Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/1661

Brussel, 13 november 2002

Het zesde verslag van de Commissie over de scheepsbouwsector wijst op een ernstige verslechtering van de marktsituatie en op aanhoudende marktverstoringen

In de mondiale scheepsbouwsector worden de problemen nog steeds groter, zoals blijkt uit sterk teruglopende orders voor nieuwe schepen in de belangrijkste scheepsbouwregio's in de eerste zes maanden van 2002, zegt de Europese Commissie in haar zesde verslag over de situatie in de mondiale scheepsbouwsector(1). Het verslag wijst erop dat de bestellingen sterk zijn gedaald als gevolg van een overaanbod in het verleden, van achteruitgaande economieën overal ter wereld en van de gevolgen van 11 september. Bijgevolg krijgen de scheepswerven steeds minder werk, wat tot faillissementen en ontslagen heeft geleid, vooral in Europa. Op deze inkrimpende markt worden Europese scheepswerven ook bedreigd door oneerlijke prijzen van bepaalde concurrenten.

Erkki Liikanen, Europees Commissielid bevoegd voor ondernemingenbeleid zei hierover: "Het jongste verslag over de scheepsbouwsector laat zien welke grote achteruitgang deze sector de laatste twee jaar heeft gekend en bevestigt eens te meer dat EU-scheepswerven met oneerlijke handelspraktijken worden geconfronteerd. Op een achteruitgaande markt is hun situatie uiterst kritiek geworden. De Commissie heeft al maatregelen genomen om de EU-scheepsbouwsector tegen oneerlijke concurrentie te verdedigen en zal met de sector nauw samenwerken om beleidslijnen ter verbetering van de concurrentiekracht van de sector uit te stippelen."

Uit het verslag dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd, blijkt dat de orders voor nieuwe schepen in het eerste halfjaar 2002 met ongeveer tweederde zijn gedaald vergeleken met de gemiddelde kwartaalcijfers in 2000. In de EU is de situatie zelfs nog erger, aangezien het aantal geplaatste orders in vergelijking met het jaar 2000 met bijna viervijfde is gedaald. Het meest getroffen zijn containerschepen en cruiseschepen maar ook voor ruwe-olietankers en LNG-tankers is de vraag gedaald. De vraag is alleen redelijk stabiel gebleven in het segment van de productentankers omdat schepen moeten worden vervangen als gevolg van recente EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid, en in het segment van de bulkschepen, waar EU-scheepswerven niet langer actief zijn.

De prijzen voor nieuwe schepen zijn verder gedaald en liggen nu op het laagste niveau sinds meer dan tien jaar. Om de vraag te stimuleren, hebben scheepswerven in Zuid-Korea hun aanbodprijzen verder verlaagd, hoewel alle belangrijke kostenfactoren duurder zijn geworden en de Koreaanse valuta in waarde is gestegen. Enkele Koreaanse werven zullen waarschijnlijk moeilijk aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen indien niet spoedig nieuwe orders binnenkomen.

De gedetailleerde kostenonderzoeken van de Commissie over bij Zuid-Koreaanse werven geplaatste orders bevestigen de bevindingen uit vorige verslagen, namelijk dat schepen worden aangeboden tegen prijzen die de volledige productiekosten niet dekken. Uit de onderzoeken blijkt dat de kloof tussen de aangeboden prijzen en de berekende normale prijs weer groter wordt.

De Commissie zal de markt blijven volgen en verdere kostenonderzoeken uitvoeren en in 2003 bij de Raad opnieuw verslag uitbrengen.

Achtergrond

Overeenkomstig Verordening 1540/98 van de Raad betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw moet de Commissie verslag uitbrengen over de situatie van de mondiale scheepsbouwsector. In de verslagen worden de laatste ontwikkelingen in de mondiale scheepsbouwsector geanalyseerd en de resultaten van de genomen maatregelen beoordeeld.

Op 27 juni 2002 heeft de Raad besloten dat de Commissie een laatste poging moest ondernemen om de problemen op te lossen die voortvloeien uit bepaalde zakelijke praktijken van Koreaanse scheepswerven en om uiterlijk 30 september 2002 tot een minnelijke schikking met Zuid-Korea te komen. Zou de Commissie meedelen dat deze besprekingen zijn mislukt, zou zij worden gemachtigd om de WTO te verzoeken de procedure ter beslechting van geschillen in te leiden. Tegelijkertijd zou een tijdelijk defensief mechanisme voor bepaalde marktsegmenten en slechts voor een beperkte periode moeten worden toegestaan.

In augustus en september 2002 heeft de Commissie twee gespreksronden met vertegenwoordigers van de Koreaanse regering en van de Koreaanse scheepswerven gevoerd, maar daarbij konden de standpunten niet worden verzoend, wat betekent dat de besprekingen zijn mislukt.

Bij gebrek aan een oplossing door onderhandelingen heeft de Commissie nu de WTO-procedure ingeleid, overeenkomstig het besluit van de Raad van juni dit jaar, dat op de bijeenkomst van de Raad eind september werd bevestigd. Het besluit over WTO-maatregelen is in het Publicatieblad van 19 oktober verschenen. Het verzoek om bilateraal overleg met de Republiek Korea werd op 21 oktober ingediend. Een eerste overlegronde zal vóór eind november 2002 plaatsvinden.

Voor nadere informatie:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/shipbuilding_market/index.htm

(1)Zesde verslag over de situatie in de mondiale scheepsbouwsector, COM(2002) 622 definitief.


Side Bar