Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1644

Bryssel 11. marraskuuta 2002

Sisämarkkinat: Tulostaulun mukaan EU-lainsäädännön täytäntöönpano on hidastunut

Euroopan komission uusin sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että Euroopan rajojen avautumisen kymmenvuotispäivän lähestyessä täytäntöönpanovaje on jälleen alkanut kasvaa. Vajeella tarkoitetaan sitä prosenttiosuutta voimassa olevasta EU:n sisämarkkinalainsäädännöstä, jota jäsenvaltiot eivät ole saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston sopima määräaika on umpeutunut. Vaje on kasvanut 2,1 prosenttiin vuoden 2002 toukokuun 1,8 prosentista (ks. IP/02/722). Ennen tätä nousua vaje on pienentynyt vuosikymmenen ajan - vuonna 1992 vaje jäsenvaltioissa oli keskimäärin 21,4 prosenttia. Vain viisi jäsenvaltiota (Ruotsi, Suomi, Tanska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta) on saavuttanut Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen 1,5 prosenttia tai vähemmän. Kolmessa jäsenvaltiossa (Ranskassa, Kreikassa ja Portugalissa) vaje on yli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Tulostaulussa painotetaan, että työtä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi on tehtävä edelleen muillakin tavoilla. Esimerkiksi EU:n lainsäädännön rikkomisten lukumäärä pysyttelee sitkeästi korkeana. Jäsenvaltioita vastaan on avoinna 1500 rikkomistapausta. Kuitenkin kansalaisten ja yritysten keskuudessa tehty tutkimus osoittaa, että suuri enemmistö EU:n yrityksistä ja kansalaisista katsoo sisämarkkinoiden tuoneen heille merkittäviä hyötyjä vuoden 1992 jälkeen, ja niitä halutaan lisää (ks. MEMO/02/231).

Sisämarkkinakomissaari Frits Bolkestein totesi: "Nämä tulokset osoittavat jälleen sen, että rajattomien sisämarkkinoiden rakentaminen on jatkuva, pitkäaikainen prosessi, eikä mikään kertaluonteinen tapahtuma. Rajat avautuivat kymmenen vuotta sitten tammikuussa 1993, ja sen jälkeen on edistytty paljon. Olen iloinen siitä, että kansalaiset ja yritykset ovat tutkimustemme mukaan samaa mieltä. Mutta paikattavia puutteita ja purettavia esteitä on vieläkin olemassa. Komissio tekee voitavansa, mutta myös jäsenvaltioiden on osallistuttava työhön. Ensimmäiseksi niiden on päästävä tavoitteisiin, jotka ne ovat itselleen asettaneet saattaakseen asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivit, joista ne ovat itse sopineet. Siksi on sangen huolestuttavaa, että kymmenen vuoden myönteinen suunta uhkaa kääntyä."

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

Euroopan komission sisämarkkinoiden tulostaulun "merkkipäivälaitoksessa" ("Kymmenen vuotta sisämarkkinoita ilman rajoja") kuvataan jäsenvaltioiden suoritusta sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa. Tulokset ovat parantuneet paljon viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana: EU:n keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pienentynyt tasaisesti 21,4 prosentista vuonna 1992 nykyiseen 2,1 prosenttiin.

Viimeisin arvo on kuitenkin suurempi kuin vain puolen vuoden takainen arvo 1,8 prosenttia (ks. IP/02/722). Eurooppa-neuvoston Barcelonan kokouksessa maaliskuussa 2002 asetettiin tavoitteeksi enintään 1,5 prosentin täytäntöönpanovaje kevääseen 2003 mennessä, ja tämän tavoitteen on saavuttanut vain viisi jäsenvaltiota (Ruotsi, Suomi, Tanska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta). Kolmessa jäsenvaltiossa (Ranskassa, Kreikassa ja Portugalissa) täytäntöönpanovaje on yli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden.

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaje 1. lokakuuta 2002 (prosenttia)

FELPADIIRLLBEUKNLDKFINS
3,83,33,12,92,72,62,62,321,61,41,30,70,60,4

Kauimpana tavoitteesta olivat puoli vuotta sitten Ranska, Kreikka, Saksa, Irlanti, Itävalta ja Portugali, ja niiden ero muihin on edelleen kasvanut. Myös Italian ja Belgian tahti on hidastunut.

Muutos täytäntöön panematta olevien sisämarkkinadirektiivien määrässä 15. huhtikuuta 2002 jälkeen

PIAFBELDIRLEDKLNLUKFINS
+14+12+10+10+7+7+4+20-1-1-1-1-5-5

Seuraavan puolen vuoden aikana tulee pantavaksi täytäntöön suuri määrä lainsäädäntöä, ja joidenkin jäsenvaltioiden on toimittava ripeästi voidakseen saavuttaa Eurooppa-neuvoston 1,5 prosentin tavoitteen kevääseen 2003 mennessä.

Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti myös ns. "nollatoleranssitavoitteen", jonka mukaan kevääseen 2003 mennessä olisi pantava täytäntöön kaikki yli kaksi vuotta myöhässä olevat direktiivit. Näin suuri myöhästyminen voi olla merkki vakavista poliittisista vaikeuksista tai jopa haluttomuudesta panna täytäntöön lainsäädäntöä, jonka jäsenvaltiot ovat itse neuvostossa hyväksyneet. Ainoa tavoitteen saavuttanut maa on Suomi Ruotsi, Portugali, Alankomaat ja Tanska ovat lähellä. Neljän jäsenvaltion (Ranskan, Saksan, Luxemburgin ja Kreikan) on pantava täytäntöön "vanhoja" direktiivejä kymmenen tai useampia seuraavan puolen vuoden aikana saavuttaakseen tavoitteen.

Sellaisten täytäntöön panemattomien sisämarkkinadirektiivien määrä, joiden määräaika on ennen 1. päivää maaliskuuta 2001

FDELLEBAIRLIUKDKNLPSFIN
1411101098664322210

"Vanhin" direktiivi, jota ei vielä ole pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa on vuodelta 1993 (93/15/ETY, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet). Muut direktiivit koskevat sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat oleellisesti yritysten tai kuluttajien ympäristöön, sekä sellaisia, joilla on selvä vaikutus kestävään kehitykseen.

EU ei esimerkiksi voi uskottavasti kehottaa toimenpiteisiin biotekniikka-alan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, kun vielä yli kaksi vuotta sovitun määräajan jälkeen yhdeksän jäsenvaltiota ei ole pannut täytäntöön vuoden 1998 biotekniikkadirektiivin mukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kannustaa investoimista ja tutkimustyötä tällä alalla (ks. IP/02/1448). Myönteistä on, että kaikki jäsenvaltiot ovat viimein panneet täytäntöön vuoden 1996 direktiivin, jonka tarkoituksena on parantaa Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta.

Rikkomiset

Sisämarkkinasäännösten rikkomisia koskevien menettelyjen lukumäärä on itsepintaisen suuri avoimia tapauksia on yli 1500. Eniten avoimia tapauksia on Ranskaa ja Italiaa vastaan, yhteensä lähes 30 prosenttia kokonaismäärästä.

Sisämarkkinasäännösten rikkomista koskevat avoimet tapaukset jäsenvaltioittain

FIDEELIRLBUKANLPFINDKLS
21619014313413313212110779625139333332

Vain Tanska on onnistunut vähentämään johdetun oikeuden soveltamisen puutteita koskevien rikkomismenettelyjen määrää 10 prosentilla tai enemmän, mikä esitettiin tavoitteeksi komission Sisämarkkinoiden strategian katsauksessa vuodeksi 2002 (ks. IP/02/541). Useimpien muiden määrät ovat kasvaneet. Lisäksi yli puolessa tapauksista ratkaisun löytäminen kestää yli kaksi vuotta.

Useimmat yritykset ja kansalaiset pitävät sisämarkkinoiden vaikutuksia myönteisinä

Tämä uusin sisämarkkinoiden tulostaulu sisältää myös osan, jossa kerrotaan tärkeimmistä tuloksista, jotka on saatu komission kustantamasta tutkimuksesta, jolla selvitettiin yritysten ja kansalaisten näkemyksiä sisämarkkinoista nyt ja kymmenen vuotta sitten. Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, mutta kaiken kaikkiaan tulokset ovat rohkaisevia, ja niistä käy mm. ilmi, että

  • 80 prosenttia kansalaisista katsoo, että sisämarkkinoilla on ollut myönteinen vaikutus tarjolla olevaan tavaravalikoimaan 67 prosentin mielestä vaikutus tuotteiden laatuun ja 41 prosentin mielestä hintoihin on ollut myönteinen

  • 76 prosenttia kansalaisista pitää hyvänä sisämarkkinoiden aikaansaamaa kilpailun lisääntymistä

  • yli 50 prosenttia kansalaisista olisi kiinnostunut hankkimaan tuotteita muista maista, mutta esteenä ovat matkakulut, ajanpuute, huoli myynnin jälkeisistä palveluista ja kieliesteet

  • 76 prosenttia yrityksistä, jotka harjoittavat vientiä kuuteen tai useampaan EU-maahan, piti sisämarkkinoiden vaikutusta liiketoimintaansa myönteisenä

  • 46 prosenttia kaikista yrityksistä EU:ssa katsoo, että sisämarkkinoilla on ollut niihin myönteinen vaikutus

  • hyvin harvat yritykset (11 prosenttia) katsovat vaikutusten olleen kielteisiä

  • yli 80 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että sisämarkkinoiden toiminnan parantamisen olisi oltava avainasemassa Euroopan unionin tulevassa toiminnassa.

Lisätietoja tutkimuksista saa asiakirjasta MEMO/02/231.

Sisämarkkinaindeksin avulla seurataan edistymistä

Sisämarkkinoiden kehitystä on pyritty mittaamaan yhdellä mittarilla sisämarkkinaindeksillä. Toisin kuin komission arvioinnit, jotka koskevat täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan tilannetta, tämän indeksin tarkoituksena on antaa kuva sisämarkkinapolitiikan vaikutuksista kentällä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tulokset ovat tältäkin osin laajalti positiiviset (indeksi on kasvanut 100:sta 143:een). Suomen, Espanjan, Italian, Ruotsin ja Itävallan indeksit kasvoivat selvästi EU:n indeksiä enemmän. Tämä viittaa siihen, että "tuoreimmat" jäsenvaltiot ovat hyötyneet sisämarkkinoista nopeasti, mikä on erityisen tervetullut viesti EU:n tulevan laajentumisen kannalta.

Tulostaulun koko teksti ja tutkimusten yksityiskohtaiset tulokset ovat saatavilla Europa-sivustossa osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar