Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1661

Bryssel 13. marraskuuta 2002

Komission kuudennessa kertomuksessa laivanrakennustilanteesta korostetaan markkinoiden jyrkkää laskusuuntaa ja jatkuvaa vääristymistä

Euroopan komissio toteaa kuudennessa kertomuksessaan maailman laivanrakennustilanteesta(1), että laivanrakennusteollisuuden vakavat ongelmat jatkuvat. Tästä on osoituksena uusien alusten tilauskannan romahtaminen vuoden 2002 alkupuoliskolla. Kertomuksen mukaan aiemman ylitarjonnan, talouskasvun hidastumisen ja syyskuun 11. päivän tapahtumien vuoksi tilaukset ovat merkittävästi vähentyneet. Tämän seurauksena laivatelakat ovat jäämässä ilman töitä ja erityisesti Euroopassa on jo koettu useita konkursseja ja lomautuksia. Näillä kutistuvilla markkinoilla on Euroopan telakoiden uhkana myös tiettyjen kilpailijoiden epäterve hinnoittelu.

Yritystoiminnasta vastaavan komissaarin Erkki Liikasen mukaan "Viimeisin laivanrakennuskertomus osoittaa alalla kahden viime vuoden aikana tapahtuneen merkittävän hidastumisen ja vahvistaa jälleen kerran sen, että EU:n laivatelakat ovat alttiina epäterveille kauppakäytännöille. Heikentyneillä markkinoilla niiden tilanne on käynyt erittäin kriittiseksi. Komissio on jo toteuttanut toimia EU:n laivanrakennusteollisuuden puolustamiseksi epätervettä kilpailua vastaan ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa tunnistaakseen menettelyt, joita tarvitaan sen kilpailukyvyn parantamiseksi edelleen."

Tänään hyväksytty komission kertomus osoittaa, että vuoden 2002 alkupuoliskolla uusien alusten tilaukset maailmassa vähenivät lähes kahdella kolmasosalla verrattuna vuoden 2000 keskimääräisiin neljännesvuosittaisiin lukuihin. EU:ssa tilanne on vielä huonompi: tilaukset ovat vähentyneet lähes neljällä viidesosalla vuodesta 2000. Eniten ovat pudonneet konttialusten ja risteilyalusten tilaukset, mutta myös raakaöljysäiliöalusten ja LNG-säiliöalusten kysyntä on heikentynyt. Ainoastaan tuotesäiliöalusten ja irtorahtialusten kysyntä on pysynyt suhteellisen vakaana. Ensiksi mainittujen osalta syynä ovat EU:n uuden meriturvallisuuslainsäädännön aiheuttamat uusien alusten hankintatarpeet; irtorahtialusten alalla EU:n telakat eivät enää toimi.

Uusien alusten hinnat ovat jatkaneet laskuaan ja ovat nyt alimmillaan yli vuosikymmeneen. Kysynnän vauhdittamiseksi Etelä-Korean telakat ovat pudottaneet hintoja edelleen huolimatta kaikkien tärkeimpien kustannustekijöiden kasvusta ja maan valuutan revalvoitumisesta. Useille Korean telakoille voi tuottaa vaikeuksia hoitaa taloudellisia velvoitteitaan, ellei kysyntä pian elvy.

Komissio on tehnyt yksityiskohtaisia kustannusselvityksiä Etelä-Korean laivatelakoiden tilauksista. Ne vahvistavat edellisten kertomusten päätelmät, joiden mukaan aluksia tarjotaan hinnoilla, jotka eivät täysin kata tuotantokustannuksia. Selvitysten mukaan tarjoushintojen ja laskennallisten normaalihintojen välillä on entistä suurempi ero.

Komissio jatkaa markkinoiden seurantaa ja kustannusselvityksiä ja raportoi niistä neuvostolle vuonna 2003.

Taustaa

Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen 1540/98 mukaisesti komission on raportoitava neuvostolle säännöllisesti maailman laivanrakennuksen markkinatilanteesta. Komission kertomuksissa analysoidaan markkinoiden viimeaikaista kehitystä ja arvioidaan toteutettujen toimien tuloksia.

Neuvosto päätti kesäkuun 27. päivänä 2002, että komission olisi vielä kerran pyrittävä ratkaisemaan korealaisten telakoiden tiettyjen liiketoimikäytäntöjen aiheuttamat ongelmat ja saamaan aikaan ystävällismielinen sopimus Etelä-Korean kanssa 30. syyskuuta 2002 mennessä. Jos komissio epäonnistuu neuvotteluissa, se voisi päätöksen mukaan pyytää riidan ratkaisua WTO:ssa. Samaan aikaan komissiolla olisi valtuutus toteuttaa väliaikaisia suojelujärjestelmiä rajoitetun ajan tietyillä markkinasegmenteillä.

Komissio kävi Korean hallituksen ja telakoiden edustajien kanssa kaksi neuvottelukierrosta elo- ja syyskuussa 2002, mutta neuvottelut epäonnistuivat, koska osapuolten kantoja ei saatu sovitettua yhteen.

Kuten neuvosto päätti kesäkuussa ja uudelleen vahvisti syyskuun lopulla pitämässään kokouksessa, komissio on neuvotteluratkaisun puuttuessa nyt aloittanut asian käsittelyn WTO:ssa. Komission päätös aloittaa asian käsittely WTO:ssa on julkaistu virallisessa lehdessä 19. lokakuuta 2002. Pyyntö kahdenvälisten konsultaatioiden aloittamiseksi Korean tasavallan kanssa esitettiin 21. lokakuuta 2002. Ensimmäinen konsultaatiokokous järjestetään ennen marraskuun loppua 2002.

Lisätietoja saa Internetin sivustolta:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/shipbuilding_market/index.htm

(1)Kuudes kertomus maailman laivanrakennustilanteesta KOM (2002) 622 lopullinen.


Side Bar