen over for britisk oksekød. Denne anmodning har Kommissionen nu trukket tilbage.

Kommissionen handler i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EF-traktaten om, hvad der skal ske, når en medlemsstat ikke overholder sine forpligtelser.

Kommissionen har anmodet Domstolen om at afgive kendelse om, at sagens omkostninger skal afholdes af Frankrig, da de franske myndigheder ikke har efterkommet Domstolens dom inden for den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse.

På baggrund af erfaringerne fra denne og andre lignende sager har Kommissionen besluttet at se nærmere på, hvordan den anvender EF-traktatens artikel 228, og den vil komme tilbage til dette spørgsmål på et senere tidspunkt.

Baggrundsoplysninger:

I EF-traktatens artikel 226 og 228 beskrives den procedure, der skal følges, hvis en medlemsstat ikke overholder EU-bestemmelserne eller efterkommer en dom fra Domstolen. Disse procedurer har til formål at opnå, at EU-retten overholdes.

Ifølge artikel 226 og 228 sender Kommissionen først en åbningsskrivelse og dernæst en begrundet udtalelse til den pågældende medlemsstat, hvori den præciserer, på hvilke punkter medlemsstaten ikke har overholdt bestemmelserne eller efterkommet dommen, og Kommissionen fastsætter en frist for at rette op på dette.

Hvis EU-bestemmelserne fortsat ikke overholdes, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. Hvis Domstolens dom ikke efterkommes, kan Kommissionen indbringe en ny sag for Domstolen, idet den angiver størrelsen af den økonomiske sanktion, den mener, den pågældende medlemsstat bør pålægges.


Side Bar