Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1644

Bryssel den 11 november 2002

Inre marknaden: Resultattavlan visar på långsammare genomförande

EU-kommissionens senaste resultattavla för den inre marknaden visar att förseningarna växer igen, parallellt med att den inre marknadens tioårsjubileum närmar sig. Procentsatsen ännu ej genomförda direktiv har stigit från 1,8 % i maj 2002 (se IP/02/722) till 2,1 %. Det rör sig således om försening räknat såsom andel i procent av gällande inremarknadslag som inte införlivats av medlemsstaterna trots att sista införandedag enligt beslut i Europaparlamentet och rådet är förbi. Denna försämring följer på tio år av stadiga förbättringar från en genomsnittlig bottennotering per medlemsstat på 21,4 % 1992. Nu uppfyller bara fem medlemsstater (Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien) Europeiska rådets förseningsmål på 1,5 % eller mindre. Tre medlemsstater (Frankrike, Grekland, Portugal) har en förseningsprocent som är mer än dubbelt så stor. Det betonas i resultattavlan att det även krävs mer arbete för att fullborda inre marknaden på andra sätt. Exempelvis ligger fördragsbrotten envist kvar på en hög nivå, med över 1500 pågående överträdelseförfaranden. Detta trots att en i resultattavlan redovisad enkät bland medborgare och företag visar att en stor majoritet av företagen och människorna i EU uppskattar de fördelar som den inre marknaden fört med sig sedan 1992 och vill ha mer (se MEMO/02/231).

Kommissionsledamoten Frits Bolkestein, som ansvarar för den inre marknaden, kommenterar: "Resultaten visar att arbetet med att bygga den inre marknaden är en kontinuerlig, långsiktig process, inte en engångsinsats. Under de tio år som gått sedan gränserna öppnades i januari 1993 har vi haft stora framgångar. Jag är glad att enkäten visar att företagen och medborgarna uppskattar detta. Men det finns fortfarande luckor att stoppa igen och hinder att riva. Kommissionen kommer att göra allt den kan. Men medlemsstaterna måste göra sin del. Till att börja med måste de uppfylla sina egna målsättningar genom att genomföra direktiv som de själva beslutat om på ett riktigt sätt i den egna lagstiftningen. EU-ekonomin och alla invånare betalar ett pris för förseningarna. Så jag är ganska oroad över att den positiva genomförandetrend som hållit i sig i tio år nu ser ut att brytas".

Genomförande av inremarknadsdirektiv

I detta "jubileumsnummer" av EU-kommissionens Resultattavla för den inre marknaden ("Tio år med gränslös inre marknad") uppmärksammas medlemsstaternas relativa prestationer när det gäller att genomföra inremarknadsreglerna. Resultaten har förbättrats märkbart under de senaste tio åren: genomsnittlig försening på EU-nivå har sjunkit stadigt från 21,4 % 1992 till 2,1 % idag.

Men sistnämnda resultat är en försämring jämfört med 1,8 % för bara sex månader sedan (se IP/02/722). Nu uppfyller bara fem medlemsstater (Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Storbritannien) den målsättning på 1,5 % försening eller lägre till våren 2003 som sattes vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002. Tre medlemsstater (Frankrike, Grekland, Portugal) ligger på procentsatser som är mer än dubbelt så stora som Europeiska rådets målsättning.

Antal direktiv som medlemsstaterna inte genomfört per den 1 oktober 2002 (i procent)

FELPADIIRLLBEUKNLDKFINS
3.83.33.12.92.72.62.62.321.61.41.30.70.60.4

De medlemsstater som redan för sex månader sedan låg längst från målet (Frankrike, Grekland, Tyskland, Irland, Österrike och Portugal) har låtit eftersläpningen öka ytterligare. Italien och Belgien förefaller också ha tappat fart.

Förändringar i antalet icke-genomförda direktiv sedan den 15 april 2002

PIAFBELDIRLEDKLNLUKFINS
+14+12+10+10+7+7+4+20-1-1-1-1-5-5

Om man ser till den lagstiftningsmängd som är på gång under de kommande sex månaderna, bör vissa medlemsstater lägga in en högre växel om de ska uppfylla Europeiska rådets förseningsmål på 1,5 % till våren 2003.

Vid Europeiska rådets möte i Barcelona beslutades också om "nolltolerans" till våren 2003 för direktiv som har gått två år eller mer över sista datum. En så kraftig försening kan tyda på allvarliga politiska svårigheter eller t.o.m. motvilja från medlemsstaternas sida att införa lagar som de själva beslutat om i rådet. Finland är det enda land som klarar kravet, men Sverige, Portugal, Nederländerna och Danmark ligger nära. Fyra medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Grekland) måste genomföra tio eller fler "gamla" direktiv inom sex månader om de ska klara sig.

Antal icke-genomförda inremarknadsdirektiv med sista genomförandedag före den 1 mars 2001

FDELLEBAIRLIUKDKNLPSFIN
1411101098664322210

Det "äldsta" direktiv som ännu inte genomförts i alla medlemsstater är från 1993 (93/15/EEG, explosiva varor för civilt bruk). Bland de övrig återfinns lagstiftning som är viktig för att förbättra för företagen eller för konsumenterna samt direktiv inriktade på att främja hållbar utveckling.

EU kan t.ex. inte med trovärdigheten i behåll kräva åtgärder för att frigöra bioteknisk potential samtidigt som nio medlemsstater fortfarande mer än två år efter överenskommet datum inte har genomfört bioteknikdirektivet från 1998 som ska stimulera investeringar och FoU i den sektorn (se IP/02/1448). Det är å andra sidan positivt att direktivet från 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg till sist är genomfört överallt.

Överträdelser

Det totala antalet överträdelseförfaranden ligger envist på en hög nivå med över 1500 pågående ärenden. Det är fortfarande Frankrike och Italien som deltar i flest mål, tillsammans svarar de för nästan 30 % av alla mål.

Pågående överträdelseförfaranden per medlemsstat

FIDEELIRLBUKANLPFINDKLS
21619014313413313212110779625139333332

Bara Danmark har lyckats dra ner på antalet överträdelseförfaranden för felaktig tillämpning av den inre marknadens lagstiftning med minst 10 %, vilket efterfrågades i kommissionens Översyn av strategin för den inre marknaden 2002 (se IP/02/541). För de flesta har procentsatsen stigit. Därtill kommer att mer än hälften av målen pågår i över två år.

De flesta företag och medborgare upplever att inre marknaden har en positiv effekt

Detta senaste nummer av Resultattavlan för den inre marknaden innehåller en redovisning av de viktigaste resultaten av en ny kommissionssponsrad undersökning av vad företag och medborgare tycker om inre marknaden idag jämfört med för tio år sedan. Skillnaderna mellan medlemsstaterna är stora, men de övergripande resultaten är uppmuntrande och visar t.ex. följande:

  • 80 % av EU-invånarna anser att inre marknaden har inverkat positivt på produktutbud, 67 % på produktkvalitet och 41 % på priser.

  • 76 % av medborgarna välkomnar den skarpare konkurrens som är en följd av inre marknaden.

  • Över 50 % av medborgarna vill gärna köpa varor utomlands, men avstår p.g.a. resekostnader, tidsåtgång, fruktan för problem med underhåll eller service och språksvårigheter.

  • 76 % av de företag som exporterar till sex eller fler andra EU-länder bedömer inre marknadens effekt som positiv.

  • 46 % av alla företag i EU säger att inre marknaden har inverkat positivt på företaget.

  • Mycket få företag (11 %) upplever inverkan som negativ.

  • Över 80 % av företagen anser att EU bör satsa på att förbättra den inre marknaden.

För ytterligare upplysningar om undersökningen, se MEMO/02/231.

Inremarknadsindex för att mäta förbättringar ute på fältet

Ett försök har gjorts att göra en samlad bedömning av inre marknadseffekten med hjälp av ett inremarknadsindex. Detta index är, till skillnad från kommissionens granskning av genomförande och tillämpning, inriktat på att mäta inremarknadseffekten ute på fältet under de gångna tio åren. Återigen kan man konstatera att resultaten är övervägande positiva (upp från 100 till 143). I Finland, Spanien, Italien, Sverige och Österrike har index stigit kraftigare än EU-genomsnittet. Detta pekar mot att de "nyaste" medlemsstaterna har kunnat tillägna sig fördelarna med den inre marknaden snabbt detta är särskilt uppmuntrande med tanke på EU:s kommande utvidgning.

Den senaste resultattavlan för den inre marknaden återfinns i sin helhet på webbsidan

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar