Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1661

Bryssel den 13 november 2002

Kommissionens sjätte rapport om varvsindustrin visar på allvarlig marknadsnedgång och fortsatt snedvridning av marknaden

De allvarliga problemen inom världens varvsindustri växer, vilket framgår av att beställningarna på nya fartyg i de stora varvsindustriregionerna har gått ned kraftigt under de första sex månaderna 2002, säger Europeiska kommissionen i sin sjätte rapport om situationen inom världens varvsindustri(1). I rapporten påpekas att orderingången minskat markant på grund av tidigare överproduktion, en avmattning i världsekonomin och konsekvenserna av den 11 september. För skeppsvarven har följden blivit tomma orderböcker, och ett antal konkurser och nedskärningar har redan ägt rum, huvudsakligen i Europa. På denna krympande marknad hotas europeiska skeppsvarv också av illojal prissättning från vissa konkurrenters sida.

Den europeiske kommissionären för näringslivsfrågor, Erkki Liikanen, säger: "Den senaste rapporten om varvsindustrin visar på den stora nedgång som har skett inom industrin i fråga under de senaste två åren och bekräftar ännu en gång att skeppsvarven i EU-länderna skadas av de illojala handelsmetoder deras konkurrenter använder sig av. På en vikande marknad har deras situation följaktligen blivit allt mer kritisk. Kommissionen har redan inlett åtgärder för att försvara EU:s skeppsvarvsindustri mot illojal konkurrens, och kommer att bedriva ett nära samarbete med industrin för att se vilka politiska åtgärder som behövs för att hjälpa denna att ytterligare förbättra sin konkurrenskraft."

Enligt rapporten, som antas idag av kommissionen, minskade under första halvåret 2002 beställningarna på nya fartyg över hela världen med nästan två tredjedelar jämfört med de genomsnittliga kvartalssiffrorna för 2000. Inom EU är situationen ännu värre, och orderingången har där minskat med nästan fyra femtedelar jämfört med 2000. De mest drabbade fartygstyperna är containerfartyg och kryssningsfartyg, men efterfrågan är också lägre på oljetanker och LNG-fartyg. Det är endast inom produkttankersegmentet som efterfrågan har varit fortsatt jämförelsevis stabil, eftersom det varit nödvändigt att byta ut vissa fartyg som en följd av ny EU-lagstiftning om sjösäkerhet. Även inom bulkfartygssegmentet har efterfrågan hållit i sig relativt väl, men där är EU-ländernas skeppsvarv inte längre verksamma.

Priserna på nya fartyg har sjunkit ytterligare och ligger nu på den lägsta nivån sedan mer än tio år tillbaka. Varven i Sydkorea har i syfte att skapa ny efterfrågan sänkt sina försäljningspriser ytterligare, trots att alla de viktigaste kostnadsfaktorerna har ökat och trots den koreanska valutans värde. Ett antal koreanska varv kan komma att få svårigheter att uppfylla sina finansiella förpliktelser om orderingången inte ökar snart.

Kommissionens detaljerade kostnadsundersökningar rörande beställningar hos sydkoreanska varv bekräftar vad som framkommit i tidigare rapporter, nämligen att fartygen säljs till priser som inte täcker alla tillverkningskostnader. Undersökningarna visar att klyftan mellan dessa försäljningspriser och det beräknade normalpriset återigen ökar.

Kommissionen kommer att fortsätta med sin marknadsövervakning och sina kostnadsundersökningar för att åter kunna rapportera till rådet 2003.

Bakgrund

Enligt rådets förordning 1540/98 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin skall kommissionen rapportera om situationen på den globala varvsindustrimarknaden. I rapporterna analyserar man den senaste utvecklingen på området och utvärderar resultaten av vidtagna åtgärder.

Den 27 juni 2002 beslutade rådet att kommissionen skulle göra en sista ansträngning för att lösa de problem som uppstått till följd av vissa affärsmetoder som används av koreanska varv, för att kunna göra upp i godo med Sydkorea senast den 30 september 2002. Om dessa förhandlingar misslyckades skulle den få befogenhet att begära tvistlösning hos WTO. Samtidigt skulle en tillfällig skyddsordning tillåtas för vissa marknadssegment, dock endast under en begränsad tidsperiod.

I augusti och september 2002 förhandlade kommissionen i två omgångar med den koreanska regeringen och representanter för skeppsvarven, men parterna kunde inte enas och förhandlingarna misslyckades.

Då någon förhandlingslösning inte kunnat uppnås har kommissionen nu inlett åtgärder inom WTO enligt vad som beslutades vid rådets möte i juni och åter bekräftades vid dess möte i slutet av september. Kommissionens beslut om åtgärder inom WTO offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 19 oktober. En begäran om bilateralt samråd med republiken Korea inlämnades den 21 oktober. Ett första samrådsmöte kommer att äga rum före slutet av november 2002.

För ytterligare information se

http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/shipbuilding_market/index.htm

(1)Sjätte rapporten om situationen inom världens varvsindustri KOM (2002) 622 slutlig


Side Bar